ارتباط متقابل پتاسیم K با سایر عناصر

ارتباط متقابل پتاسیم K با سایر عناصر

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

پتاسیم K بعد از نیتروژن N مهمترین عنصر مورد نیاز در گیاهان است. پتاسیم K یک عنصر جالب و در عین حال پیچیده است. مقدار برداشت پتاسیم K هر سال از خاک بالاست و نیاز به مصرف کودهای پتاسه در هر سال وجود دارد با شدت و ضعف بخصوص در باغات پسته!! دو نوع مهم پتاسیم سولفات پتاسیم یا SOP ها و نیتراتهای پتاسیم یا NO3 هستند! پتاسیم ممکن است در بحث آنزیمی هم دارای اهمیت باشد. سنتز آنزیم گلوتامین سنتتاز در گندم در هنگام کمبود پتاسیم کاهش پیدا می کند. K پتاسیم سنتز پروتویین ها در برگها را تحریک می کند. ارتباط پتاسیم با آمینو اسید ها و پروتویین های گیاهی ارتباط تنگاتنگی است بهمین دلیل در مورد پر شدن مغز در پسته اختلاط کودهای پتاسه و آمینو اسیدها بسیار مهم است. اولین ارتباط مهم K با عنصر مهم یا مهمترین عنصر در گیاهان یعنی N نیتروژن است. بهتر است عناصر به مقدار مکفی و به تناسب مصرف شوند. کاربرد بیش از حد کودهای نیتروژنه N مانند اوره تاثیرات سو روی جذب عنصر پتاسیم K خواهد گذاشت و بالعکس! بعبارت ساده تر مثلا در موعد پر شدن مغز بهتر است از کودهای نیتروژنه و پتاسه بصورت توامان با هم مصرف شوند. و هر کدام روی جذب دیگری اثرات بهبود دهنده یا سینرژیستی دارند و توجه به یک عنصر موجب کاهش جذب عنصر دیگر در محلول خاک خواهد شد. معمولا در آزمایشات خاکشناسی مشخص می شود که وقتی نیتروژن N کمبود باشد پتاسیم K هم معمولا کمبود نشان می دهد. عنصر پتاسیم K یک عنصر منفرد و خاص است و جذب آن از طریق خاک در ارتباط تنگاتنگی با سایر عناصر قرار دارد. مطالعات نشان داده در مورد دادن کودهای نیتروژنه مثلا نیترات آمونیوم چند روز بعد از دادن کود نیترات آمونیوم جذب پتاسیم نیز از محلول خاک بصورت قابل ملاحظه ای افزایش  یافته است. و وقتی که از کودهای پتاسیمی بعد از مصرف کودهای ازته استفاده شده است (چند روز بعد از دادن کودهای ازته) بازدهی بسیار عالی بوده است. بهر روی مطالعات نشان داده جذب پتاسیم ارتباط نزدیکی به جذب نیتروژن توسط گیاه دارد. در مورد ارتباط عنصر پتاسیم K با عنصر فسفر P نیز مباحث بسیار جالب هستند!! ارتباط فسفر P با پتاسیم K معمولا یک رابطه معکوس است. بدین معنی که معمولا در خاکهای با P یا فسفر بالا کمبود پتاسیم K وجود دارد!! همچنین در خاکهای با P یا فسفر بالا کمبود نیتروژن N هم وجود دارد. اتفاقی که اکنون حداقل در برخی از خاکهای مناطق پسته خیز کرمان وجود دارد فسفر P بالا و توامان نیتروژن N و پتاسیم K کم!! در این رابطه ارتباط عناصر میکرو هم با پتاسیم و فسفر جالب است مثلا در مورد عنصر روی Zn وقتی که P فسفر در خاک بالا باشد کمبود آن مشهود است و فسفر P موجب تثبیت عناصر میکرو در گیاه می شود Cu، Mn، Zn و... نتیجتا معمولا در خاکهای با فسفر P بالا کمبود عناصر میکرو مانند روی Zn، مس Cu، آهن Fe و..وجود دارد. و همچنین در ایندسته از خاکها همانطور که اشاره شد کمبود نیتروژن N و پتاسیم K بصورت توامان وجود دارند!! در مورد جذب عناصر توسط ریشه ها از خاک یک قانون کلی وجود دارد و آن قانون بالانس عناصر در خاک است. عناصر در یک بالانس مناسب از خاک توسط ریشه ها برداشت می شوند حضور بیش از حد یا عدم حضور یک عنصر روی جذب سایر عناصر اثرگذار خواهد بود. استفاده بیش از حد از یک کود با یک عنصر مشخص راه را بر روی جذب سایر عناصر خواهد بست و این یک قانون مهم است. در مورد ارتباط جذب پتاسیم K با عناصر میکرو بحث بسیار جالب است و همانطور که اشاره شد ارتباط پتاسیم K با عنصر روی Zn رابطه تقریبا مستقیم است. بصورت کلی می توان عناصر میکرو را به دو دسته تقسیم بندی کرد اول آندسته از میکروالمنتها که با افزودن K پتاسیم مقدار جذبشان افزایش پیدا می کند شامل مس Cu، منگنز Mn، روی Zn و دسته ای دوم که رابطه معکوس دارند و مقدار جذبشان با دادن کودهای پتاسیمی K کاهش پیدا می کند شامل برم B، آهن Fe و مولیبدن Mn!! باز هم باید خاطرنشان کرد ابهامات در مورد ارتباط پتاسیم با عناصر میکرو بسیار زیاد است و گاها قانون ها در شرایط مختلف عوض می شوند!! در مورد ارتباط پتاسیم K با منیزیوم Mg ارتباط معکوس است بدین نحو که با افزایش غلظت پتاسیم در خاک مقدار جذب منیزیوم Mg کاهش پیدا می کند و این شاید تنها راه برای کنترل منیزیوم Mg در خاکها یا آبهایی باشد که مقدار منیزیومMg  آنها بالاست البته راه دوم استفاده از کلسیم Ca است!! در مورد کلسیم Ca هم ارتباط جذبی آن با پتاسیم یک رابطه معکوس است و با افزایش پتاسیم K مقدار جذب کلسیم Ca کاهش پیدا خواهد کرد و این یک نکته منفی است و در خاکهایی که کلسیم بالاست جذب پتاسیم کم می شود و بالعکس!! ارتباط گوگرد S با پتاسیم هم یک رابطه مستقیم است! ارتباط عناصر با هم یک ارتباط پیچیده است و به فیزیولوژی گیاه ارتباط پیدا می کند و این احتمال وجود دارد در مورد گیاهان مختلف اندکی با هم فرق کند اما اساس کار همین ارتباطات آنتاگونیستی یا سینرژیستی هست که بنده در این گفتار آوردم.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٩
تگ ها :

Some Facts About Soil Basics-I

Some Facts About Soil Basics-I

http://extension.psu.edu

This is a brief and simplified introduction to the origins of soils and how they influence capabilities and uses of soils. Importance of Soils: The earth is covered by a thin layer of soil, composed of minerals, organic matter, and living organisms. Within this layer is a record of the area's geological and climactic history, as well as information about the suitability of future use of the soil. Soils affect many areas of our lives; we depend on the soil to grow our food and support the buildings we live and work in. Soils form an essential element in the ecosystem. Human activities that damage soils threaten to disrupt the delicate balance that sustains life. It is important to have a basic understanding of the formation and properties of soils to determine their future uses and to manage soils wisely. Development of Soils: Minerals are the primary component of soils. These minerals are from weathered rock, called parent material. The source of parent material is sometimes the bedrock directly below, and sometimes material transported far from the original bedrock and deposited by ice, water, wind, and gravity. Many soil properties are determined by the type of rock the parent material came from. For example, we have sandstone soils, shale soils, and limestone soils, coming from different parent material and possessing different characteristics. Another component of soils is organic matter—decomposed parts of plants and animals, as well as millions of microscopic soil organisms that help break down minerals and organic residues. Air and water are also found in pores in the soil, tiny spaces between the soil particles. Influence of Topography: It is not surprising that the shape and geology of the landscape contribute to the properties of the soils. Pennsylvania is divided into different physiographic provinces, regions of similar geologic origin and shape. For example, the Ridge and Valley province in central Pennsylvania consists of folded sedimentary beds, which are layers of sandstone, shale, and limestone. Sandstone, the hardest and most chemically resistant layer, forms the ridge caps and is covered with coarse sandy soils. Limestone, however, weathers quickly; the calcium carbonate it contains dissolves in water and is carried away, leaving valleys of fertile limestone soils. The slopes are formed of shale, with intermediate resistance to weathering, or of colluvium, material (in this case sandstone fragments) that has been moved downslope by gravity. The shale soils are shallow, fine-textured, acidic, and low in nutrients. A humid, temperate climate provides adequate amounts of soil moisture to leach soluble substances through soil. Temperature and moisture changes enhance the development of subangular blocky structure. Climate induces many such different soil characteristics. Interacting with climate is vegetation, which also impacts conditions within the soil. Consider two examples. Under grass, soil accumulates organic matter from the dense fibrous, shallow, root system and becomes dark grayish brown to the depth of the roots, 12 to 30 inches. Under deciduous forest, leaves fall to the soil surface, are not incorporated into the soil, and form an organic mat above the mineral soil.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٦
تگ ها :

زنجره مو روی درختان پسته

زنجره مو روی درختان پسته

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

زنجره مو با نام علمی Psalmocharias alhageos از راسته Homoptera و خانواده cicadidae است. زنجره مو از آفات مهم باغات انگور  می باشد و تقریبا در تمام مناطق مو کاری کشور وجود دارد. زنجره مو علاوه بر  مو در درختان دیگر مثل گردو،  سیب،  آلبالو،  سنجد،  پسته، انار،  گلابی، زبان گنجشک،  نارون و تبریزی نیز خسارت می زند. آفت زنجره مو آفت جدیدی روی درختان پسته نبوده است و از قدیم الایام گاها روی درختان پسته وجود داشته و خسارت می زده و اینکه برخی دوستان صحبت از جدید بودن آفت در درختان پسته می کنند مساله صحیحی نیست!! این آفت اخیرا توسط برخی از همکاران از روی پسته از دامغان، فیض آباد و ...گزارش شده است. نکته جالب در مورد زنجره مو این است که آفت در سالهایی که خسشکسالی وجود داشته باشد شیوع وشدت بیشتری پیدا می کند. در باغات پسته ای که تراکم بیشتری دارند احتمالا آفت شیوع بیشتری دارد. خاکهای رسی و سنگین احتمال خسارت بیشتری وجود دارد در مقایسه با خاکهای سبک و شنی. در مورد درختان انگور زنجره مو به دو صورت خسارتزاست اول تغذیه پوره های زنجره مو از ریشه و شیره نباتی گیاه است که موجب تضعیف درختان و نهایتا ممکن است درخت را از پا در بیاورد و دوم خسارتی که در اثر تخمگذاری روی سرشاخه های نورسته درختان انگور است که ممکن است این سرشاخه ها را بخشکاند و اگر درخت بحد کافی قوی نباشد ممکن است سرشاخه های نورسته نتوانند ترمیم شوند. گزارشات و عکس هایی که از نحوه خسارت روی پسته امسال بدست بنده رسیده است بخصوص از دامغان حاکی از این است که خسارت زنجره بیشتر به صورت تخمگذاری روی سرشاخه ها و زیر پوست شاخه ها نورسته پسته است بصورتی که دسته های دوکی شکل و سفید رنگ تخم ها در زیر پوست قابل مشاهده هستند و کلا پوست مضمحل می شود. تخم های زنجره دوکی شکل به رنگ سفید و گاها قرمز و صورتی رنگ و شبیه دانه های ریز برنج و بطول 5/1میلی متر می باشد. این آفت دارای سه مرحله زیستی شامل حشره کامل،  پوره و تخم می باشد. آفت در اوایل تابستان  بتدریج از خاک بیرون آمده و در باغات انگور ظاهر می شوند و پس از یک هفته تغذیه از شیره گیاه و جفتگیری، حشرات ماده اقدام به تخم ریزی روی شاخه   تازه بوته انگور می کنند. هر حشره ی ماده که عمر دو هفته ای دارد میتواند 700 تا 1000 عدد تخم بگذارد و هر شکاف طولی می تواند 30 عدد تخم داشته باشد. طول دوره جنینی تخم ها 30 روز بوده وپس از تفریخ پوره های سن 1 ظاهر میشوند و به روی خاک می افتند و خود را ازلابه لای خاک و شکاف زمین به ریشه ی علف های هرز و بعد به ریشه های مویی انگور می رسانند و از شیره ی آن شروع به تغذیه می کنند و پس ازتکمیل 5 سن پورگی که چهارسال بطول میکشد دوباره به سطح خاک آمده و تبدیل به حشره ی کامل می شوند. شدت خروج پوره ها ازخاک در تیرماه می باشد. آفت دارای سه مرحله زیستی شامل حشره کامل، پوره و تخم می باشد. حشره کامل به رنگ سبز روشن با چشم های سیاه و قهوه ای بطول ۲۰ تا ۲۸ میلی متر با بالهای طوری و شفاف بوده و حشرات نر تولید صدا می کند. گاها صدای حشرات نر زنجره مو بخصوص در شبها در تاکستانها بخوبی قابل شنیدن است. درختچه های مو آلوده به زنجره معمولاً بتدریج ضعیف شده دارای رشد کم و تعداد میوه کم و میوه های ریز بوده و درختچه در اول بهار دیرتر از درختچه های سالم سبز می شوند. دوره زندگی حشرات کامل در طبیعت ۱۱ تا ۱۲ روز می‌باشد. خسارت عمده مربوط به تغذیه پوره ها ازشیره نباتی ریشه مو می باشد ولی در پسته مکیدن شیره گیاهی هنوز بررسی نشده است و یا حداقل من اطلاعاتی ندارم و بیشتر خسارت زنجره مو روی پسته همانطور گفتم ارتباط دارد با تخریب سرشاخه های نورسته در اثر تخمگذاری حشره!! بر اثر تخمریزی حشره قسمتی از بافت گیاه از فعالیت باز مانده و در روی آن برآمدگی‌هایی بوجود می‌آید که سبب شکنندگی سرشاخه می‌شود. این سرشاخه‌ها اغلب ضعیف و گاهی خشک می‌شوند. پوره‌های آفت پس از خروج از تخم داخل خاک شده و روی ریشه‌های مو مستقر می‌گردند. پس از استقرار برای تغذیه، خرطوم خود را در نسج ریشه فرو برده و به شدت شروع به تغذیه می‌کنند. در موستانهایی که این آفت شیوع دارد پایه مو تدریجاً ضعیف گشته و سرانجام می‌خشکد. پایه‌های آلوده اغلب رشد بسیار کم دارند، برگها زرد می‌شود و میوه‌ها بسیار کم و ریز هستند. پوره‌ها دوست دارند در شرایط کاملاً مرطوب زندگی کنند. دوران پورگی این آفت حدود چهار سال است. پوره‌های سن چهارم پس از پایان دوره تغذیه از خاک خارج شده و از تنه درختان یا قطعات سنگ و غیره بالا رفته تبدیل به مرحله‌ای که اصطلاحاً شفیره نامیده می‌شود، می‌گردند. بعد از طی مرحله شفیرگی جلد آنها با یک شکاف طولی از هم باز شده و حشره کامل بالدار از آن خارج می‌گردند. خاکهای رسی و سنگین برای فعالیت پوره‌ها مناسب‌تر است و این آفت در چنین خاکهایی خسارت بیشتری ایجاد می‌کند. طول دوره یک نسل ممکن است ۴ تا ۵ سال طول بکشد. بهر روی در جاهایی که پسته و مو در کنار هم و با فاصله کم از هم کشت می شوند احتمال خسارت روی پسته بالا می رود! مبارزه با زنجره مو باید یک مبارزه تلفیقی باشد یعنی استفاده از مجموعه مبارزه های شیمیایی، زراعی و.. پرهیز از تراکم بیش از حد در درختان، پرهیز از آبیاری زودهنگام و دارای دوره مدار کم(خشک بودن زمین در کاهش خسارت زنجره مو اهمیت زیادی دارد)، کنترل علفهای هرز در باغات بدین جهت اهمیت دارد که علفهای هرز بعنوان میزبان پوره های سن1آفت نقش مهمی دارند، تقویت درختان بخصوص با استفاده از کودهای پتاسه و مدیریت باغی مناسب موجب قوی شدن درختان و کاهش خسارت زنجره مو می شود، یخ آب زمستانه در طول زمستان و شخم یا پابیل کردن عمیق خاک موجب کاهش جمعیت آفت و افزایش مرگ و میر یا مرتالیتی خواهد شد، شاخه های مملو از تخم و خسارت دیده باید سریعا هرس و معدوم شودند و این اهمیت زیادی در کنترل زنجره مو دارد. در مورد مبارزه شیمیایی متاسفانه کار زیادی نمی شود انجام دارد برخی از سموم مانند دیازینون پودری یا کونفیدور بصورت کاربرد در خاک و یا ضد عفونی خاک با سموم قوی مانند متیل بروماید می تواند کارساز باشد اما ابدا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست!! روی هم رفته روشهای زراعی یا cultural اهمیت بیشتری دارند تا روش های chemical

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٦
تگ ها :

MSU scientists study tie between insecticides, bee health

MSU scientists study tie between insecticides, bee

health

Just mentioning bees and pesticides in the same sentence is sure to get a buzz,” said Angus Catchot, an entomologist with the Mississippi State University Extension Service. Media skirmishes about bee health, agriculture practices and the role of pollinators in food production are a mixture of fact, propaganda and general misunderstanding, Catchot said. “The plight of bees and beekeepers facing substantial losses over the past several years has motivated scientists all over the world to search for the causes,” he said. “As much as everyone wishes we could discover one simple fix or find one specific cause that could be eliminated, our research at MSU is discovering just how complex the relationship is between bees and the environment.” Neonicotinoids: friend or foe? One culprit suspected to be a serious threat to honeybee colonies is neonicotinoids, or neonics. In 2013, Europe banned their use for two years. The average consumer may wonder why the U.S. does not do the same, or why farmers would want to use something that might damage bees, when the pollinators seem to be in such a precarious position. It helps to understand why neonics are important to row crop farmers in the Mid-South, Catchot said. “First, Mississippi’s major row crops — corn, cotton and soybean — do not require honeybees for pollination, but they are magnets for all kinds of insect pests above and below the ground,” he explained. “Neonics are used primarily as seed treatments, which means they coat the seeds and first address pests in the soil. Neonics are also systemic, which means they move through the plant as it grows from seed into seedling. But the insecticide is not permanently present in the plant.” What research shows… Catchot said the seed treatments provide protection for about 21 to 28 days after planting to give young plants a chance for survival. Unlike treatments applied after seedlings emerge, seed treatments prevent plant death or loss of vigor due to below-ground insect pests feeding on developing root tissue and provide a short-term residual effect in the plant as it emerges. “Mid-South entomologists have conducted a lot of research on whether or not neonics are present in the nectar or pollen of our major row crops,” Catchot said. “Soybeans are the crop bees prefer to forage on based on our surveys, and in soybeans, we found zero occurrence of neonics in the flowers of the plant when the soybeans were planted with a neonic seed treatment.” In cotton, they found no occurrence of neonics in the nectar and very low occurrence in the pollen. “In corn, we did find low levels about 20 percent of the time, and they ranged from about three to six parts per billion, but they were more prevalent with chemical rates greater than what is typically used in the Mid-South,” he said. “Based on our research, it does not appear very likely in our region of the country that bees are picking up neonics at any appreciable level from nectar or pollen in the major row crops we grow.” Further research by Catchot’s group indicates 99 percent of the total amount of pesticide applied as a seed treatment in these three crops is gone before the plant produces flowers.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٥
تگ ها :

Root-knot nematode-part II

Root-knot nematode-part II

Below ground, the symptoms of root-knot nematodes are quite distinctive. Lumps or galls ranging in size from 1 to 10 mm in diameter, develop all over the roots. In severe infestations, heavily galled roots may rot away, leaving a poor root system with a few large galls. Monitoring or assessment of nematode populations is an important aid to nematode management. Monitoring should begin well before problems occur, as it is too late to prevent crop losses once root-knot nematode damage is seen in the field. For assessment of galling in the field. When tomatoes (or other root-knot susceptible crops) are planted in the same field every year, a check for root-knot galls at the end of the season provides valuable information on the level of nematode infestation and the likelihood of nematode damage in the next year. A thorough sampling of the field at harvest may provide as much information as having soil samples analysed for nematodes before the planting of the next crop. Dig up plants from several areas of the field, taking care to retrieve the fine feeder roots, and look carefully for the presence of galls. The number and size of the galls provides an indication of the degree of root-knot nematode infestation. Nematode analysis: Soil samples can be collected before planting and sent to a laboratory for extraction, identification and a count of the nematodes present. Divide fields into blocks no larger than about 4 ha to sample areas of similar soil type or cropping history separately. For each block, collect about 50 small subsamples of soil with a shovel or sampling tube at depths of 5-20 cm and place in a bucket. Mix thoroughly, remove a 500 mL subsample, seal in a plastic bag and send to the laboratory for analysis. Do not leave samples in the sun or refrigerate them. The best storage temperatures are 10 15oC. Include your name, address, date, location of the field, cropping history, the variety being planted and any information on previous nematicide use or nematode symptoms observed. Bioassays: nstead of sending soil samples to a laboratory for nematode analysis, a simple bioassay is sometimes useful, particularly for detecting low populations of root-knot nematode. Transplant a nematode-free tomato seedling of a susceptible variety into a pot containing about 2 L of your soil sample. Grow plants at temperatures of 20-28oC for about one month, and then remove the root system and examine it for galls. At this stage, the galls (if present) will be less than 0.5 mm in diameter but their occurrence will indicate the presence of root-knot nematode. The bioassay method has an advantage over nematode extraction methods because larger samples can be processed. Growing the plants for one month allows ample time for eggs to hatch, and these nematodes to invade the plant and be detected. Its main disadvantage is that samples must be collected at least two months before planting. Interpretation of results of monitoring data: Nematode analysis is likely to show a number of plant-parasitic species. However, root-knot nematode is the only species known to cause economic damage to tomatoes in Queensland and nematode management decisions should be made on the basis of its presence or absence. Unfortunately, not all nematodes are recovered with the extraction methods currently available and this applies particularly to nematodes in the egg stage. When relatively small samples are processed, some nematodes may be missed when population levels are low. The absence of root-knot nematode in these extractions does not necessarily mean that the nematode is not present in the field. In this case, use information about the soil texture, previous cropping history and previous occurrence of nematode damage to decide whether the negative result is accepted or whether the block should be re-sampled. Tomatoes are very susceptible to root-knot nematodes under Queensland conditions. In the past, control measures were normally recommended if one root-knot nematode was found in a 200 mL soil sample taken before planting or a gall was found in the roots of bioassay plants. However, recent research suggests that the economic threshold may be a little higher than previously thought. Thus, well managed crops grown in fields with a preplant density of 1-10 root-knot nematodes per 200 mL soil may be heavily galled at harvest but will suffer little yield loss from nematodes.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢۳
تگ ها :

Root-knot nematode-part I

Root-knot nematode-part I

Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are minute, worm-like animals that are very common in soil. They have a wide host range, and cause problems in many annual and perennial crops. Tomatoes are among the most seriously affected, with the nematodes causing problems in all growing areas. Although this information is specific to tomatoes, the principles can be applied to most other annual crops. Meloidogyne spp. Root-knot nematode juveniles are active, thread-like worms about 0.5 mm long. They are too small to be seen with the naked eye. The juveniles hatch from eggs, move through the soil and invade roots near the root tip. Occasionally they develop into males, but usually become spherical-shaped females. The presence of developing nematodes in the root stimulates the surrounding tissues to enlarge and produce the galls typical of infection by this nematode. Mature female nematodes then lay hundreds of eggs on the root surface, which hatch in warm, moist soil to continue the life cycle. Continued infection of galled tissue by second and later generations of nematodes causes the massive galls sometimes seen on plants such as tomatoes at the end of the growing season. The length of the life cycle depends on temperature and varies from 4-6 weeks in summer to 10-15 weeks in winter. Consequently, nematode multiplication and the degree of damage are greatest on crops grown from September to May. Nematodes are basically aquatic animals and require a water film around soil particles before they can move. Also, nematode eggs will not hatch unless there is sufficient moisture in the soil. Thus, soil moisture conditions that are optimum for plant growth are also ideal for the development of root-knot nematode. There are more than 50 species of root-knot nematodes, though only a few species (e.g. M. javanica, M. incognita, M. arenaria and M. hapla) are important in Queensland. M. javanica and M. incognita are widespread, while M. hapla is common only in areas of high elevation (such as the Atherton Tableland) where it is cooler. Although root-knot nematodes are difficult to identify, it is not important, for most practical purposes, to know which of the species is present. Species identification becomes particularly important when resistant varieties and crop rotation are being used as control practices because most plants are resistant to a limited range of species. Therefore, the crops chosen must be resistant to the species (or populations) present in a particular field. The common species of root-knot nematodes all have a wide host range and most plants are able to host at least one species. Many important fruit, vegetable and ornamental crops are good hosts of these nematodes, including banana, cucurbit, grape, carnations, passionfruit, nectarine, capsicum, bean, kiwi fruit, chrysanthemum, pineapple, tomato, carrot, egg fruit, strawberry, rose, peach, celery, ginger, lettuce, papaya and pumpkin. In general, members of the grass family are less susceptible than other plants to root-knot nematodes. Root-knot nematodes do not produce any specific above-ground symptoms. Affected plants have an unthrifty appearance and often show symptoms of stunting, wilting or chlorosis (yellowing). Symptoms are particularly severe when plants are infected soon after planting. However, more commonly, nematode populations do not build up until late in the season and plants grow normally until they reach maturity. Then they begin to wilt and die back with flowering, reducing fruit set and fruit development.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٧:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٠
تگ ها :

Aging pistachio trees may need new harvesting system

Aging pistachio trees may need new harvesting system

http://westernfarmpress.com

Pistachio trees age much like humans — they get taller and their girth expands as the years pass. Maturity changes in pistachio trees may necessitate alternative harvest techniques to maintain efficiency as the trees grow older. Traditional trunk shakers remove a smaller percentage of marketable nuts as trunks grow in diameter and canopies spread out. Older trees of some pistachio varieties also sustain trunk damage as they grow older. The California pistachio industry is still relatively young and University of California Cooperative Extension pomologist Louise Ferguson says growers should be prepared for challenges that come with aging trees. Ferguson and harvesting equipment manufacturers are studying harvest alternatives, including different shaking patterns of trunk shakers and a using a direct canopy contact harvesting head design originally developed for mechanically harvesting olives. Ferguson, who has done extensive research in mechanically harvesting olives, said a limited pistachio harvest trial conducted in 2009 showed traditional shaking left an average of 38 percent of the in-shell split nuts per tree. Another evaluation in 2010 did find higher efficiency rates with the trunk shakers. Four commercial harvesters and two experimental machines were used in the trial. The commercial machines averaged 83 percent efficiency while the experimental shakers from Erik Nielsen Enterprises averaged 96 percent. These were all in trees with trunk circumference of less than 50 inches.  Above 50 inches, the efficiency of all shakers tested decreased. When harvest efficiency falls off in older orchards, growers can replant the orchard. However, Ferguson the costs and time it takes to regain production could make re-evaluating trunk shaker patterns and looking at alternatives economically feasible. After trials in some of Paramount Farming’s Kern County pistachio orchards, Ferguson was optimistic the direct contact harvesting head could remove a high percentage of marketable nuts. “It will work, but it will take some modification — both with the mechanics and the trees,” said Ferguson. “Where there is contact, we’re getting good removal. Where there is not, nuts remain on the tree.”

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٩
تگ ها :

ارتباط ورتیسیلیوم Verticillium با شوری خاک در پسته

ارتباط ورتیسیلیوم Verticillium  با شوری خاک در پسته

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

ارتباط تغذیه nutrition با بیماریهای گیاهی یک امر مسلم ثابت شده است. برخی از بیماریهای گیاهی با وجود یا عدم وجود برخی از عناصر همبستگی مثبت یا منفی دارند. مثلا عنصر پتاسیم K و کلسیم   Ca تا حد زیادی اینتراکشن منفی با برخی از آفات و امراض گیاهی دارند!! حتی در مورد آفات هم عناصر در شیوع و توسعه آفات اهمیت دارند. مثلا در مورد پسیل پسته مطالعات نشان داده که کودهای نیتروژنه N و کودهای حاوی روی Zn موجب افزایش تراکم پسیل یا شیره خشک در باغات پسته میشوند و عناصری مانند Ca موجب کاهش دانسیته یا تراکم آفت پسیل  در باغ می شود بهمین دلیل است که دادن کودهای ازته در اوج طغیان پسیل موجب افزایش جمعیت آفت می شود و محلولپاشی کودهای کلسیمی موجب کاهش تراکم آفت می شوند!! علاوه بر بحث عناصر تنش های فیزیولوژیکی هم موجب کاهش قدرت گیاه و افزایش شدت بیماریهای گیاهی می شوند. مثلا شوری خاک موجب افزایش بسیاری از بیماریهای گیاهی می شود و معمولا در خاکهای شور شدت بیماری های گیاهی هم بالاتر است. اما در مورد شوری این یک قانون کلی نیست مثلا در مورد قارچ عامل ایجاد کننده گموز در پسته Phytophthora مطالعات مشخص کرده که معمولا در خاکهای شور شدت بیماری کمتر است!! در مورد پسیلومایسز پسته با قارچ آلوده کننده Paecilomyces مطالعات مشخص کرده که همبستگی مثبت بین شوری و شیوع و گسترش سرخشکیدگی حاصل از پسیلومایسز در پسته وجود دارد!! عواملی که به هر علت موجب ضعف درختان میشوند بدون شک زمینه را برای گسترش امراض و بیماریهای گیاهی هموار می کنند. پسیلومایسز در باغات پسته ای که مدیریت مناسبی ندارند و در معرض تنش های مختلف هستند شیوع بسیار بیشتری دارد. در بخش بیماریهای گیاهی مطالعات مختلف و جالبی در مورد ارتباط بیماریهای مختلف گیاهی با عوامل محیطی و عوامل تغذیه ای یا عناصر انجام شده و یا در حال انجام است. از انواع و اقسام قارچهای بیماریزا بگیر تا حتی نماتدها و باکتریها و حتی ویروس های گیاهی!! بخش تحقیق و توسعه در کارخانجات معتبر تولید کننده کودها و سموم شیمیایی در صدد دستیابی به ترکیباتی هستند که منشا عنصری داشته باشند و روی کنترل آفات و امراض گیاهی موثر باشند!! ترکیباتی در بازار مصرف کشاورزی ایران و دنیا وجود دارند که بیس یا پایه عنصری دارند و در ساختار آنها از هیچ گونه سم شیمیایی استفاده نشده و تا حد زیادی هم اثر بخش بوده اند حتی در مورد ویروس های گیاهی!! ورتیسیلوم Verticillium یک قارچ مخرب در همه نباتات محسوب می شود و هر سال خسارات فراوانی را به محصولات کشاورزی در کل دنیا وارد می کند. ورتیسیلیوم میزبانهای بسیار زیاد و متنوعی دارد از گیاهان زراعی مانند پنبه بگیر تا درختان میوه و خشکبارها مانند پسته. ورتیسیلیوم در آمریکا در دهه های پیش بسیار خسارتزا بوده به آن دلیل که آمریکاییها در کالیفرنیا گاها برای احداث باغات پسته از زمین هایی استفاده می کردند که قبلا سابقه کاشت محصولات زراعی را داشتند و در مورد ایران هم این قضیه صدق می کند. در California هزاران هزار اصله درخت پسته را در سالهای نچندان دور بدلیل ورتیسیلیوم کلا ریشه کن و نابود کردند!! پایه های بومی پسته نسبت به بیماری ورتیسیلوم حساس هستند اما با شدت و درجات مختلف!! اما پایه آمریکایی UCB1 نسبت به Verticillium مقاوم است. Verticillium در پسته بسیار ناشناخته و مهجور مانده است و مطالعات بسیار کمی در مورد Verticillium در ایران موجود است. هر چند در مورد برخی از امراض درختان پسته مانند قارچ Phytophthora قارچ عامل بیماری گموز در پسته مطالعات نسبتا خوب و مفصلی وجود دارد اما در مورد Verticillium اطلاعات کمی وجود دارد از پراکندگی جغرافیایی بگیر تا شدت خسارت و علایم و مبارزه و روش های پیشگیری!! در مورد Verticillium ان شالا سعی می کنم در مقالات بعدی بیشتر به بحث بپردازم اما هشدارها در مورد Verticillium در پسته ایران بسیار جدی است. یکی از موارد جالبی که من در مورد Verticillium برخورد کردم تحقیقی بود که در سال 2005 توسط دانشگاه شیراز و دکتر بنی هاشمی و محمدی در نشریه معتبرJournal of Plant Nutrition بچاپ رسیده بود و خلاصه مطلب این مقاله این بود که همبستگی مثبت میان Verticillium و شوری خاک soil salinity وجود داشت! شوری خاک و افزایش مقدار NaCl در تیمارهای مختلف موجب افزایش شدت بیماری ورتیسیلیوم شد!! از میان سه پایه مورد آزمایش قرار گرفته شامل بادامی Badami، سرخس و قزوینی هر سه نسبت به بیماری حساس ارزیابی شدند اما پایه سرخس علایم آلودگی به ورتیسیلیوم را زودتر نشان داد و این در حالی است که واریته سرخس واریته حساسی نسبت به شوری است!! پایه بادامی که نسبتا به شوری مقاوم تر از دو پایه قزوینی و سرخش بود در مورد ورتسیلیوم نیز بنظر رسید توانایی و تاب تحمل بیشتری از خود دارد!!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٦
تگ ها :

آفات ثانویه تهدیدی جدی برای پسته ایران!!

آفات ثانویه تهدیدی جدی برای پسته ایران!!

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

آفات ثانویه دسته ای از آفات هستند که در اثر ضعیف شدن درختان به درختان حمله ور می شوند. آفات ثانویه در همه درختان و در جاهای مختلف وجود دارند از درختان بلوط در زاگرس ایران بگیر تا باغات پسته کرمان. آفات ثانویه دارای انواع و اقسام مختلفی هستند و معمولا بعنوان عوامل فرصت طلب برشمرده می شوند بدین صورت که در اثر هر عاملی که موجب ضعف درختان شود به درختان حمله ور می شوند و سرعت نابودی درختان را چندین برابر سرعت می بخشند!! تغییر شرایط اقلیمی، کاهش میزان بارندگی، کمبودهای غذایی و درگیر شدن درختان در آن واحد به چندین مشکل مختلف زمینه را برای فعالیت مخرب آفات ثانویه همراه می کند!! درختان پسته ای را در نظر بگیرید که در آن واحد درگیر پروانه چوبخوار، پسیلومایسز، شوری خاک و آب، مسمومیت بور ... است و مسلم آن است که بمرور درخت ضعیف و ضعیف می شود تا حدی که چوبخوارها و پوستخوارها—آفات ثانویه—به درختان حمله ور می شوند!! آفات ثانویه یک مشکل مهم در مورد فضاهای سبز و شهرداری هاست و درختانی که به هر دلیلی در سطح شهر ضعیف می شوند مورد هجوم پوستخوارها و چوبخوارها قرار می گیرند. آفات ثانویه معمولا جزو خانواده سخت بالپوشان یا سوسکها هستند!! سوسکهای پوستخوار پسته از جمله آقات ثانویه ای هستند که بسیاری از مناطق پسته کاری با سابقه بالا آلوده به این مشکل هستند. هر جا که اثری از سرخشکیدگی پسیلومایسیزی و سیاه شدگی پوست تنه درخت است در بسیاری از موارد زیر ناحیه سیاه شده سوراخهای ریزی وجود دارد و در صورت کنار زدن پوست کانالهای سوسک پوستخوار و خود سوسکها بخوبی قابل مشاهده هستند. فضولات آفت کاملا در زیر پوست قابل مشاهده هستند و همچنین از محل خروج و یا ورود آفت به پوست آلوده یک قطره صمغ کوچک و شفافی دیده می شود.  بنظر می رسد ارتباط تنگاتنگی میان بیماری پسیلومایسزی در پسته و ظهور و بروز سوسک پوسخوار پسته وجود داشته باشد!! در مورد آفات سوسکی درختان پسته بعدا یک مقاله جداگانه خواهم آورد و آنها را با هم مقایسه خواهم کرد اما ذکر این مطلب ضروری است که آفتی که بنام سوسکو یا سوسک جوانه خوار پسته در پسته معروف است و با نام علمی  سوسک سرشاخه خوار یا جوانه خوار پسته Hylesinus vestitus جزو آفات ثانویه نیست و درختان ضعیف و قوی را آلوده می کند اما سوسک پوستخوار پسته با نام علمی Estenoborus perrisi جزو آفات ثانویه است و زمان ضعف درختان به درختان حمله می کند. سوسک پوستخوار پسته آفتی بسیار رایج شده و حتی در درختان که هنوز برگ سبز دارند اما بهر علتی ضعیف شده اند مشاهده می شود و سرعت نابودی درختان را بیشتر می کنند. گاها آفات ثانویه موجب نابودی بسیاری از درختان تنومند شده اند. بهترین راه مقابله با آفات ثانویه در هر درختی استفاده از روش های تقویت درختان است و سم پاشی درختان چندان ثمر بخش نیست مگر در موعد مناسب و در یک بازه زمانی محدود در اوایل بهار!! لاروهای Estenoborus perrisi در زیر پوست از ناحیه کامبیوم تغذیه کرده و با ایجاد دالانهایی درجهات مختلف باعث قطع آوندها و سرانجام مرگ درخت میشوند. حشره کامل سوسک ریزسیاه رنگی به طول 2میلیمتراست. بالپوشها و پاها و قسمت قدامی سینه اول قرمز است. این  حشره زمستان رابه صورت حشره کامل یالا رود زیر پوست درخت به سر میبرد. حشره کامل در زمستان فعالیتی نداشته و داخل دالانهای تغذیه ای بسرمیبرد. دراوایل بهاراین حشرات باگرم شدن هوا خارج می شوند. آنگاه حشره برای ورود به زیرپوست به وسیله قطعات دهان خود سوراخی به قطریک میلیمتر ایجاد کرده سپس وارد می شوند. با انجام عملیات صحیح زراعی و قطع درختان خشک و سرشاخه های آنها وانهدام آنها و به خصوص تنظیم برنامه آبیاری و تقویت خاک می توان ازخسارت این افت جلوگیری کرد. برای مبارزه شیمیایی با آفت میتوان در اوایل بهار و هنگام ظهور حشرات کامل سم پاشی را آفت کش های مناسب انجام داد. هرس شاخه های آلوده در پسته کار بسیار مهمی در کنترل بیماری است و گاها هرس دوباره و سه باره در طول سال لازم است و متاسفانه گاها در اوج تابستان بریدن و سوختن سرشاخه های آلوده الزامی می شود!! هر چند که هرس تابستانه کار صحیحی نیست!!! در پایان از همه دوستانی که مطالب را دنبال می کنند خواهشمندم که سوالات خود را مطرح نکنند چون وقت چندانی برای پاسخگویی نیست. به امید آینده ای بهتر برای صنعت پسته ایران.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٤
تگ ها :

Ask the Expert: Be Prepared for Heavy NOW Pressure in Pistachios

Ask the Expert: Be Prepared for Heavy NOW Pressure in Pistachios

By Jeff Pacheco, Technical Sales Agronomist, DuPont Crop Protection

http://westernfarmpress.com

Q: With three consecutive drought years in California, heavy navel orangeworm (NOW) pressure is anticipated. Are any management changes recommended  ? A: Without relatively cold, wet winter weather to accelerate pistachio mummy breakdown and decomposition, NOW pressure remains at the high level experienced during the past few years. This season’s warm spring has accelerated degree days (DD) and pistachio development, which may lead to more extended harvests and possibly an additional NOW generation. Depending on NOW pressure in orchards and the number of shakes anticipated, USDA-ARS Research Entomologist Dr. Joel Siegel recommends using at least three spray timings at 1,700, 2,200 and 2,700 DD from January 1 to achieve effective NOW control. A fourth generation of NOW may require an additional application at approximately 3,200 DD. For resistance management, it is very important to rotate insect control products from different insecticide groups to avoid treating successive generations of NOW with the same mode of action insecticide. This recommendation extends to adjacent orchards of almonds and pistachios, since NOW populations may move between them. Since early hull-split applications in almonds typically occur around, or overlaps with, the 1,700 DD stage in pistachios, treating both crops with the same product during this timeframe helps growers avoid exposing successive NOW generations to the same insecticide group, which could potentially lead to resistance development. For optimum control, it’s always best to treat NOW early in the pests’ life cycle to reduce the build up of populations and to protect nuts as the season progresses, so growers can maximize yield potential. DuPont™ Altacor® insect control powered by Rynaxypyr®, an anthranilic diamide (Group 28) insecticide, is an effective, long-lasting management option for NOW in rotation with products from other insecticide groups. Altacor® provides ovicidal1, ovi-larvicidal, larvicidal and adult activity2,3 on NOW for contact, ingestion and extended residual control. While Altacor® is strong on NOW, it is soft on predators and parasitoids, and therefore will not flare mites.  Altacor® offers a short 10-day preharvest interval for greater flexibility and utility with extended harvests. Altacor® may be applied at a rate of 3.0 to 4.5 ounces per acre up to a maximum of 9.0 ounces per acre per year. With heavy NOW pressure, the 4.5-ounce rate is recommended for best results on all life stages of NOW. To achieve adequate spray coverage, apply Altacor® with 100 to 200 gallons of water per acre and keep sprayer ground speed at 2 miles per hour or slower. Growers should talk to their DuPont representative or pest control adviser for the best recommendation for their acres.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٤
تگ ها :

California Pistachios: U.S. Production Forecast 10% Higher

California Pistachios: U.S. Production

Forecast 10% Higher

 

From USDA February 20, 2015, http://agfax.com

Global production for 2014/15 is forecast at 608,000 metric tons, up 20 percent from the previous year as the United States, Iran and Turkey enter the on-year of the alternate bearing crop cycle. As a result of larger available supplies, world consumption and ending stocks are expected to rise. Global exports are forecast to increase 3 percent to 335,000 tons primarily due to continued growth in Turkey’s imports, with top markets China and the European Union (EU) expected flat. World consumption is forecast to rebound on gains in producing countries. U.S. production is forecast nearly 10 percent higher to 233,000 tons due primarily to increased bearing area, with on-year yields only marginally higher than last year. Orchards needed irrigation due to drought conditions. Exports are forecast to drop 10 percent to 160,000 tons on strong competition from Iran as well as lackluster demand in the EU and China. Consumption is expected to rise on ample supplies. Iran’s on-year production is forecast to surge nearly 30 percent to 220,000 tons on increased yield as bearing area remains unchanged. Exports are forecast up nearly 25 percent to a record 170,000 tons. Strong early-season shipments destined for China are expected to slow for the remainder of the year. Consumption is forecast to increase as a result of the larger harvest. Although Turkey’s production is forecast to skyrocket 70 percent to 85,000 tons, it will have limited effect on trade as almost the entire harvest is consumed domestically. Imports are forecast to increase a second consecutive year to reach 20,000 tons. China’s imports are forecast unchanged at 80,000 tons following several years of growth. Shanghai and Beijing are key markets for U.S. pistachios, whereas other cities prefer more competitively-priced imports from Iran. EU imports are forecast nearly unchanged at 75,000 tons. The United States supplies a majority of the market and is its top market.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٢
تگ ها :

How to take a soil sample

How to take a soil sample

Beneficial results of a soil test depend on a good sample. The sample should represent the area it is taken from. A soil sample must be taken at the right time and in the right way. The tools used, area sampled, depth and uniformity of the sample, information provided, and packaging all influence the quality of the sample. Correct Sampling Time:  Take a soil sample a few months before initiating any new landscaping—whether it be laying sod, starting a vegetable garden, putting in a flower bed, or planting perennials. This way, if the soil test report recommends lime, you will have enough time to apply it and have it adjust the soil pH before you plant. Sample established areas—lawns, trees, shrubbery, and other perennials—once every three or four years. You can sample at any time of year; however, mid-August through mid-September is an ideal time to take samples for cool-season grasses, such as fescue, bluegrass, and ryegrass. By sampling at this time, you can be ready to apply lime in the fall. If an established area exhibits abnormal growth or plant discoloration, take a soil sample right away. You may want to submit matching plant tissue samples or separate soil samples for nematode assay. For areas recently limed or fertilized, delay sampling at least six to eight weeks. Use Clean Sampling Equipment: Use a soil-sampling probe, an auger, a spade or shovel. Tools should be either stainless steel or chrome-plated. Do not use brass, bronze, or galvanized tools because they will contaminate samples with copper and/or zinc. If a shovel or a spade is used, dig a V-shaped hole to sample depth (4-6’’), then cut a thin slice as shown on the right. Mix soil cores for each sample in a clean, plastic bucket. If the bucket has been used to hold fertilizer or other chemicals, wash it thoroughly before using it for soil samples. Sampling Area: Each sample should represent only one soil type or area—for example, a lawn, vegetable garden or perennially landscaped area. For each unique area, take at least six to eight samples. Place all the samples for one unique area in a plastic bucket and mix thoroughly. Use the mixture in the bucket to fill a soil sample bag about two-thirds full. Look for the fill line on the bag. If one area of your yard seems healthy and another has bare or yellow areas, sample healthy and unhealthy areas separately even if both are lawn grasses or flower gardens, etc. Sampling Depth: For lawns, sample to a depth of four inches, excluding any turf thatch. For vegetable and flower gardens, sample to the depth that you plan to incorporate lime or fertilizer, usually four to six inches. For shrubbery, remove any mulch or surface debris, then sample to a depth of four to six inches around the base of plants. Avoid zones where lime or fertilizer has been recently applied. Submitting Samples: Put samples in A&L sample bags or medium zip-lock bags. Use a ballpoint pen or water proved marker to label each sample bag and complete the soil submittal form. Do not use felt tip pens since most of them do not contain waterproof ink. Bags labeled with a pencil can be very difficult to read if they become dirty. List the crop code shown on the back of the information sheet in the appropriate column. Do not put information sheets inside sample bags. Attach information sheets to the outside of the shipping bag or put them inside the shipping box next to or on top of the samples. Do not use sample bags as mailing containers. Samples should be shipped in a sturdy, corrugated cardboard box.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٠
تگ ها :

Ways to Control Weeds Without Chemicals

Ways to Control Weeds Without Chemicals

Weeds are many home gardeners’ biggest enemy. Roundup and other chemicals may seem like the best weapon in the arsenal against weeds. However, many experts discourage the use of chemicals. They can leach into fruits and vegetables. They also run off and trickle down into groundwater. Moreover, they are more expensive and less effective than many other methods. Ronald Smith of the North Dakota State University Department of Plant Sciences said “weed and seed” combinations in particular are typically weak and practically useless on home gardens and lawns. He said a blanket herbicide application cannot reverse a heavy weed infestation in a lawn. “This is not a debatable point. It is something we nailed down here at NDSU years ago in field trials,” Smith said. Fortunately, there are better ways to prevent and control weeds before they take over. However, Smith notes that only a full-time assault on weeds can keep out every weed. “It is totally unrealistic to think that anything short of the efforts, budget, and fanaticism that a professional golf course superintendent puts into caring for the greens, tees, and fairways, will produce a weed-free lawn,” he said. Here are seven strategies for preventing weed growth, and four methods of controlling existing weeds, with the advantages and disadvantages of each method. 1-Crowd out weeds with thick lawn cover. 2-Maintain healthy soil. 3- Till the garden. 4-Hoe the topsoil. 5-Mulch garden beds. 6-Cover the ground with landscape fabric. 7- Block everything with plastic sheets. 8-Burn weeds. 9-Keep weeds from going to seed. 10-Use biological controls such as insects and animals. 11-Vinegar and other organic herbicides. None of these methods will work by themselves, but some vigilance, regular control of undesirable plants and proper care for desirable plants should minimize weed growth without the need for any chemical controls. Also consider controlling your reaction to weeds. Some homeowners and even experts suggest a live and let live philosophy, so to speak. “If you look at my lawn, you would think this is my approach. It all depends on the persons wants,” Hartzler said. “My lawn has deep shade from trees, and two labs using it as their playground, so I realize it will be impossible to get a vigorous lawn, so I accept weeds. In my garden I weed enough to eliminate competition between the vegetables and weeds, but I accept a few weeds that emerge later in the season.” Lanini agrees. He notes that some grasses are technically weeds, but he doesn’t worry about them. Though he hunts down his perennial bindweed, he lets annual angel bluegrass grow every year.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۸
تگ ها :

نیاز سرمایی در درختان میوه

نیاز سرمایی در درختان میوه

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

همانطور که روزهای تابستان سپری می شود و پاییز و زمستان فرا می رسند بمرور روزها کوتاه تر و سردتر می شوند و دوره رکود و استاپ رشدی درختان آغاز میشود. برگها شروع به ریزش می کنند، کاهش دما آغاز می شود و دوره فریزینگ یا یخبندان آغاز می شود!! درختان میوه منجمله پسته برای رشد زایشی و رویشی نرمال خود در سال بعد نیاز به سرما بینی در فصل زمستان دارند!! زمستانهای گرم و ملایم اصلا بنفع درختان میوه نیست!! به مینیمم ساعات سرمایی در دماهای مشخص (نه هر دمایی) برای رشد نرمال درخت در سال آینده نیاز سرمایی یا chilling requirement گفته می شود! علاوه بر تامین نیاز سرمایی برای محصولدهی خوب درختان پسته عوامل دیگری هم لازم هستند از جمله تغذیه مناسب، آبیاری، گرده افشانی و..... نیاز سرمایی برای درختان مختلف و حتی واریته های مختلف بسیار متفاوت است. نیاز سرمایی یا chilling requirement برای درخت سیب اساسا با نیاز سرمایی در درختان پسته فرق می کند یا مثلا در واریته های مختلف پسته نیاز سرمایی متفاوت است!! مثلا درختان اکبری با بالای 1000 ساعت نیاز سرمایی و واریته های دیگر پسته 700-800 و.... متفاوت هستند. واریته های با محصول خوب واریته هایی هستند که با توجه خصوصیات  climate منطقه از نظر نیاز سرمایی کاشت شده باشند. Climate نیشابور با تربت حیدریه با انار رفسنجان و بیرجند و کاشان کاملا متفاوت است!! مثلا در مناطق گرمسیری که سرمای چندانی وجود ندارد بهتر است از واریته هایی استفاده شود که نیاز سرمایی کمتری دارند مثلا احمدآقایی!! اگر نیاز سرمایی در فصل زمستان بخوبی تامین نشود رشد زایشی (گلدهی و گرده افشانی و خوشه بندی و...) و رشد رویشی (آب نرمال شدن رشد برگها و جستها و شاخسارها و...) اتفاق خواهد افتد! اتفاقی که امسال در بسیاری از باغات پسته ایران افتاد و بنده مطلب کاملی قبلا در این مورد نوشته ام!! نیاز سرمایی حتی روی کمیت و کیفیت دانه ها و میوه های درختان هم اثرات سو بر جای خواهد گذاشت!! کیفیت نیاز سرمایی در درختان میوه اهمیت زیادی دارد. منظور از کیفیت این است که نیاز سرمایی از نظر بازه زمانی در موعد مناسب و بموقع تامین شود. تامین دورهنگام یا زودهنگام نیاز سرمایی هر دو اثرات سویی روی درختان بر جای می گذارد. تامین زود هنگام نیاز سرمایی موجب شروع رشد درختان در اواسط فصل زمستان می شود و برخورد درختان با یک سرمای دیرهنگام موجب آسیب جدی به جوانه های زایشی درختان خواهد شد!! گرم شدن درختان در زمستان امسال و بعدا بارش برف در اسفندماه لطمات و صدمات جدی را امسال به بسیاری از باغداران تحمیل نمود!!  نیاز سرمایی و برآورد آن رابطه مستقیمی با زادآوری دارد!! نیاز سرمایی پرفکت و کامل برابر خواهد بود با تولید گلهای بسیار فراوان در فصل بهار و سال On بسیار پررنگ تر خواهد بود و سال بعد سال Off اتفاق خواهد افتاد در حد فوق العاده!! بهر روی بسیاری از کشاورزان ترجیح می دهند که نیاز سرمایی آنچنان هم پرفکته پرفکت نباشد چون سال آینده درختان بعلت زاد آوری فوق العاده محصول چندانی نخواهند داشت!! ساعات سرما یا chill hours در نیاز سرمایی نقش اساسی دارد. روش های متنوعی برای برآورد نیاز سرمایی و محاسبه آن در درختان میوه مختلف وجود دارد و سرآمد محققین نیاز سرمایی در درختان میوه اسراییلیها هستند!!! Volcani Center -ARO - . ساده ترین روش تعیین ساعات نیاز سرمایی یا chill hours در درختان میوه عبارتست از محاسبه یا مجموع ساعات دمایی زیر 45 درجه فارنهایت (F) در طول دوره خواب درختان یا dormant period. از autumn leaf fall تا spring bud break!! بارها تاکید شده که درختانی که کاشته می شود باید بر اساس اقلیم منطقه تکثیر شود!! یکی از دلایل مهم در نظر گرفتن اقلیم در کاشت و توسعه درختان میوه در یک منطقه ملحوظ کردن نیاز سرمایی است!! یکی از اشتباهات مهم در مورد نیاز سرمایی این است که نیاز سرمایی را با یخبندان و سرمای شدید در فصل زمستان برابر شمرده می شود که ابدا صحیح نیست. در مورد درختانی مانند بادام almonds  و پسته pistachios دماهای زیر صفر درجه یا freezing در تامین نیاز سرمایی هیچ جایگاهی ندارند!! در پسته ایران ما یک مدل تامین نیاز بومی نداریم و مدلهایی که اکنون در دسترس است فقط جایگزینی اعداد و ارقام است در مدلهای آمریکایی!! تازه اگر ارقام و اعداد و دیتاهای وطنی صحیح باشند و دماهای سازمان هواشناسی ایران از دقت بالایی برخوردار باشند!! کلا پسته کاری ایران بر اساس مشیت الهی می چرخد تا دخالت علم و تحقق در آن!! اقلیم مناطق مختلف پسته کاری ایران بسیار متنوع است و باید برای هر منطقه یک مدل مخصوص نیاز سرمایی تعریف شود!! پراکندگی اقلیم پسته کاری در ایران محاسبه صحیح نیاز سرمایی را با مشکل مواجه می کند!! محاسبه نیاز سرمایی و پارامترهای آن و دقتی که باید در کار ملحوظ شود اهمیت زیادی دارد و حتی امریکاییها هم گاها در تعیین دقیق نیاز سرمایی با مشکل مواجه هستند!! بررسی واریته ها در یک محصول مهمی مانند پسته بسیار مهم است و باید خصوصیات دقیق واریته ها در دسترس باشد و هر سال آپ تو دیت شود!! زمانی که کشاورز بخواهد برای انتخاب واریته در منطقه x اقدام کند بهترین واریته به کشاورز معرفی شود و کشاورز نباید 10 سال و گاها بیشتر با استفاده از روش آزمون و خطا بتواند به واریته مناسب در منطقه خود برسد تازه اگر آبی موجود باشد برای کاشت و توسعه و باغریزی!! در نواحی سردسیر هم باید واریته هایی کشت شوند که مناسب با نیاز سرمایی و شرایط منطقه ای مورد نظر باشد!! توجه به پایه ها و واریته های بومی در هر منطقه برای موفقیت پسته کاران نقش مهمی دارد و توصیه اکید به کشاورزان این است که تا میتوانند از پیوندهای بومی استفاده کنند این مساله در مورد تامین مناسب نیاز سرمایی بر اساس اقلیم منطقه هم اهمیت زیادی دارد!!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٥
تگ ها :

Movento

Movento

www.bayercropscience.us

Product Information: A revolutionary systemic foliar insecticide, Movento® offers truly unique two-way control, moving both upward and downward within plant tissue to find and control even hidden pests wherever they live and feed. Offering broad-spectrum control of many sucking pests, Movento is an important addition to pest management programs in grapes, citrus, vegetables, tree fruits, tree nuts and potatoes. Movento belongs to the tetramic acid chemical class and has a unique mode of action classified as a Lipid Biosynthesis Inhibitor (LBI). It is active by ingestion against immature insect pests feeding on treated plants. A foliar application of Movento protects young and new developing leaves not present at the time of application. In addition, studies have also shown significant impact on exposed female adult pests by reducing fecundity and survival of off spring, providing more effective overall reduction in pest pressure. For best results, Movento must be tank mixed with a spray adjuvant having spreading and penetrating properties. Key Benefits: two-Way Systemicity - Moves up and down within the plant to provide excellent pest control in dense crop canopies and on plant roots. Long-Lasting Protection - High level of residual efficacy and protection of new plant growth. Integrated Pest Management - Provides minimal risk to natural predators when used as directed. Low-Use Rate - Lower spray volume can typically be utilized on certain crops, resulting in time and labor savings, as well as more timely application to the entire area to be treated.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٥
تگ ها :

Pistachios Pest

Pistachios Pest

California Pistachio Research Board

Pistachios are susceptible to infection/infestation by a number of diseases, insects, mites, and weeds. Cultural controls may not be effective in controlling these pests and it is sometimes necessary to resort to chemical controls such as pesticides. Legal use of a pesticide on a particular crop requires first that the pesticide be registered by the US Environmental Protection Agency (EPA) for that crop. This involves an evaluation of potential impacts of application on workers, by-standers, consumers, and other organisms and a food tolerance is set, based on the application parameters. The California Department of Pesticide Regulation (CDPR) also evaluates the application parameters, based on California conditions and concerns. Other use restrictions may be applied. To be legally used in California, the pesticide must be registered by both EPA and CDPR and pistachios must be specifically mentioned on the label. To insure that a particular pesticide is appropriate for your specific conditions, ALWAYS consult with your Pest Control Advisor or county Farm Advisor and read the label before applying. Pesticides registrations change frequently and the information in the tables below should not be considered definitive. The same active ingredient may also be registered under several trade names and the listing of a single trade name is not an endorsement of that product over other registered products. The pesticides are divided into four categories: fungicides, herbicides, insecticides, and miticides based on the target pest. If you have suggestions on how these tables may be improved or if you detect errors, please contact Bob Klein at the California Pistachio Research Board.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٥
تگ ها :

Arizona pistachio grower deals with spring frost and continuing dry spell

Arizona pistachio grower deals with spring frost and continuing dry spell

http://westernfarmpress.com

The threat of spring frost damage is always a concern for Arizona pistachio farmer Jim Graham, and this year has been no exception. His operation, Cochise Groves LLC, includes 160 acres of trees at an elevation of 4,300 feet near Cochise, in the southeast corner of the state. On the mornings of April 10-11, about two weeks after the trees began blooming, temperatures dropped to critical levels — at one point registering 27 degrees briefly. His frost control efforts succeeded in protecting all but one part of one orchard. We had a little bit of damage, but we won’t know how much until July when the nuts start to fill,” Graham said in late April. “Right now, it looks like a decent crop, but if the frost hurt pollination we could end up with nothing in that area.” When frost is in the forecast, he leaveshis micro-sprinklers onduring the day to retain as much heat as possible through the night. As the temperature drops closer to the freezing level, he also turns on wind machines, which help protect all but about 35 acres of his orchards. Two tractors with mounted propane burners start rolling between the rows of trees when temperatures fall to around 33 degrees. The burners are designed to blow heat about 200 feet to either side. “We run a pattern that allows for some overlap and enables us to cover the same spot every 10 minutes,” he says. Graham farmed 1,300 acres in Iowa for 25 years before joining his in-laws in their pistachio business in 1995. Three years later, he and wife Ruth took over operation of the original 64-acre orchard and began adding to it. The pistachio trees, most about 30 years old, include the fruit-bearing Kerman cultivarand Peters males for pollinators. In 2010, an on-year, they produced a 4,500-pound crop. This year, following those excellent yields, I’m cautiously optimistic” he says. “The trees look pretty decent for an off-year, and if we can get a 1,500-pound crop, I’ll be fairly satisfied. That’s about as much as we could expect. The Kerman is budded primarily on Atlantica rootstock, which seems to exaggerate the alternate bearing cycle.” In addition to the frost threat, adequate supplies of irrigation water for the trees have been a continuing concern for Graham. “Since I’ve been growing pistachios here, the weather has been abnormallydry. This past winter and spring have been exceptionally dry — we’ve had no significant rainfall.” As a result, his pumps run much of the time. This year he started irrigating on the first day of spring. During the first half of the season, he waters each block of trees once a week, as needed, to maintain adequate soil moisture levels. When the pistachio kernels begin to fill in July, he increases water applications. He monitors water usage and the trees’ needs with the University of Arizona’s Arizona Meteorological Network (AZMET) of automated weather stations to track evapotranspiration rates. Also, in a program offered by the local Natural Resources Conservation district office, he’s been experimenting with a single Sentek Technologies soil moisture probe in one block. It’s an expensive system, he says, but he’s pleased with the information it has been providing. The graphs show pretty clearly how soil moisture increases with each irrigation and then tails off,” Graham says. “It gives us a better handle on when we should start our next irrigation.” In the past few years, he’s had a surge of septoria leaf spot in his orchards. The fungal disease is triggered by the hot, humid conditions that coincide with monsoon rains that typically start around the first of July. The disease can cause untreated trees to defoliate in the autumn, as much as two months prematurely. Traditionally, growers in his area have used copper hydroxide to control the disease, but Graham has been trying other fungicides. Although we’re still using copper hydroxide for some treatments, we’re trying some new chemistries in order to broaden the control spectrum. Kocide has been quite effective, but it has to be reapplied after nearly every rain, and in an active monsoon season, that can mean a lot of spraying.” As an alternative, he has also been using strobilurin products and is cooperating in experimental trials for new products, not yet labeled, that have shown promise in his orchards. Controlling weeds with contact herbicides has often been a struggle, Graham says. This year, for the first time, he tried a preemergence approach. So far, I’m pretty excited about it,” he says. “It has done a really spectacular job.”

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٥
تگ ها :

Some growers brace for a hard hit from an unusually heavy cluster drop

Some growers brace for a hard hit from an unusually heavy cluster drop

http://westernfarmpress.com/

With the nuts for California’s 2015 pistachio crop beginning to expand in mid-May, many growers are questioning just how many of those nuts will actually fill up with kernels by harvest time. The concern involves the wide range in timing of the bloom from one tree to another, which a number of growers observed this spring. “Each year, the industry experiences some level of lack of bloom uniformity across an orchard,” explains Andy Anzaldo, Vice President of Grower Relations for Paramount Farms. “But, this year, it was extremely variable. Only time will tell how that will impact nut fill in July and August.” This year’s bloom was also the longest California’s pistachio growers have ever experienced, he adds. Trees sprayed with oil, in part to offset the low winter chilling hours, began blooming in mid-March. Non-oiled trees didn’t finish until around the end of April and early May. However, the bloom also offered growers a bright side. “It appears that for about two-thirds to three-fourths of the trees, the male-female overlap was much better than last year,” he says. For a fair number of growers that may not be enough to overcome the effects of poor winter chill, as evidenced by erratic leaf growth early in the season. That has led to a heavy drop of nut clusters, especially in younger trees, Anzaldo notes. “It could mean that trees, which typically would have the potential to produce a 3,000-pound crop, may yield no more than about 1,000 pounds of nuts this year,” he says. “The high cluster drop didn’t affect the majority of growers, but it did affect a significant portion of them.” Otherwise, most pistachio orchards look healthy, he says. At this time, many growers are dealing with threats from both big and small bugs, including grasshoppers, plant bugs, and phytocoris, which thrived on the flush of vegetation in areas surrounding orchards resulting from rains in December. That vegetation has since dried out, so the bugs are moving into the pistachios to feed on the green tree foliage. Going into bloom, observers were predicting this year’s crop could range in size from around 450 million pounds (inshell), assuming a significant impact on yields from low winter chilling, to as much as about 650 million pounds high, should any effects of winter chill be minimal. “Paramount Farms is estimating production will come in at the lower end of that range, due to the extended and variable bloom and the uncertain water situation,” Anzaldo says. “But, keep in mind, we’re talking about pistachios. It’s foolish to have any confidence in projected overall production numbers until the harvert is over.”

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۳:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٤
تگ ها :

Rootstock Effects on Pistachio Trees Grown in Verticillium dahliae-Infested Soil

Rootstock Effects on Pistachio Trees Grown in Verticillium dahliae-Infested Soil

L. Epstein, R. Beede, S. Kaur, and L. Ferguson

Phytopathology: April 2004, Volume 94, Number 4,  Pages 388-395


First and third authors: Department of Plant Pathology, University of California, Davis 95616; second author: University of California Cooperative Extension Kings County, 680 N Campus Dr., Suite A, Hanford, CA 93230; and fourth author: Department of Pomology, University of California, Davis


Abstract

In a field trial in soil infested with Verticillium dahliae, we compared the yield, growth, incidence of symptoms of Verticillium wilt, and mortality of two interspecific hybrid pistachio tree rootstocks (UCBI and PGII) with the standard rootstocks: the V. dahliae-resistant and susceptible Pistacia integerrima and P. atlantica, respectively. After 10 years, the trees were destructively sampled for V. dahliae in the xylem at the graft union. The results indicate that trees on the (P. atlantica ‘KAC’ × P. integerrima) hybrid UCBI rootstock grew and yielded as well as those on P. integerrima. Trees on the hybrid PGII yielded the least. Analysis of variance and log-linear models indicate that in soil infested with V. dahliae, three associations significantly affect pistachio nut yield. Rootstock affects scion vigor and extent of infection. Third, the extent of infection and scion vigor are inversely associated. Although trees on the P. integerrima rootstock had the highest ratings in a visual assessment of vigor, 65% were infected with V. dahliae in the trunk in the graft region compared with 73% in P. atlantica and 25% in UCBI. Thus, P. integerrima and UCBI have at least one different mechanism for resistance to V. dahliae.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٤
تگ ها :

How to lure a pest of pistachio, almond and walnut

How to lure a pest of pistachio, almond and walnut

An Agricultural Research Service entomologist in California is helping the state's almond, pistachio, and walnut growers decide whether to use a new lure to monitor their fields for navel orangeworm (NOW) infestations and to maximize its potential if they do use it. The work by Charles Burks, who is in the ARS Commodity Protection and Quality Research Unit in Parlier, is aimed at reducing insecticide use and maximizing yields on the 1.3 million acres where $7 billion worth of almonds, pistachios, and walnuts are grown each year. NOW is the number-one pest of almonds and pistachios and a major pest of walnut. Some growers use traps supplied with almond meal to attract NOW. Known as egg traps, they require growers to count eggs deposited by females who have visited them. But counting eggs left in those traps is labor intensive and notoriously unreliable. Instead of almond meal, the new NOW BioLure uses a complicated blend of synthesized female pheromones to attract males. It can be used with a variety of traps and makes it easier for growers because they only need to count the number of captured males, not eggs, attracted to the female pheromones. The work is being funded by the growers, and Burks is working with long-time collaborator Bradley Higbee, a scientist with Paramount Farming, California's leading almond producer. he researchers compared the number of NOW captured in commonly used wing-style traps baited with either the new lure or unmated females placed in mesh bags. The study involved experiments in almonds and pistachio fields, each running about 2 to 3 months. They replaced the female bait every 4 days to ensure there were live females. Results showed the female bait captured more insects than the lure (353 vs. 212 overall), but the lure attracted insects for 40 days. In another study, they compared capture results using three different types of traps—wing, bucket, and delta—baited with either the lure or females. They placed traps at a variety of distances from each other and counted "single night" captures and capture rates over a 4-month growing season. In traps used for an entire season, females were replaced weekly, and the lures were changed about once a month. Results showed that trap design is important. The new lure captured more insects in the wing trap than in the bucket or delta traps. But the delta trap, which is the easiest to use and the most likely to be adopted, did capture sufficient numbers. Also, the density or spacing between traps is important with the new lure. For instance, if one trap was placed every 10 acres, results showed different capture rates among different varieties of walnut trees. But there were no differences in those capture rates when one trap was placed every 50 acres. Taken together with previous studies on egg traps, the work shows that the lure does not trap as many NOW as female-baited traps, but is an improvement over the egg traps and could be an important tool in monitoring for NOW infestations. Selecting the right trap to use with the lure, and the trap density, will depend on a grower's specific needs and priorities

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۳
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED