ارتباط متقابل پتاسیم K با سایر عناصر

ارتباط متقابل پتاسیم K با سایر عناصر

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

پتاسیم K بعد از نیتروژن N مهمترین عنصر مورد نیاز در گیاهان است. پتاسیم K یک عنصر جالب و در عین حال پیچیده است. مقدار برداشت پتاسیم K هر سال از خاک بالاست و نیاز به مصرف کودهای پتاسه در هر سال وجود دارد با شدت و ضعف بخصوص در باغات پسته!! دو نوع مهم پتاسیم سولفات پتاسیم یا SOP ها و نیتراتهای پتاسیم یا NO3 هستند! پتاسیم ممکن است در بحث آنزیمی هم دارای اهمیت باشد. سنتز آنزیم گلوتامین سنتتاز در گندم در هنگام کمبود پتاسیم کاهش پیدا می کند. K پتاسیم سنتز پروتویین ها در برگها را تحریک می کند. ارتباط پتاسیم با آمینو اسید ها و پروتویین های گیاهی ارتباط تنگاتنگی است بهمین دلیل در مورد پر شدن مغز در پسته اختلاط کودهای پتاسه و آمینو اسیدها بسیار مهم است. اولین ارتباط مهم K با عنصر مهم یا مهمترین عنصر در گیاهان یعنی N نیتروژن است. بهتر است عناصر به مقدار مکفی و به تناسب مصرف شوند. کاربرد بیش از حد کودهای نیتروژنه N مانند اوره تاثیرات سو روی جذب عنصر پتاسیم K خواهد گذاشت و بالعکس! بعبارت ساده تر مثلا در موعد پر شدن مغز بهتر است از کودهای نیتروژنه و پتاسه بصورت توامان با هم مصرف شوند. و هر کدام روی جذب دیگری اثرات بهبود دهنده یا سینرژیستی دارند و توجه به یک عنصر موجب کاهش جذب عنصر دیگر در محلول خاک خواهد شد. معمولا در آزمایشات خاکشناسی مشخص می شود که وقتی نیتروژن N کمبود باشد پتاسیم K هم معمولا کمبود نشان می دهد. عنصر پتاسیم K یک عنصر منفرد و خاص است و جذب آن از طریق خاک در ارتباط تنگاتنگی با سایر عناصر قرار دارد. مطالعات نشان داده در مورد دادن کودهای نیتروژنه مثلا نیترات آمونیوم چند روز بعد از دادن کود نیترات آمونیوم جذب پتاسیم نیز از محلول خاک بصورت قابل ملاحظه ای افزایش  یافته است. و وقتی که از کودهای پتاسیمی بعد از مصرف کودهای ازته استفاده شده است (چند روز بعد از دادن کودهای ازته) بازدهی بسیار عالی بوده است. بهر روی مطالعات نشان داده جذب پتاسیم ارتباط نزدیکی به جذب نیتروژن توسط گیاه دارد. در مورد ارتباط عنصر پتاسیم K با عنصر فسفر P نیز مباحث بسیار جالب هستند!! ارتباط فسفر P با پتاسیم K معمولا یک رابطه معکوس است. بدین معنی که معمولا در خاکهای با P یا فسفر بالا کمبود پتاسیم K وجود دارد!! همچنین در خاکهای با P یا فسفر بالا کمبود نیتروژن N هم وجود دارد. اتفاقی که اکنون حداقل در برخی از خاکهای مناطق پسته خیز کرمان وجود دارد فسفر P بالا و توامان نیتروژن N و پتاسیم K کم!! در این رابطه ارتباط عناصر میکرو هم با پتاسیم و فسفر جالب است مثلا در مورد عنصر روی Zn وقتی که P فسفر در خاک بالا باشد کمبود آن مشهود است و فسفر P موجب تثبیت عناصر میکرو در گیاه می شود Cu، Mn، Zn و... نتیجتا معمولا در خاکهای با فسفر P بالا کمبود عناصر میکرو مانند روی Zn، مس Cu، آهن Fe و..وجود دارد. و همچنین در ایندسته از خاکها همانطور که اشاره شد کمبود نیتروژن N و پتاسیم K بصورت توامان وجود دارند!! در مورد جذب عناصر توسط ریشه ها از خاک یک قانون کلی وجود دارد و آن قانون بالانس عناصر در خاک است. عناصر در یک بالانس مناسب از خاک توسط ریشه ها برداشت می شوند حضور بیش از حد یا عدم حضور یک عنصر روی جذب سایر عناصر اثرگذار خواهد بود. استفاده بیش از حد از یک کود با یک عنصر مشخص راه را بر روی جذب سایر عناصر خواهد بست و این یک قانون مهم است. در مورد ارتباط جذب پتاسیم K با عناصر میکرو بحث بسیار جالب است و همانطور که اشاره شد ارتباط پتاسیم K با عنصر روی Zn رابطه تقریبا مستقیم است. بصورت کلی می توان عناصر میکرو را به دو دسته تقسیم بندی کرد اول آندسته از میکروالمنتها که با افزودن K پتاسیم مقدار جذبشان افزایش پیدا می کند شامل مس Cu، منگنز Mn، روی Zn و دسته ای دوم که رابطه معکوس دارند و مقدار جذبشان با دادن کودهای پتاسیمی K کاهش پیدا می کند شامل برم B، آهن Fe و مولیبدن Mn!! باز هم باید خاطرنشان کرد ابهامات در مورد ارتباط پتاسیم با عناصر میکرو بسیار زیاد است و گاها قانون ها در شرایط مختلف عوض می شوند!! در مورد ارتباط پتاسیم K با منیزیوم Mg ارتباط معکوس است بدین نحو که با افزایش غلظت پتاسیم در خاک مقدار جذب منیزیوم Mg کاهش پیدا می کند و این شاید تنها راه برای کنترل منیزیوم Mg در خاکها یا آبهایی باشد که مقدار منیزیومMg  آنها بالاست البته راه دوم استفاده از کلسیم Ca است!! در مورد کلسیم Ca هم ارتباط جذبی آن با پتاسیم یک رابطه معکوس است و با افزایش پتاسیم K مقدار جذب کلسیم Ca کاهش پیدا خواهد کرد و این یک نکته منفی است و در خاکهایی که کلسیم بالاست جذب پتاسیم کم می شود و بالعکس!! ارتباط گوگرد S با پتاسیم هم یک رابطه مستقیم است! ارتباط عناصر با هم یک ارتباط پیچیده است و به فیزیولوژی گیاه ارتباط پیدا می کند و این احتمال وجود دارد در مورد گیاهان مختلف اندکی با هم فرق کند اما اساس کار همین ارتباطات آنتاگونیستی یا سینرژیستی هست که بنده در این گفتار آوردم.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٩
تگ ها :

Some Facts About Soil Basics-I

Some Facts About Soil Basics-I

http://extension.psu.edu

This is a brief and simplified introduction to the origins of soils and how they influence capabilities and uses of soils. Importance of Soils: The earth is covered by a thin layer of soil, composed of minerals, organic matter, and living organisms. Within this layer is a record of the area's geological and climactic history, as well as information about the suitability of future use of the soil. Soils affect many areas of our lives; we depend on the soil to grow our food and support the buildings we live and work in. Soils form an essential element in the ecosystem. Human activities that damage soils threaten to disrupt the delicate balance that sustains life. It is important to have a basic understanding of the formation and properties of soils to determine their future uses and to manage soils wisely. Development of Soils: Minerals are the primary component of soils. These minerals are from weathered rock, called parent material. The source of parent material is sometimes the bedrock directly below, and sometimes material transported far from the original bedrock and deposited by ice, water, wind, and gravity. Many soil properties are determined by the type of rock the parent material came from. For example, we have sandstone soils, shale soils, and limestone soils, coming from different parent material and possessing different characteristics. Another component of soils is organic matter—decomposed parts of plants and animals, as well as millions of microscopic soil organisms that help break down minerals and organic residues. Air and water are also found in pores in the soil, tiny spaces between the soil particles. Influence of Topography: It is not surprising that the shape and geology of the landscape contribute to the properties of the soils. Pennsylvania is divided into different physiographic provinces, regions of similar geologic origin and shape. For example, the Ridge and Valley province in central Pennsylvania consists of folded sedimentary beds, which are layers of sandstone, shale, and limestone. Sandstone, the hardest and most chemically resistant layer, forms the ridge caps and is covered with coarse sandy soils. Limestone, however, weathers quickly; the calcium carbonate it contains dissolves in water and is carried away, leaving valleys of fertile limestone soils. The slopes are formed of shale, with intermediate resistance to weathering, or of colluvium, material (in this case sandstone fragments) that has been moved downslope by gravity. The shale soils are shallow, fine-textured, acidic, and low in nutrients. A humid, temperate climate provides adequate amounts of soil moisture to leach soluble substances through soil. Temperature and moisture changes enhance the development of subangular blocky structure. Climate induces many such different soil characteristics. Interacting with climate is vegetation, which also impacts conditions within the soil. Consider two examples. Under grass, soil accumulates organic matter from the dense fibrous, shallow, root system and becomes dark grayish brown to the depth of the roots, 12 to 30 inches. Under deciduous forest, leaves fall to the soil surface, are not incorporated into the soil, and form an organic mat above the mineral soil.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٦
تگ ها :

زنجره مو روی درختان پسته

زنجره مو روی درختان پسته

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

زنجره مو با نام علمی Psalmocharias alhageos از راسته Homoptera و خانواده cicadidae است. زنجره مو از آفات مهم باغات انگور  می باشد و تقریبا در تمام مناطق مو کاری کشور وجود دارد. زنجره مو علاوه بر  مو در درختان دیگر مثل گردو،  سیب،  آلبالو،  سنجد،  پسته، انار،  گلابی، زبان گنجشک،  نارون و تبریزی نیز خسارت می زند. آفت زنجره مو آفت جدیدی روی درختان پسته نبوده است و از قدیم الایام گاها روی درختان پسته وجود داشته و خسارت می زده و اینکه برخی دوستان صحبت از جدید بودن آفت در درختان پسته می کنند مساله صحیحی نیست!! این آفت اخیرا توسط برخی از همکاران از روی پسته از دامغان، فیض آباد و ...گزارش شده است. نکته جالب در مورد زنجره مو این است که آفت در سالهایی که خسشکسالی وجود داشته باشد شیوع وشدت بیشتری پیدا می کند. در باغات پسته ای که تراکم بیشتری دارند احتمالا آفت شیوع بیشتری دارد. خاکهای رسی و سنگین احتمال خسارت بیشتری وجود دارد در مقایسه با خاکهای سبک و شنی. در مورد درختان انگور زنجره مو به دو صورت خسارتزاست اول تغذیه پوره های زنجره مو از ریشه و شیره نباتی گیاه است که موجب تضعیف درختان و نهایتا ممکن است درخت را از پا در بیاورد و دوم خسارتی که در اثر تخمگذاری روی سرشاخه های نورسته درختان انگور است که ممکن است این سرشاخه ها را بخشکاند و اگر درخت بحد کافی قوی نباشد ممکن است سرشاخه های نورسته نتوانند ترمیم شوند. گزارشات و عکس هایی که از نحوه خسارت روی پسته امسال بدست بنده رسیده است بخصوص از دامغان حاکی از این است که خسارت زنجره بیشتر به صورت تخمگذاری روی سرشاخه ها و زیر پوست شاخه ها نورسته پسته است بصورتی که دسته های دوکی شکل و سفید رنگ تخم ها در زیر پوست قابل مشاهده هستند و کلا پوست مضمحل می شود. تخم های زنجره دوکی شکل به رنگ سفید و گاها قرمز و صورتی رنگ و شبیه دانه های ریز برنج و بطول 5/1میلی متر می باشد. این آفت دارای سه مرحله زیستی شامل حشره کامل،  پوره و تخم می باشد. آفت در اوایل تابستان  بتدریج از خاک بیرون آمده و در باغات انگور ظاهر می شوند و پس از یک هفته تغذیه از شیره گیاه و جفتگیری، حشرات ماده اقدام به تخم ریزی روی شاخه   تازه بوته انگور می کنند. هر حشره ی ماده که عمر دو هفته ای دارد میتواند 700 تا 1000 عدد تخم بگذارد و هر شکاف طولی می تواند 30 عدد تخم داشته باشد. طول دوره جنینی تخم ها 30 روز بوده وپس از تفریخ پوره های سن 1 ظاهر میشوند و به روی خاک می افتند و خود را ازلابه لای خاک و شکاف زمین به ریشه ی علف های هرز و بعد به ریشه های مویی انگور می رسانند و از شیره ی آن شروع به تغذیه می کنند و پس ازتکمیل 5 سن پورگی که چهارسال بطول میکشد دوباره به سطح خاک آمده و تبدیل به حشره ی کامل می شوند. شدت خروج پوره ها ازخاک در تیرماه می باشد. آفت دارای سه مرحله زیستی شامل حشره کامل، پوره و تخم می باشد. حشره کامل به رنگ سبز روشن با چشم های سیاه و قهوه ای بطول ۲۰ تا ۲۸ میلی متر با بالهای طوری و شفاف بوده و حشرات نر تولید صدا می کند. گاها صدای حشرات نر زنجره مو بخصوص در شبها در تاکستانها بخوبی قابل شنیدن است. درختچه های مو آلوده به زنجره معمولاً بتدریج ضعیف شده دارای رشد کم و تعداد میوه کم و میوه های ریز بوده و درختچه در اول بهار دیرتر از درختچه های سالم سبز می شوند. دوره زندگی حشرات کامل در طبیعت ۱۱ تا ۱۲ روز می‌باشد. خسارت عمده مربوط به تغذیه پوره ها ازشیره نباتی ریشه مو می باشد ولی در پسته مکیدن شیره گیاهی هنوز بررسی نشده است و یا حداقل من اطلاعاتی ندارم و بیشتر خسارت زنجره مو روی پسته همانطور گفتم ارتباط دارد با تخریب سرشاخه های نورسته در اثر تخمگذاری حشره!! بر اثر تخمریزی حشره قسمتی از بافت گیاه از فعالیت باز مانده و در روی آن برآمدگی‌هایی بوجود می‌آید که سبب شکنندگی سرشاخه می‌شود. این سرشاخه‌ها اغلب ضعیف و گاهی خشک می‌شوند. پوره‌های آفت پس از خروج از تخم داخل خاک شده و روی ریشه‌های مو مستقر می‌گردند. پس از استقرار برای تغذیه، خرطوم خود را در نسج ریشه فرو برده و به شدت شروع به تغذیه می‌کنند. در موستانهایی که این آفت شیوع دارد پایه مو تدریجاً ضعیف گشته و سرانجام می‌خشکد. پایه‌های آلوده اغلب رشد بسیار کم دارند، برگها زرد می‌شود و میوه‌ها بسیار کم و ریز هستند. پوره‌ها دوست دارند در شرایط کاملاً مرطوب زندگی کنند. دوران پورگی این آفت حدود چهار سال است. پوره‌های سن چهارم پس از پایان دوره تغذیه از خاک خارج شده و از تنه درختان یا قطعات سنگ و غیره بالا رفته تبدیل به مرحله‌ای که اصطلاحاً شفیره نامیده می‌شود، می‌گردند. بعد از طی مرحله شفیرگی جلد آنها با یک شکاف طولی از هم باز شده و حشره کامل بالدار از آن خارج می‌گردند. خاکهای رسی و سنگین برای فعالیت پوره‌ها مناسب‌تر است و این آفت در چنین خاکهایی خسارت بیشتری ایجاد می‌کند. طول دوره یک نسل ممکن است ۴ تا ۵ سال طول بکشد. بهر روی در جاهایی که پسته و مو در کنار هم و با فاصله کم از هم کشت می شوند احتمال خسارت روی پسته بالا می رود! مبارزه با زنجره مو باید یک مبارزه تلفیقی باشد یعنی استفاده از مجموعه مبارزه های شیمیایی، زراعی و.. پرهیز از تراکم بیش از حد در درختان، پرهیز از آبیاری زودهنگام و دارای دوره مدار کم(خشک بودن زمین در کاهش خسارت زنجره مو اهمیت زیادی دارد)، کنترل علفهای هرز در باغات بدین جهت اهمیت دارد که علفهای هرز بعنوان میزبان پوره های سن1آفت نقش مهمی دارند، تقویت درختان بخصوص با استفاده از کودهای پتاسه و مدیریت باغی مناسب موجب قوی شدن درختان و کاهش خسارت زنجره مو می شود، یخ آب زمستانه در طول زمستان و شخم یا پابیل کردن عمیق خاک موجب کاهش جمعیت آفت و افزایش مرگ و میر یا مرتالیتی خواهد شد، شاخه های مملو از تخم و خسارت دیده باید سریعا هرس و معدوم شودند و این اهمیت زیادی در کنترل زنجره مو دارد. در مورد مبارزه شیمیایی متاسفانه کار زیادی نمی شود انجام دارد برخی از سموم مانند دیازینون پودری یا کونفیدور بصورت کاربرد در خاک و یا ضد عفونی خاک با سموم قوی مانند متیل بروماید می تواند کارساز باشد اما ابدا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست!! روی هم رفته روشهای زراعی یا cultural اهمیت بیشتری دارند تا روش های chemical

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٦
تگ ها :

MSU scientists study tie between insecticides, bee health

MSU scientists study tie between insecticides, bee

health

Just mentioning bees and pesticides in the same sentence is sure to get a buzz,” said Angus Catchot, an entomologist with the Mississippi State University Extension Service. Media skirmishes about bee health, agriculture practices and the role of pollinators in food production are a mixture of fact, propaganda and general misunderstanding, Catchot said. “The plight of bees and beekeepers facing substantial losses over the past several years has motivated scientists all over the world to search for the causes,” he said. “As much as everyone wishes we could discover one simple fix or find one specific cause that could be eliminated, our research at MSU is discovering just how complex the relationship is between bees and the environment.” Neonicotinoids: friend or foe? One culprit suspected to be a serious threat to honeybee colonies is neonicotinoids, or neonics. In 2013, Europe banned their use for two years. The average consumer may wonder why the U.S. does not do the same, or why farmers would want to use something that might damage bees, when the pollinators seem to be in such a precarious position. It helps to understand why neonics are important to row crop farmers in the Mid-South, Catchot said. “First, Mississippi’s major row crops — corn, cotton and soybean — do not require honeybees for pollination, but they are magnets for all kinds of insect pests above and below the ground,” he explained. “Neonics are used primarily as seed treatments, which means they coat the seeds and first address pests in the soil. Neonics are also systemic, which means they move through the plant as it grows from seed into seedling. But the insecticide is not permanently present in the plant.” What research shows… Catchot said the seed treatments provide protection for about 21 to 28 days after planting to give young plants a chance for survival. Unlike treatments applied after seedlings emerge, seed treatments prevent plant death or loss of vigor due to below-ground insect pests feeding on developing root tissue and provide a short-term residual effect in the plant as it emerges. “Mid-South entomologists have conducted a lot of research on whether or not neonics are present in the nectar or pollen of our major row crops,” Catchot said. “Soybeans are the crop bees prefer to forage on based on our surveys, and in soybeans, we found zero occurrence of neonics in the flowers of the plant when the soybeans were planted with a neonic seed treatment.” In cotton, they found no occurrence of neonics in the nectar and very low occurrence in the pollen. “In corn, we did find low levels about 20 percent of the time, and they ranged from about three to six parts per billion, but they were more prevalent with chemical rates greater than what is typically used in the Mid-South,” he said. “Based on our research, it does not appear very likely in our region of the country that bees are picking up neonics at any appreciable level from nectar or pollen in the major row crops we grow.” Further research by Catchot’s group indicates 99 percent of the total amount of pesticide applied as a seed treatment in these three crops is gone before the plant produces flowers.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٥
تگ ها :

Root-knot nematode-part II

Root-knot nematode-part II

Below ground, the symptoms of root-knot nematodes are quite distinctive. Lumps or galls ranging in size from 1 to 10 mm in diameter, develop all over the roots. In severe infestations, heavily galled roots may rot away, leaving a poor root system with a few large galls. Monitoring or assessment of nematode populations is an important aid to nematode management. Monitoring should begin well before problems occur, as it is too late to prevent crop losses once root-knot nematode damage is seen in the field. For assessment of galling in the field. When tomatoes (or other root-knot susceptible crops) are planted in the same field every year, a check for root-knot galls at the end of the season provides valuable information on the level of nematode infestation and the likelihood of nematode damage in the next year. A thorough sampling of the field at harvest may provide as much information as having soil samples analysed for nematodes before the planting of the next crop. Dig up plants from several areas of the field, taking care to retrieve the fine feeder roots, and look carefully for the presence of galls. The number and size of the galls provides an indication of the degree of root-knot nematode infestation. Nematode analysis: Soil samples can be collected before planting and sent to a laboratory for extraction, identification and a count of the nematodes present. Divide fields into blocks no larger than about 4 ha to sample areas of similar soil type or cropping history separately. For each block, collect about 50 small subsamples of soil with a shovel or sampling tube at depths of 5-20 cm and place in a bucket. Mix thoroughly, remove a 500 mL subsample, seal in a plastic bag and send to the laboratory for analysis. Do not leave samples in the sun or refrigerate them. The best storage temperatures are 10 15oC. Include your name, address, date, location of the field, cropping history, the variety being planted and any information on previous nematicide use or nematode symptoms observed. Bioassays: nstead of sending soil samples to a laboratory for nematode analysis, a simple bioassay is sometimes useful, particularly for detecting low populations of root-knot nematode. Transplant a nematode-free tomato seedling of a susceptible variety into a pot containing about 2 L of your soil sample. Grow plants at temperatures of 20-28oC for about one month, and then remove the root system and examine it for galls. At this stage, the galls (if present) will be less than 0.5 mm in diameter but their occurrence will indicate the presence of root-knot nematode. The bioassay method has an advantage over nematode extraction methods because larger samples can be processed. Growing the plants for one month allows ample time for eggs to hatch, and these nematodes to invade the plant and be detected. Its main disadvantage is that samples must be collected at least two months before planting. Interpretation of results of monitoring data: Nematode analysis is likely to show a number of plant-parasitic species. However, root-knot nematode is the only species known to cause economic damage to tomatoes in Queensland and nematode management decisions should be made on the basis of its presence or absence. Unfortunately, not all nematodes are recovered with the extraction methods currently available and this applies particularly to nematodes in the egg stage. When relatively small samples are processed, some nematodes may be missed when population levels are low. The absence of root-knot nematode in these extractions does not necessarily mean that the nematode is not present in the field. In this case, use information about the soil texture, previous cropping history and previous occurrence of nematode damage to decide whether the negative result is accepted or whether the block should be re-sampled. Tomatoes are very susceptible to root-knot nematodes under Queensland conditions. In the past, control measures were normally recommended if one root-knot nematode was found in a 200 mL soil sample taken before planting or a gall was found in the roots of bioassay plants. However, recent research suggests that the economic threshold may be a little higher than previously thought. Thus, well managed crops grown in fields with a preplant density of 1-10 root-knot nematodes per 200 mL soil may be heavily galled at harvest but will suffer little yield loss from nematodes.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢۳
تگ ها :

Root-knot nematode-part I

Root-knot nematode-part I

Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are minute, worm-like animals that are very common in soil. They have a wide host range, and cause problems in many annual and perennial crops. Tomatoes are among the most seriously affected, with the nematodes causing problems in all growing areas. Although this information is specific to tomatoes, the principles can be applied to most other annual crops. Meloidogyne spp. Root-knot nematode juveniles are active, thread-like worms about 0.5 mm long. They are too small to be seen with the naked eye. The juveniles hatch from eggs, move through the soil and invade roots near the root tip. Occasionally they develop into males, but usually become spherical-shaped females. The presence of developing nematodes in the root stimulates the surrounding tissues to enlarge and produce the galls typical of infection by this nematode. Mature female nematodes then lay hundreds of eggs on the root surface, which hatch in warm, moist soil to continue the life cycle. Continued infection of galled tissue by second and later generations of nematodes causes the massive galls sometimes seen on plants such as tomatoes at the end of the growing season. The length of the life cycle depends on temperature and varies from 4-6 weeks in summer to 10-15 weeks in winter. Consequently, nematode multiplication and the degree of damage are greatest on crops grown from September to May. Nematodes are basically aquatic animals and require a water film around soil particles before they can move. Also, nematode eggs will not hatch unless there is sufficient moisture in the soil. Thus, soil moisture conditions that are optimum for plant growth are also ideal for the development of root-knot nematode. There are more than 50 species of root-knot nematodes, though only a few species (e.g. M. javanica, M. incognita, M. arenaria and M. hapla) are important in Queensland. M. javanica and M. incognita are widespread, while M. hapla is common only in areas of high elevation (such as the Atherton Tableland) where it is cooler. Although root-knot nematodes are difficult to identify, it is not important, for most practical purposes, to know which of the species is present. Species identification becomes particularly important when resistant varieties and crop rotation are being used as control practices because most plants are resistant to a limited range of species. Therefore, the crops chosen must be resistant to the species (or populations) present in a particular field. The common species of root-knot nematodes all have a wide host range and most plants are able to host at least one species. Many important fruit, vegetable and ornamental crops are good hosts of these nematodes, including banana, cucurbit, grape, carnations, passionfruit, nectarine, capsicum, bean, kiwi fruit, chrysanthemum, pineapple, tomato, carrot, egg fruit, strawberry, rose, peach, celery, ginger, lettuce, papaya and pumpkin. In general, members of the grass family are less susceptible than other plants to root-knot nematodes. Root-knot nematodes do not produce any specific above-ground symptoms. Affected plants have an unthrifty appearance and often show symptoms of stunting, wilting or chlorosis (yellowing). Symptoms are particularly severe when plants are infected soon after planting. However, more commonly, nematode populations do not build up until late in the season and plants grow normally until they reach maturity. Then they begin to wilt and die back with flowering, reducing fruit set and fruit development.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٧:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٠
تگ ها :

Aging pistachio trees may need new harvesting system

Aging pistachio trees may need new harvesting system

http://westernfarmpress.com

Pistachio trees age much like humans — they get taller and their girth expands as the years pass. Maturity changes in pistachio trees may necessitate alternative harvest techniques to maintain efficiency as the trees grow older. Traditional trunk shakers remove a smaller percentage of marketable nuts as trunks grow in diameter and canopies spread out. Older trees of some pistachio varieties also sustain trunk damage as they grow older. The California pistachio industry is still relatively young and University of California Cooperative Extension pomologist Louise Ferguson says growers should be prepared for challenges that come with aging trees. Ferguson and harvesting equipment manufacturers are studying harvest alternatives, including different shaking patterns of trunk shakers and a using a direct canopy contact harvesting head design originally developed for mechanically harvesting olives. Ferguson, who has done extensive research in mechanically harvesting olives, said a limited pistachio harvest trial conducted in 2009 showed traditional shaking left an average of 38 percent of the in-shell split nuts per tree. Another evaluation in 2010 did find higher efficiency rates with the trunk shakers. Four commercial harvesters and two experimental machines were used in the trial. The commercial machines averaged 83 percent efficiency while the experimental shakers from Erik Nielsen Enterprises averaged 96 percent. These were all in trees with trunk circumference of less than 50 inches.  Above 50 inches, the efficiency of all shakers tested decreased. When harvest efficiency falls off in older orchards, growers can replant the orchard. However, Ferguson the costs and time it takes to regain production could make re-evaluating trunk shaker patterns and looking at alternatives economically feasible. After trials in some of Paramount Farming’s Kern County pistachio orchards, Ferguson was optimistic the direct contact harvesting head could remove a high percentage of marketable nuts. “It will work, but it will take some modification — both with the mechanics and the trees,” said Ferguson. “Where there is contact, we’re getting good removal. Where there is not, nuts remain on the tree.”

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٩
تگ ها :

ارتباط ورتیسیلیوم Verticillium با شوری خاک در پسته

ارتباط ورتیسیلیوم Verticillium  با شوری خاک در پسته

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

ارتباط تغذیه nutrition با بیماریهای گیاهی یک امر مسلم ثابت شده است. برخی از بیماریهای گیاهی با وجود یا عدم وجود برخی از عناصر همبستگی مثبت یا منفی دارند. مثلا عنصر پتاسیم K و کلسیم   Ca تا حد زیادی اینتراکشن منفی با برخی از آفات و امراض گیاهی دارند!! حتی در مورد آفات هم عناصر در شیوع و توسعه آفات اهمیت دارند. مثلا در مورد پسیل پسته مطالعات نشان داده که کودهای نیتروژنه N و کودهای حاوی روی Zn موجب افزایش تراکم پسیل یا شیره خشک در باغات پسته میشوند و عناصری مانند Ca موجب کاهش دانسیته یا تراکم آفت پسیل  در باغ می شود بهمین دلیل است که دادن کودهای ازته در اوج طغیان پسیل موجب افزایش جمعیت آفت می شود و محلولپاشی کودهای کلسیمی موجب کاهش تراکم آفت می شوند!! علاوه بر بحث عناصر تنش های فیزیولوژیکی هم موجب کاهش قدرت گیاه و افزایش شدت بیماریهای گیاهی می شوند. مثلا شوری خاک موجب افزایش بسیاری از بیماریهای گیاهی می شود و معمولا در خاکهای شور شدت بیماری های گیاهی هم بالاتر است. اما در مورد شوری این یک قانون کلی نیست مثلا در مورد قارچ عامل ایجاد کننده گموز در پسته Phytophthora مطالعات مشخص کرده که معمولا در خاکهای شور شدت بیماری کمتر است!! در مورد پسیلومایسز پسته با قارچ آلوده کننده Paecilomyces مطالعات مشخص کرده که همبستگی مثبت بین شوری و شیوع و گسترش سرخشکیدگی حاصل از پسیلومایسز در پسته وجود دارد!! عواملی که به هر علت موجب ضعف درختان میشوند بدون شک زمینه را برای گسترش امراض و بیماریهای گیاهی هموار می کنند. پسیلومایسز در باغات پسته ای که مدیریت مناسبی ندارند و در معرض تنش های مختلف هستند شیوع بسیار بیشتری دارد. در بخش بیماریهای گیاهی مطالعات مختلف و جالبی در مورد ارتباط بیماریهای مختلف گیاهی با عوامل محیطی و عوامل تغذیه ای یا عناصر انجام شده و یا در حال انجام است. از انواع و اقسام قارچهای بیماریزا بگیر تا حتی نماتدها و باکتریها و حتی ویروس های گیاهی!! بخش تحقیق و توسعه در کارخانجات معتبر تولید کننده کودها و سموم شیمیایی در صدد دستیابی به ترکیباتی هستند که منشا عنصری داشته باشند و روی کنترل آفات و امراض گیاهی موثر باشند!! ترکیباتی در بازار مصرف کشاورزی ایران و دنیا وجود دارند که بیس یا پایه عنصری دارند و در ساختار آنها از هیچ گونه سم شیمیایی استفاده نشده و تا حد زیادی هم اثر بخش بوده اند حتی در مورد ویروس های گیاهی!! ورتیسیلوم Verticillium یک قارچ مخرب در همه نباتات محسوب می شود و هر سال خسارات فراوانی را به محصولات کشاورزی در کل دنیا وارد می کند. ورتیسیلیوم میزبانهای بسیار زیاد و متنوعی دارد از گیاهان زراعی مانند پنبه بگیر تا درختان میوه و خشکبارها مانند پسته. ورتیسیلیوم در آمریکا در دهه های پیش بسیار خسارتزا بوده به آن دلیل که آمریکاییها در کالیفرنیا گاها برای احداث باغات پسته از زمین هایی استفاده می کردند که قبلا سابقه کاشت محصولات زراعی را داشتند و در مورد ایران هم این قضیه صدق می کند. در California هزاران هزار اصله درخت پسته را در سالهای نچندان دور بدلیل ورتیسیلیوم کلا ریشه کن و نابود کردند!! پایه های بومی پسته نسبت به بیماری ورتیسیلوم حساس هستند اما با شدت و درجات مختلف!! اما پایه آمریکایی UCB1 نسبت به Verticillium مقاوم است. Verticillium در پسته بسیار ناشناخته و مهجور مانده است و مطالعات بسیار کمی در مورد Verticillium در ایران موجود است. هر چند در مورد برخی از امراض درختان پسته مانند قارچ Phytophthora قارچ عامل بیماری گموز در پسته مطالعات نسبتا خوب و مفصلی وجود دارد اما در مورد Verticillium اطلاعات کمی وجود دارد از پراکندگی جغرافیایی بگیر تا شدت خسارت و علایم و مبارزه و روش های پیشگیری!! در مورد Verticillium ان شالا سعی می کنم در مقالات بعدی بیشتر به بحث بپردازم اما هشدارها در مورد Verticillium در پسته ایران بسیار جدی است. یکی از موارد جالبی که من در مورد Verticillium برخورد کردم تحقیقی بود که در سال 2005 توسط دانشگاه شیراز و دکتر بنی هاشمی و محمدی در نشریه معتبرJournal of Plant Nutrition بچاپ رسیده بود و خلاصه مطلب این مقاله این بود که همبستگی مثبت میان Verticillium و شوری خاک soil salinity وجود داشت! شوری خاک و افزایش مقدار NaCl در تیمارهای مختلف موجب افزایش شدت بیماری ورتیسیلیوم شد!! از میان سه پایه مورد آزمایش قرار گرفته شامل بادامی Badami، سرخس و قزوینی هر سه نسبت به بیماری حساس ارزیابی شدند اما پایه سرخس علایم آلودگی به ورتیسیلیوم را زودتر نشان داد و این در حالی است که واریته سرخس واریته حساسی نسبت به شوری است!! پایه بادامی که نسبتا به شوری مقاوم تر از دو پایه قزوینی و سرخش بود در مورد ورتسیلیوم نیز بنظر رسید توانایی و تاب تحمل بیشتری از خود دارد!!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٦
تگ ها :

← صفحه بعد

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED