مقاومت پایه های مختلف پسته نسبت به نماتدها

مقاومت پایه های مختلف پسته نسبت به نماتدها

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

یکی از مسایل بزرگ صنعت پسته در دنیا و ایران بیماریهای نماتدی است. نماتدها کرمهای بسیار ریزی هستند که با حمله به ریشه درختان موجب آسیب به ریشه ها می شوند. از جمله روش های مهم مقابله با بیماری های نماتدی در درختان پسته استفاده از پایه های مقاوم است. متاسفانه اطلاعات در مورد پایه های مقاوم به نماتدها در پسته بسیار کم است. در طی تحقیقی که طی چند سال توسط آمریکاییها در مورد نماتدها انجام شد نشان داد که پایه P. atlantica نسبت به نماتدها مقاوم است. این پایه یکی از پایه های والد گیاه UCB1 است و بنظر می رسد ژنهای مقاومت از این پایه به پایه یو سی بی وان منتقل شده است. اما علت اینکه گاها مقاومت گیاه به نماتدها توسط نماتدها شکسته می شود می تواند علتهای مختلفی داشته باشد از جمله ترکیبات جمعیتی مختلف از نماتدها با ژنهای متفاوت، وجود برخی از ژنهای حساسیت در پایه های P. atlantica و نهایتا انتقال آن به پایه UCB1، بروز و ظهور بیوتیپ تا تیپ های جدید خسارتزا از نماتد مولد زخم P. vulnus و نماتد مولد غده Meloidogyne spp. اما روی هم رفته مقاومت پایه های آتلانتیکا و یو سی بی وان نسبت به نماتدها خوب ارزیابی می شود. بدست آوردن پایه یا بذری که بتواند بصورت صد در صد نسبت به نماتدها مقاوم باشد بصورت جدی در حال بررسی و تحقیق است. متاسفانه پایه اهلی Pistachia vera درای حساسیت زیادی به نماتدها است. در پسته دو نماتد مولد زخم Paratylenchus و نماتد مولد غده Meloidogyne مهمترین و خسارتزاترین گونه های نماتدی هستند. البته گونه های دیگری هم بعنوان عامل خسارت بخصوص از کالیفرنیا جداسازی شده اند منجمله Xiphinema americanum و حتی نماتد حلقه ای یا ring nematode. نماتدها در همه خاکها وجود دارند و جمعیت بالای آنهاست که ایجاد خسارت روی ریشه می کند و الا صرف جداسازی از خاک یا ریشه نمی تواند الزاما علامت بیماری را بروز دهد. مطالعات نشان داده حتی در مورد مقاومترین پایه های پسته منجمله یوسی بی وان ممکن است مقاومت توسط بیوتایپهای خاصی از نماتدها در هم بشکند این اتفاق در مورد نماتد مولد زخم  vulnus Paratylenchus افتاده است. حتی بحث مقاومت در نماتدها و ایجاد خسارت در پسته هم بستگی به فاکتورهای محیطی دارد و مطالعات نشان داده در بافتهای خاک شنی یا sandy نسبت به بافتهای خاک سندی لومی یا سنگین تر شدت خسارت بیشتر است حتی در مورد نماتد حلقه ای. نتیجتا بافت خاک هم می تواند در شکستن مقاومت تاثیر داشته باشد. واحد ارزشیابی نماتدها تعداد نماتدها در هر گرم از ریشه است. برخی از اعداد جالب و در خور توجه هستند بعنوان مثال در یک تحقیق مشخص شد که در برخی از تیمارهای UCB1 تعداد نماتدهای مولد غده و زخم در هر گرم ریشه صفر است! روی هم رفته نماتد مولد غده در ریشه یا Meloidogyne در مقایسه با نماتد مولد زخم یا Paratylenchus بسیار مخرب تر و خسارتزاتر است. در مورد پایه آمریکایی یا UCB1 اگرجه مطالعات نشان داده که نسبت به نماتدها دارای مقاومت بالایی است در مقایسه با سایر پایه ها بخصوص Vera اما اینکه بصورت صد در صد این پایه را نسبت به نماتدها مقاوم فرض کنیم اشتباه است چون مطالعات نشان داده حتما در توده های جمعیتی مختلف از نماتدها هستند نماتدهایی که بتوانند این مقاومت را بشکنند اما بطور قطع و یقین UCB1 از نظر مقاومت نسبت به سایر پایه ها در مورد نماتدها بسیار بالاتر است و قابل مقایسه با پایه اهلی نیست. کاشت پایه های حساس مخصوصا Vera به نماتدها در حاکهای شنی و آلوده یک اشتباه بزرگ است که متاسفانه بسیاری از کشاورزان مرتکب آن شده اند. در مورد نماتدهای خسارتزا در ایران مطالعات کمی وجود دارد ولی از نظر شدت خسارت نماتدها در درجه اول نماتد مولد غده است و در درجه دوم نماتد مولد زخم. در مورد نماتد مولد زخم اطلاعات ما در ایران بسیار کم است و تحقیقی تقریبا در مورد آن وجود ندارد!! گاها بسیاری از علایم ناشناخته و زردی ها را که منشا آلودگی به نماتد مولد زخم را دارند به کمبودها، خفگی ریشه و .... نسبت می دهند که اشتباه است. از نظر شدت خسارت هم استان خراسان هم آلوده ترین استان است بخصوص در مورد نماتد مولد غده هر چند نماتدهای پسته در بسیاری از مناطق پسته خیز ایران گزارش شده اند.  

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٩
تگ ها :

معرفی ترکیبات جدید کلات کننده

معرفی ترکیبات جدید کلات کننده

امیر زنده دل

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

کمبود مواد غذایی در گیاهان در خاکهای از جمله  قلیایی و اسیدی  و خاکهای فرسایش یافته وجود دارد. این کمبودها سبب کاهش فتوسنتز و تولید پروتیین میشود که نهایتا کمیت و کیفیت محصول را کاهش میدهد. براساس توافقی که در فرهنگ واژگان مقررات کودی در اتحادیه اروپا وجود دارد کمپلکس ها به ماده ای اطلاق میشود که قادر است به یک فلز متصل شود(منگنز روی و اهن ... در مورد ریزمغذی های کشاورزی) و سبب پایداری و جذب توسط گیاه شود. بعضی خصوصیات خاک مانند  پی اچ، شوری و رقابت برخی عناصر غذایی سبب تثبیت ریزمغدی ها در خاک میشود. کمپلکسها قادراند از فعالیت نامطلوب این عوامل به خاطر پایداری بالایی که دارنند اجتناب کنند. تغذیه ازطریق محلول پاشی یکی از موثرترین روشهای در اصلاح کمبود موادغذایی در گیاهانی است که تحت تنش محیطی یا کمبود مواد غذایی درخاک هستند جذب مواد غذایی از طریق برگ اساسا از طریق اپیدرم به وسیله پدیده انتشارانجام میشود که به خاطر شیب غلظت بین سطح برگ و اپیدرم درونی ایجاد میشود موقعی که ماده غذایی به سیتوپلاسم سلولهای اپیدرمی وارد میشود حرکت آن تقریبا سریع به نظر میرسد اصلی ترین مانعی که ماده غذایی باید از آن عبور کند کوتیکول است. خواص فیزیکو شیمیایی ماده غذایی نیز ازجمله سایز و قطبیت هم درصد جذب را کنترل میکند.  استفاده از کلاتهای مصنوعی(ترکیباتی قویتر که با بیش از یک پیوند به فلز متصل میشوند) مشتق شده از یک پلی امینو کاربوکسیلیک اسیدعمومی ترین و موثرترین روش برای برطرف کردن زردی ناشی از کمبود اهن است درحالیکه این روش برای غلبه بر کمبود روی منگنز و مس بی تاثیر است. این واقعیت به دلیل تشابه پلی امینو کربوکسیلیک اسیدها به سیدروفورها است که کلات کننده طبیعی ساخته شده توسط گیاهان برای جذب آهن در خاک است. ترکیباتی که منشا طبیعی دارند و قابلیت ترکیب (تک دندانه ای) یا کلات (چند دندانه ای) با فلزات را دارند جایگزینهای مناسب تری برای کلاتهای مصنوعی (ای دی تی ا-ای دی دی اچ آ-ای دی دی اچ اس ا  و....) جهت رفع کمبود ریز مغدی ها هستند. اما با وجود استفاده گسترده آنها هنوز دانش کمی در مورد نحوه کار وعملکرد انها در کشاورزی دردست است.  این ترکیبات طبیعی و کلاتها عبارتند از: امینواسیدها،  سیترتها، لیگنوسولفوناتها، گلوکونیک اسید، هپتاگلوکونیک اسید و... تمام ترکیبات منگنز، مس، روی و اهن (بجز اهن همراه با امینواسیید) درمحلول به مدت طولانی پایدار باقی میمانند. گلوکونیک اسید یک ترکیب ارگانیک است این ماده در pH خنثی تشکیل یون گلوکونات میدهد. نمکهای گلوکونیک اسید بانام گلوکوناتها شناخته می شوند. گلوکونیک اسید نمک های گلوکونات و استرهای گلوکونات در طبیعت به وفور تشکیل میشوند زیرا این ترکیبات از اکسیداسیون گلوکوز ناشی میشوند. گلوکونیک اسید میتواند ریزمغدی ها را ترکیب یا کلات کنند اما به دلیل مسایل قانونی فقط در ریز مغدی های کاتیونی مانند مگنز مس روی و اهن استفاده میشوند.  این ماده یک افزودنی مجاز در صنایع غذایی و دیگر صنایع است. اتانول امین که 2- امینواتانول یا مونواتانول امین (به اختصار ای تی آ  یا  ام ای آ) نیز نامیده میشود یک ترکیب شیمیایی ارگانیک است. این ملکول هم یک آمین اولیه است و هم یک الکل اولیه (به دلیل یک گروه هیدروکسیل) اتانول امین یک ماده ویسکوز بدون کلر با بویی شبیه امونیاک است مشتقات آن  در طبیعت گسترده است مثل لیپیدها. اتانول امین ها شامل گروهی از امینوالکل ها هستند که میتوانند اسید بوریک، منگنز، مس و... را کلات کنند. اتانول امین یک کلات کننده است که برای کلات کردن بور براساس قوانین اتحادیه اروپا قابل استفاده است. تمام منابع بوری که برای استفاده کشاورزی به فرم محلول استفاده میشوند از بوریک اسید است. این ماده به فرم محلول در پی اچ زیر 10 پلیمراز میشود در نتیجه باید ازیک کلات استفاده شود تا بوریک اسید را تثبیت  وآن واکنش را بلوکه کند. به دلیل غلظت بالای آن ماده در محلول واینکه پی اچ محلول جهت جلوگیری از واکنش پلیمراز باید بیشتر از 8 باشد تنها ترکیب یا کلات قابل استفاده مونواتانول امین، دی اتانول امین یا تری اتانول امین است. علاوه بر آن بور در صورتیکه کلات نشود نمیتواند توسط گیاه جذب شود زیرا جابجایی آن در اوند ابکش باید به فرم کلاته باشد (با قندها .گلوکونات .اتانول امین و ...) گیاهان میتوانند کلاتها ی گلوکونیک اسید و اتانول امین را متابولیزه کنند. گلوکونیک اسید یک گلوکوزاکسیداز است درنتیجه یک ردکتاز (یک انزیم طبیعی) میتواند انرا  به گلوکز کاهش دهد گلوکز به سادگی جذب و توسط بافت اوندی گیاه جابجا میشود. اتانول امین کمی پیچیده تر است زیرا یک سرین امینواسید بدون گروه کربوکسیلیک است. اتانول امین دومین گروه فراوان برای فسفولیپیدها است موادی که در غشاهای بیولوزیکی یافت میشوند مثل فسفاتیدیل اتانول امین.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۸
تگ ها :

بیماریهای پسته شایع شده در دوره خشکسالی اخیر کالیفرنیا

بیماریهای پسته شایع شده در دوره خشکسالی اخیر کالیفرنیا

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

ایالت کالیفرنیای آمریکا قطب اصلی تولید پسته در ایالات متحده است. کالیفرنیا در سالهای 2015 و 2016 شاهد خشکسالی های کم سابقه در باغات پسته بوده است. علاوه بر خشکسالی در سال 2015 پوکی بالای محصول تولید شده امریکا هم مشکل جدی بود. بهر روی  این خشکسالی ها موجب بروز و شیوع بیماریهای جدیدی در درختان پسته شده شد. این امراض قارچی بودند. در طی تحقیقی که در یو سی دیویس روی این امراض انجام شد از سال 2015 تعداد 40 باغ پسته و 2000 درخت در منطقه سان خواکین کالفیرنیا که علایم بیماری را نشان می دادند مورد بررسی قرار گرفتند. شانکر یا زخم در تنه ها و شاخه های درختان پسته در درختان پسته بین 15 تا 20 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. علایم بیماری ها بصورت قهوه ای شدن و سیاه شدن پوست تنه درختان، تغییر رنگ در آوندها، نکروزیس چوب و سرخشکیدگی بودند. پاتوژن های قارچی مختلفی از محل شانکرها و زخم ها و ...جداسازی شد از جمله قارچهای Neofusicoccum mediterraneum، Diaporthe ambigua ، Schizophyllum commune، Phaeoacremonium mortoniae ، Colletotrichum gloeosporioides، . Neofusicoccum mediterraneum و قارچ Cytospora .  قارچ فوما Phoma که در کالیفرنیا جداسازی شد در Arizona هم از محل شانکرها در درختان پسته بعنوان عامل بیماری جداسازی شده بود. در درختانی که دچار پوسیدگی یقه یا طوقه بودند از محل زخم ها صمغ به بیرون تراوش می کرد. در پاره ای از موارد خشک شدن و مرگ درختان نیز گزارش شد. در بررسی های بعدی از محل شانکرها قارچ   Phytophthora niederhauserii  و گونه های مختلفی از قارچ Fusarium نیز جداسازی شدند. در این تحقیق قارچ  Phytophthora niederhauserii  برای اولین بار بعنوان عامل پوسیدگی طوقه در درختان پسته از کالیفرنیا معرفی و گزارش شد. بررسی ها در طی بهار و تابستان 2015 در منطقه سان خواکین کالیفرنیا انجام شد و نشان داد این منظقه پتانسیل خوبی برای بروز بیماریهای جدید در درختان پسته بخصوص در دوره های خشکسالی را داراست. در طی این بررسی ساقه، ریشه، شاخه، برگها و حتی میوه های مشکوک به بیماری مورد بازرسی قرار گرفتند. بررسی ها بصورت تصادفی و از روی علایمی همچون سرخشکیدگی- dieback، شانکر یا زخم- cankers، پوسیدگی طوقه و ریشه- root and crown rots، برگریزی- defoliation، پژمردگی- wilting، لکه برگی و لکه روی میوه- fruit and leaf spots، زردی- chlorosis، زخم- lesions، دفرمیش برگها و ..... انجام شد. نمونه ها برای ارزیابی به آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی منتقل شدند. ابتدا از حد فاصل بافت سالم و بافت آلوده برشهایی زده شد و برای ضد عفونی نمونه ها در محلول 10 درصد ضد عفونی کننده به مدت 2 دقیقه قرار داده شدند. از قطعات نکروزه هم باید روی محیط کشت Acidified Potato Dextrose Aga یا APDA هم کشت صورت می گرفت که ابتدا باید قطعات نکروزه ضد عفونی و خشک می شدند و بعد داخل محیط کشت یا پتری دیش به مدت 4 الی 7 روز در دمای 24 درجه سانتی گراد قرار داده شدند. بهر روی اگر آلودگی در نمونه ها موجود باشد کلنی قارچ بعد از چند روز بخوبی روی محیط کشت رشد پیدا خواهد کرد. بعد از رشد کلنی قارچ باید پروسه تک اسپور کردن انجام شود تا از خلوص استوک اطمنیان حاصل شود. نمونه های تک اسپوره و خالص شده از قارچها می بایست مورد بررسی های مولکولی قرار می گرفتند و اولین قدم استخراج DNA از قارچها است. از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز یا PCR نمونه ها تکثیر شدند تا مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل از طریق نرم افزارها قرار بگیرند- University of California, Davis- در مورد تست اثبات بیماریزایی هم مطالعاتی صورت گرفت در مورد قارچهای جداساری شده از محل شانکرها 6 ایزوله قارچی شناسایی شد. برای تلقیح ایزوله های قارچی برای اثبات بیماریزایی اقدام شد. این مطالعه نشان داد که درختان پسته استعداد ابتلا به انواع امراض قارچی را در کالیفرنیا دارا هستند. بخصوص در دوره های خشکسالی و کم آبی که موجب ضعف درخت میشود شانس ابتلا به بیماریهای قارچی مهیا میشود. در این مطالعه قارچهایی روی درختان پسته اثبات بیماری زایی و جداسازی شد که قبلا جداسازی و مطالعه نشده بودند.  برخی از قارچهای ایجاد کننده امراض در نباتات مختلف بشدت گرما دوست هستند. گاها دما و خشکی موجب پیشرفت برخی از امراض قارچی در درختان پسته میشود در مورد درختان پسته در ایران هم متاسفانه شدت خسارت در مورد سرخشکیدگی ها و شانکرها بالاست و مسلما با قارچهایی درگیر هستیم که بیشتر گرما دوست هستند مانند ناتراسیا.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٢
تگ ها :

Phosphite containing fertilizers and seed primers on exposure

Phosphite containing fertilizers and seed primers on exposure to fire will produce phosphine gas which is deadly poison

 

Dr. Behzad khosropanah, Research Scientist in Agriculture & fertilizer industry, Canada

There are some social irresponsible companies which are making phosphite containing seed primers and fertilizers, as the phosphites are considered carcinogen in state of California, it makes sense to be cautious of using phosphites containing  primers, these days we see the cancer raise in Canada, as a responsible member of society is our duty not to use such products in the agricultural chemicals and fertilizers, recently the European union has set MRL(maximum residue level) of 2 ppm for dry fruit phosphite content.Health authorities like CFIA should monitor and test all products except some mixed farm fertilizers used in agricultural sector, to safe guard the health risks associated with such products in market place to prevent possible risk if any associated with such products.Many phosphite containing fertilizers and seed primers sold in Canada are not registered with health authorities.On exposure to heat these fertilizers and seed primers will produce phosphine gas which are deadly poison and farmers and users of such products should be aware of what they are using, Health Canada as a regulating body should control such products in Canada and inform the farmers. Kinetics and metabolism Inhaled phosphine is absorbed rapidly from the lungs and distributed round the body  Inhaled or ingested zinc, aluminium and magnesium phosphides release phosphine into the respiratory tract and stomach; zinc phosphide can be absorbed intact from the gut  Dermal absorption of phosphine or phosphides is not considered a significant route of exposure  The majority of absorbed phosphine is excreted in exhaled air; minor amounts are metabolised and excreted in urine as hypophosphite and phosphate Health effects of acute exposure  Phosphine is acutely toxic; exposure to high levels cause immediate effects  Early symptoms of acute phosphine or phosphide exposure are non-specific and include respiratory problems, cough, headaches, dizziness, numbness, general fatigue and gastrointestinal disturbance (pain, nausea, vomiting and diarrhoea)  Effects of exposure to higher levels of phosphine, the onset of which may be delayed by several days or more, include pulmonary oedema, convulsions, damage to the kidney, liver and heart, and death.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٢۸
تگ ها :

کانال تلگرامی شبکه پسته ایران IPN

کانال تلگرامی شبکه پسته ایران IPN

محمد جمالیزاده

Emai: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی از نویسنده باشد

نرم افزار تلگرام بعنوان یک ابزار رسانه ای مهم و قدرتمند در ایران جای خود را بخوبی در میان ایرانیان باز کرده است و کمتر ایرانی را میتوان پیدا کرد که عضو یکی از کانالهای تلگرام و یا گروههای آن نباشد. چیزی که مسلم است این است که میلیونها ایرانی از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می کنند. اخبار مختلف از جمله اخبار مربوط به صنعت پسته ایران بسرعت در شبکه تلگرام دست به دست می شود و خوشبختانه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در امر پسته ایران از طریق شبکه های اجتماعی به سطح خوب و قابل قبولی رسیده است. کانال تلگرام شبکه پسته ایران IRAN PISTACHIO NETWORK با آدرس https://telegram.me/mojamalizadeh بیش از یکسال است که فعالیت خود را در تلگرام شروع کرده است و تمام و کمال توسط بنده حقیر اداره میشود. بنده تنها و بدون بودجه و بدون دفتر و دستک و کارمند و حقوق بگیر و مزایا و سنوات!! با لطف خدا و تلاش و پشتکار تا اینجا تواسته ام جلو بروم و فکر کنم نمره قبولی از عزیزان دست اندرکار صنعت پسته ایران گرفته ام چون این کانال تلگرامی بالای 1400 نفر عضو دارد و بسیاری از دوستان لطف دارند و لحظه به لحظه مطالب کانال را دنبال می کنند و بعضا انتقادات و پیشنهادات ارزشمند را به بنده گوشزد می کنند و باعث خوشبختی است که دوستان اینقدر دقیق و باریک بین هستند. کلا کارهای تحقیقاتی کارهایی سنگین هستند و حتما باید یک تیم قوی برای تحقیقات وجود داشته باشد حتی تحقیقات میدانی و فاقد دیتا!! نگاهی گذار به بسیاری از کانالها و گروههای تلگرامی مربوط به صنعت پسته نشان دهنده مطالب و سوالات بسیاری است و شاید گذشت زمان معیارهای کیفی کانالها را بیشتر مشخص کند. اینکه مطلبی را از جایی کپی کنیم و یا تقلید کنیم و در گروه یا کانالی قرار گیرد نشان دهنده هنر و علم و خلاقیت نیست!! گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل!! هنر واقعی آن است مطالب ارجینال و تالیف خود صاحب کانال یا گروه باشند. تولید علم واقعی یعنی بوجود آوردن و نه کپی کردن!! به ضرس قاطع میتوان گفت که بالای 90 درصد از مطالب علمی مربوط به کانال شبکه پسته ایران مطالب اصلی هستند و بوجود آورنده مطالب بنده هستم. خدا را شاکرم که در طی این مدت شبکه پسته ایران جایگاه خود را در بین عزیزان دست اندرکار صنعت پسته ایران باز کرده و کمتر فردی را میتوان یافت که در محیط مجازی باشد و شبکه پسته ایران را نشناسد. بگذریم که حسودان و خودخواهان بسیارند اما عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!! به اعتراف دوستان و حسودان این کانال تقریبا یک تنه جور یک موسسه تحقیقاتی را بر دوش می کشد! در این کانال سعی شده مطالب علمی، دست چین شده، بروز و علمی باشند. از حرفهای روتین و معمولی پرهیز شده و همیشه سعی بر افزایش کیفیت بوده. اینکه کنار هر درخت پسته 100 گرم اوره بریزید یا 200 گرم سولوپتاس واقعا چیز معمول و پیش پا افتاده ایست و ما این کار را نکردیم!! مطالب طوری ارایه شدند که یکطرفه و خسته کننده و طولانی نباشند. استفاده از موسیقی، شعر و توجه به مناسبتهای مذهبی و غیر مذهبی در دستور کار بوده و سعی شده انشا نویسی نکنیم و مطالب مختصر باشند. توجه خاصی به مالتی مدیا و ارایه فایلهای مفید فایده و جالب شده است. البته همه عزیزان و کانالها و گروههای مختلف در توان خود سعی می کنند آگاه رسانی کنند هر چند این آگاهی رسانی بعضا تبلیغات هوشمند است. در کانال شبکه پسته ایران حتی یک مورد تبلیغاتی یا طرفداری از یک محصول را مشاهده نمی کنید و ما سعی کردیم تا حد امکان بیطرف باشیم و سیاست ما هم در دراز مدت همین است. امروزه کشاورزان ما بخصوص تشنه اطلاعات مفید فایده و بروز در زمینه باغبانی هستند و سعی بر این است که تا حد امکان به این امر مهم توجه شود. یک انتقاد برخی از دوستان و عزیزان این است که بنده همه تجربیات و اطلاعات خود را مجانی در اختیار دوستان می زارم اما بنده این کار رو نکردم. در کانال شبکه پسته ایران فقط مطالب کلی بیان شده و حتما برای نتیجه گیری کشاورز باید از کارشناسان در محل استفاده کند و مطالب تلگرامی الزاما نه می توانند درست باشند و نه صد در صد صحیح! پس کشاورزان باید دنبال کارشناسان و محقیقین باشند بصورت حضور در سر مزرعه و باغ. در مورد سطح و حجم اطلاعات قرار گرفته روی کانال شبکه پسته ایران IRAN PISTACHIO NETWORK یا بصورت فشرده IPN به یک مقایسه خیلی فشرده با کانال تلگرامی پژوهشکده پسته وابسته به موسسه تحقیقات پسته کشور با آدرس https://telegram.me/irpri می پردازیم تا دوستان بهتر بتوانند از روی آمار قضاوت کنند. الف- تعداد اعضا کانال تلگرام شبکه پسته ایران تا بحال 1413 و تعداد اعضای کانال تلگرامی پژوهشکده پسته تا بحال 1567 نفر. ب- تعداد عکس های به اشتراک گذاشته کانال تلگرام شبکه پسته ایران 4591 عکس تا بحال و  تعداد عکس های به اشتراک گذاشته توسط کانال تلگرامی پژوهشکده پسته تا بحال 105 عکس!!. پ- تعدا فایلهای ویدیویی به اشتراک گذاشته توسط  کانال تلگرام شبکه پسته ایران 73 ویدیو فایل و تعداد فایلهای ویدیویی به اشتراک گذاشته توسط  کانال تلگرامی پژوهشکده پسته صفر 0!!. ج- تعداد فایلهای صوتی یا شنیداری به اشتراک گذاشته توسط کانال تلگرام شبکه پسته ایران 274 فایل تا بحال و تعداد فایلهای صوتی به اشتراک گذشته توسط کانال پژوهشکده پسته صفر 0 فایل تا بحال!! ح-تعداد فایل های عمومی به اشتراک گذاشته توسط شبکه پسته ایران 133 فایل و تعداد فایلهای عمومی به اشتراک گذاشته توسط کانال پژوهشکده پسته 39 فایل تا بحال!!. چ- تعداد لینکهای به اشتراک گذاشته شده توسط کانال توسط کانال تلگرام شبکه پسته ایران  1762 لینک تا بحال و تعداد لینکهای به اشتراک گذاشته توسط کانال تلگرامی پژوهشکده پسته 4 لینک!! البته در مورد کیفیت مطالب هم گفتنی ها زیاد است و در این مجال نمی گنجد. به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.  

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۳:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٧
تگ ها :

A new invention, liquid nitrogen with very low ammonia

A new invention, liquid nitrogen with very low ammonia

evaporation, a substitute for urea fertilizer

 

Dr. Behzad khosropanah

Research Scientist in Agriculture & fertilizer industry, Canada

 

Healthy plants often contain 3 to 4 percent nitrogen in their above-ground tissues. This is a much higher concentration compared to other nutrients. Carbon, hydrogen and oxygen, nutrients that don’t play a significant role in most soil fertility management programs, are the only other nutrients present in higher concentrations. Nitrogen is so vital because it is a major component of chlorophyll, the compound by which plants use sunlight energy to produce sugars from water and carbon dioxide (i.e., photosynthesis). It is also a major component of amino acids, the building blocks of proteins. Without proteins, plants wither and die. Some proteins act as structural units in plant cells while others act as enzymes, making possible many of the biochemical reactions on which life is based. Nitrogen is a component of energy-transfer compounds, such as ATP (adenosine triphosphate). ATP allows cells to conserve and use the energy released in metabolism. Finally, nitrogen is a significant component of nucleic acids such as DNA, the genetic material that allows cells (and eventually whole plants) to grow and reproduce. Without nitrogen, there would be no life as we know it Urea (46-0-0), first introduced in 1935, is now the primary source of dry nitrogen (N) fertilizer in the world due to its relatively high N content, ease of handling, and price. Although ammonium nitrate (34-0-0) may be superior in some situations to urea, due to liability concerns it is no longer available in many regions of the world Fortunately, decades of experience and research suggest that urea and fluids containing urea are effective substitutes for ammonium nitrate when managed appropriately. Widespread acceptance of urea was delayed in part due to its greater potential for N loss via ammonia volatilization (conversion from dissolved ammonia to ammonia gas). While all top dressed ammonia- and ammonium-based N fertilizers can volatilize, the potential is greatest with urea and fluids containing urea such as urea-ammonium nitrate (UAN; 28-0-0 or 32-0-0). While urea volatilization losses under worst-case conditions can be substantial, with this invention a new source of nitrogen the ammonia evaporation is prevented to a large extent and is more available to the plant than all other sources of nitrogen.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱۳
تگ ها :

Good chill hours are no assurance of pistachio crop size

Good chill hours are no assurance of pistachio crop size

Chill accumulation is only one contributor to bloom

http://westernfarmpress.com

Most pistachio-growing regions in California received enough chill hours this past winter to facilitate the set of the 2016 crop, says Elizabeth Fichtner, University of California Cooperative Extension (UCCE) farm advisor in Tulare County. This should come as good news to growers who last year saw their crop drop, due to poor winter chill along with warm and sunny days, and tight water supplies, to its smallest production since 2006 when acreage was half that of 2015. The average yield of 1,161 pounds per acre was the lowest since 1989. In an interview, Fichtner offered the disclaimer that one of the models for calculating chill is just that. She said, “It’s a model, not a law of nature,” meaning reaching some magic numbers – or not doing so - is not an assurance of crop size. Chill accumulation is only one factor contributing to bloom, she said. Fichtner wrote an article on expected pistachio bloom as an exercise in reviewing chill hour models. “I’m not a plant physiologist by training,” she said. “It gave me a better understanding of pistachio phenology.” A key source for her article is a chilling hour calculator on the UC Fruit and Nut Research and Information Center website at www.fruitandnuts.ucdavis.edu. There, growers can see the cumulative chilling hours for the current year plus historical data. The Peters male pistachio variety requires at least 900 hours below 45 degrees to achieve 50 percent bloom. The Kerman female variety requires 700 hours below 45 degrees to achieve 44 percent bloom. Among those production areas that fell short of 900 hours this winter were Davis and Coalinga at 796 and 878 respectively, Fichtner said. She said in 1978 “during the infancy of the California pistachio industry” the Davis area had a then-record low accumulation of winter chill at 670 hours. Last year, Davis experienced only 537 chilling hours. “The 200 to 300 acres of Kerman pistachios in Yolo County (home to Davis) may fall short of the chill accumulation for pistachios in 2016,” Fichtner said. On the positive side, she pointed out that Kern County’s Arvin area accumulated 904 chilling hours in 2015-2016. The early winter had 535 chilling hours. In Delano, 983 and 1307 chilling hours were accumulated in 2014-2015 and 2015-2016 respectively. Other areas which who fell short of the 900 number for 2015-2016 included Kettleman in Kings County at 856 and Tracy in San Joaquin County at 836. The chill accumulation data is generally derived from CIMIS (California Irrigation Management Information System) stations. Fichtner said there can be gaps in data due to station malfunctions, in some cases resulting from vandalism. “Because the purpose of CIMIS stations is to provide data for irrigation management, maintenance may be delayed in the winter months when the stations are not utilized for the intended purpose,” she said. Moreover, she points out, CIMIS stations capture data in specific locations and do not capture the variances of chill accumulation over some regions or in microclimates. Fichtner credited assistance from other UC researchers including Craig Kallsen, Louise Ferguson, Dan Parfitt, and Katherine Pope for helping her delve into the subject of pistachio bloom and chill hours. At a Pistachio Day event in Visalia, Ferguson explained that researchers are taking a closer look at the subject of chilling and two models for measurement. In addition to the 900-hour model that gauges chill between Nov. 1 and Feb. 28, another arrives at “chill portions.” The latter uses a weighted approach for temperatures between 33 and 55 degrees during the same period. With this model, intermittent warm temperatures reverse chill accumulation. Fichtner said chilling requirements for new female pistachio varieties including Golden Hills and Lost Hills have yet to be assessed, and she would like to study that further. The male pollinator for those two varieties is the Randy variety. At this year’s Pistachio Day, Kallsen discussed efforts to introduce from the UC breeding program an additional male pollinizer for Kerman, plus a new early-harvesting female and its male pollinizer. Another Pistachio Day speaker, UC Davis plant scientist Maciej Zwieniecki, said pistachio trees’ use of carbohydrates could have some interplay with chill factors. He called carbohydrates the trees’ “liquid assets” and characterized soluble carbs as “the cash the tree uses to pay for services. Starches are the savings account the tree draws from when cash is short.” Zwieniecki said temperatures figure into the balance between starch and sugar.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
تگ ها :

EU scientists begin review of ban on pesticides linked to bee declines

EU scientists begin review of ban on

pesticides linked to bee declines

EU scientists begin review of ban on pesticides linked to bee declines. In a letter to the European commission last month, which the Guardian has seen, the EU scientists said that they would finish their risk evaluation by the end of January 2017. A formal announcement that the review is underway is due imminently but a commission spokesman told the Guardian that it would not necessarily lead to any changes to the law. The restrictions on the use of neonicotinoids remain in place while this review is carried out,” he said. “Depending on the outcome of this evaluation, the commission will propose, only if justified, to further modify the conditions of approval of the three neonicotinoids. The expert panel could choose to tighten, as well as soften, the current ban on the use of thiamethoxam, clothianidin and imidacloprid, which was introduced following an Efsa ruling in 2012 that they posed an “unacceptable” danger to bees. That was seen as one of the hardest won environmental victories of the last commission. The issue pitted over 2 million environmental petitioners against pesticide manufacturers such as Bayer Crop Science, which condemned the ban as “draconian” and a drag on competitiveness. That was seen as one of the hardest won environmental victories of the last commission. The issue pitted over 2 million environmental petitioners against pesticide manufacturers such as Bayer Crop Science, which condemned the ban as “draconian” and a drag on competitiveness. The ‘neonics’ are thought to affect parts of the bee’s brain where sensory information related to orientation is stored. Scientists fear that exposure to even low doses of the substances could confuse bees, making it harder for them to find good sources of nutrition or safely return home to their hives. Greenpeace said it was optimistic that the new Efsa review would confirm its earlier assessment, partly because the authority would be using the latest risk assessment standards. “These require more testing and distinguish between different types of bees, like honeybees and bumblebees,” said Franziska Achterberg, Greenpeace EU’s food policy director. “The pesticides industry has lobbied hard for these standards to be rejected. But the EU has a legal mandate to protect bees from harmful pesticides, and a solid risk assessment is the basis for that.” Pesticides manufacturers such as Syngenta have argued that the Efsa guidance document, which is not used by all the EU’s member states, obliges a statistically untenable demonstration of safety. “It requires the ability to detect a 7% effect on honeybee colonies, which is below the natural variability you would see,” Peter Campbell, Syngenta’s senior environmental specialist said earlier this year. Europe’s pollinators are estimated to be worth €22bn (£16bn) a year, but one in six of them died off between 1985 and 2005 – with greater declines recorded in the UK, Germany and Sweden. The spectre of extinction now hangs over more than a quarter of Europe’s bumblebees and one in 10 of all honeybees, according to the International Union for the Conservation of Nature.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٢٤
تگ ها :

← صفحه بعد

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED