مقاومت پایه های مختلف پسته نسبت به نماتدها

مقاومت پایه های مختلف پسته نسبت به نماتدها

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

یکی از مسایل بزرگ صنعت پسته در دنیا و ایران بیماریهای نماتدی است. نماتدها کرمهای بسیار ریزی هستند که با حمله به ریشه درختان موجب آسیب به ریشه ها می شوند. از جمله روش های مهم مقابله با بیماری های نماتدی در درختان پسته استفاده از پایه های مقاوم است. متاسفانه اطلاعات در مورد پایه های مقاوم به نماتدها در پسته بسیار کم است. در طی تحقیقی که طی چند سال توسط آمریکاییها در مورد نماتدها انجام شد نشان داد که پایه P. atlantica نسبت به نماتدها مقاوم است. این پایه یکی از پایه های والد گیاه UCB1 است و بنظر می رسد ژنهای مقاومت از این پایه به پایه یو سی بی وان منتقل شده است. اما علت اینکه گاها مقاومت گیاه به نماتدها توسط نماتدها شکسته می شود می تواند علتهای مختلفی داشته باشد از جمله ترکیبات جمعیتی مختلف از نماتدها با ژنهای متفاوت، وجود برخی از ژنهای حساسیت در پایه های P. atlantica و نهایتا انتقال آن به پایه UCB1، بروز و ظهور بیوتیپ تا تیپ های جدید خسارتزا از نماتد مولد زخم P. vulnus و نماتد مولد غده Meloidogyne spp. اما روی هم رفته مقاومت پایه های آتلانتیکا و یو سی بی وان نسبت به نماتدها خوب ارزیابی می شود. بدست آوردن پایه یا بذری که بتواند بصورت صد در صد نسبت به نماتدها مقاوم باشد بصورت جدی در حال بررسی و تحقیق است. متاسفانه پایه اهلی Pistachia vera درای حساسیت زیادی به نماتدها است. در پسته دو نماتد مولد زخم Paratylenchus و نماتد مولد غده Meloidogyne مهمترین و خسارتزاترین گونه های نماتدی هستند. البته گونه های دیگری هم بعنوان عامل خسارت بخصوص از کالیفرنیا جداسازی شده اند منجمله Xiphinema americanum و حتی نماتد حلقه ای یا ring nematode. نماتدها در همه خاکها وجود دارند و جمعیت بالای آنهاست که ایجاد خسارت روی ریشه می کند و الا صرف جداسازی از خاک یا ریشه نمی تواند الزاما علامت بیماری را بروز دهد. مطالعات نشان داده حتی در مورد مقاومترین پایه های پسته منجمله یوسی بی وان ممکن است مقاومت توسط بیوتایپهای خاصی از نماتدها در هم بشکند این اتفاق در مورد نماتد مولد زخم  vulnus Paratylenchus افتاده است. حتی بحث مقاومت در نماتدها و ایجاد خسارت در پسته هم بستگی به فاکتورهای محیطی دارد و مطالعات نشان داده در بافتهای خاک شنی یا sandy نسبت به بافتهای خاک سندی لومی یا سنگین تر شدت خسارت بیشتر است حتی در مورد نماتد حلقه ای. نتیجتا بافت خاک هم می تواند در شکستن مقاومت تاثیر داشته باشد. واحد ارزشیابی نماتدها تعداد نماتدها در هر گرم از ریشه است. برخی از اعداد جالب و در خور توجه هستند بعنوان مثال در یک تحقیق مشخص شد که در برخی از تیمارهای UCB1 تعداد نماتدهای مولد غده و زخم در هر گرم ریشه صفر است! روی هم رفته نماتد مولد غده در ریشه یا Meloidogyne در مقایسه با نماتد مولد زخم یا Paratylenchus بسیار مخرب تر و خسارتزاتر است. در مورد پایه آمریکایی یا UCB1 اگرجه مطالعات نشان داده که نسبت به نماتدها دارای مقاومت بالایی است در مقایسه با سایر پایه ها بخصوص Vera اما اینکه بصورت صد در صد این پایه را نسبت به نماتدها مقاوم فرض کنیم اشتباه است چون مطالعات نشان داده حتما در توده های جمعیتی مختلف از نماتدها هستند نماتدهایی که بتوانند این مقاومت را بشکنند اما بطور قطع و یقین UCB1 از نظر مقاومت نسبت به سایر پایه ها در مورد نماتدها بسیار بالاتر است و قابل مقایسه با پایه اهلی نیست. کاشت پایه های حساس مخصوصا Vera به نماتدها در حاکهای شنی و آلوده یک اشتباه بزرگ است که متاسفانه بسیاری از کشاورزان مرتکب آن شده اند. در مورد نماتدهای خسارتزا در ایران مطالعات کمی وجود دارد ولی از نظر شدت خسارت نماتدها در درجه اول نماتد مولد غده است و در درجه دوم نماتد مولد زخم. در مورد نماتد مولد زخم اطلاعات ما در ایران بسیار کم است و تحقیقی تقریبا در مورد آن وجود ندارد!! گاها بسیاری از علایم ناشناخته و زردی ها را که منشا آلودگی به نماتد مولد زخم را دارند به کمبودها، خفگی ریشه و .... نسبت می دهند که اشتباه است. از نظر شدت خسارت هم استان خراسان هم آلوده ترین استان است بخصوص در مورد نماتد مولد غده هر چند نماتدهای پسته در بسیاری از مناطق پسته خیز ایران گزارش شده اند.  

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٩
تگ ها :

معرفی ترکیبات جدید کلات کننده

معرفی ترکیبات جدید کلات کننده

امیر زنده دل

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

کمبود مواد غذایی در گیاهان در خاکهای از جمله  قلیایی و اسیدی  و خاکهای فرسایش یافته وجود دارد. این کمبودها سبب کاهش فتوسنتز و تولید پروتیین میشود که نهایتا کمیت و کیفیت محصول را کاهش میدهد. براساس توافقی که در فرهنگ واژگان مقررات کودی در اتحادیه اروپا وجود دارد کمپلکس ها به ماده ای اطلاق میشود که قادر است به یک فلز متصل شود(منگنز روی و اهن ... در مورد ریزمغذی های کشاورزی) و سبب پایداری و جذب توسط گیاه شود. بعضی خصوصیات خاک مانند  پی اچ، شوری و رقابت برخی عناصر غذایی سبب تثبیت ریزمغدی ها در خاک میشود. کمپلکسها قادراند از فعالیت نامطلوب این عوامل به خاطر پایداری بالایی که دارنند اجتناب کنند. تغذیه ازطریق محلول پاشی یکی از موثرترین روشهای در اصلاح کمبود موادغذایی در گیاهانی است که تحت تنش محیطی یا کمبود مواد غذایی درخاک هستند جذب مواد غذایی از طریق برگ اساسا از طریق اپیدرم به وسیله پدیده انتشارانجام میشود که به خاطر شیب غلظت بین سطح برگ و اپیدرم درونی ایجاد میشود موقعی که ماده غذایی به سیتوپلاسم سلولهای اپیدرمی وارد میشود حرکت آن تقریبا سریع به نظر میرسد اصلی ترین مانعی که ماده غذایی باید از آن عبور کند کوتیکول است. خواص فیزیکو شیمیایی ماده غذایی نیز ازجمله سایز و قطبیت هم درصد جذب را کنترل میکند.  استفاده از کلاتهای مصنوعی(ترکیباتی قویتر که با بیش از یک پیوند به فلز متصل میشوند) مشتق شده از یک پلی امینو کاربوکسیلیک اسیدعمومی ترین و موثرترین روش برای برطرف کردن زردی ناشی از کمبود اهن است درحالیکه این روش برای غلبه بر کمبود روی منگنز و مس بی تاثیر است. این واقعیت به دلیل تشابه پلی امینو کربوکسیلیک اسیدها به سیدروفورها است که کلات کننده طبیعی ساخته شده توسط گیاهان برای جذب آهن در خاک است. ترکیباتی که منشا طبیعی دارند و قابلیت ترکیب (تک دندانه ای) یا کلات (چند دندانه ای) با فلزات را دارند جایگزینهای مناسب تری برای کلاتهای مصنوعی (ای دی تی ا-ای دی دی اچ آ-ای دی دی اچ اس ا  و....) جهت رفع کمبود ریز مغدی ها هستند. اما با وجود استفاده گسترده آنها هنوز دانش کمی در مورد نحوه کار وعملکرد انها در کشاورزی دردست است.  این ترکیبات طبیعی و کلاتها عبارتند از: امینواسیدها،  سیترتها، لیگنوسولفوناتها، گلوکونیک اسید، هپتاگلوکونیک اسید و... تمام ترکیبات منگنز، مس، روی و اهن (بجز اهن همراه با امینواسیید) درمحلول به مدت طولانی پایدار باقی میمانند. گلوکونیک اسید یک ترکیب ارگانیک است این ماده در pH خنثی تشکیل یون گلوکونات میدهد. نمکهای گلوکونیک اسید بانام گلوکوناتها شناخته می شوند. گلوکونیک اسید نمک های گلوکونات و استرهای گلوکونات در طبیعت به وفور تشکیل میشوند زیرا این ترکیبات از اکسیداسیون گلوکوز ناشی میشوند. گلوکونیک اسید میتواند ریزمغدی ها را ترکیب یا کلات کنند اما به دلیل مسایل قانونی فقط در ریز مغدی های کاتیونی مانند مگنز مس روی و اهن استفاده میشوند.  این ماده یک افزودنی مجاز در صنایع غذایی و دیگر صنایع است. اتانول امین که 2- امینواتانول یا مونواتانول امین (به اختصار ای تی آ  یا  ام ای آ) نیز نامیده میشود یک ترکیب شیمیایی ارگانیک است. این ملکول هم یک آمین اولیه است و هم یک الکل اولیه (به دلیل یک گروه هیدروکسیل) اتانول امین یک ماده ویسکوز بدون کلر با بویی شبیه امونیاک است مشتقات آن  در طبیعت گسترده است مثل لیپیدها. اتانول امین ها شامل گروهی از امینوالکل ها هستند که میتوانند اسید بوریک، منگنز، مس و... را کلات کنند. اتانول امین یک کلات کننده است که برای کلات کردن بور براساس قوانین اتحادیه اروپا قابل استفاده است. تمام منابع بوری که برای استفاده کشاورزی به فرم محلول استفاده میشوند از بوریک اسید است. این ماده به فرم محلول در پی اچ زیر 10 پلیمراز میشود در نتیجه باید ازیک کلات استفاده شود تا بوریک اسید را تثبیت  وآن واکنش را بلوکه کند. به دلیل غلظت بالای آن ماده در محلول واینکه پی اچ محلول جهت جلوگیری از واکنش پلیمراز باید بیشتر از 8 باشد تنها ترکیب یا کلات قابل استفاده مونواتانول امین، دی اتانول امین یا تری اتانول امین است. علاوه بر آن بور در صورتیکه کلات نشود نمیتواند توسط گیاه جذب شود زیرا جابجایی آن در اوند ابکش باید به فرم کلاته باشد (با قندها .گلوکونات .اتانول امین و ...) گیاهان میتوانند کلاتها ی گلوکونیک اسید و اتانول امین را متابولیزه کنند. گلوکونیک اسید یک گلوکوزاکسیداز است درنتیجه یک ردکتاز (یک انزیم طبیعی) میتواند انرا  به گلوکز کاهش دهد گلوکز به سادگی جذب و توسط بافت اوندی گیاه جابجا میشود. اتانول امین کمی پیچیده تر است زیرا یک سرین امینواسید بدون گروه کربوکسیلیک است. اتانول امین دومین گروه فراوان برای فسفولیپیدها است موادی که در غشاهای بیولوزیکی یافت میشوند مثل فسفاتیدیل اتانول امین.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۸
تگ ها :

بیماریهای پسته شایع شده در دوره خشکسالی اخیر کالیفرنیا

بیماریهای پسته شایع شده در دوره خشکسالی اخیر کالیفرنیا

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

ایالت کالیفرنیای آمریکا قطب اصلی تولید پسته در ایالات متحده است. کالیفرنیا در سالهای 2015 و 2016 شاهد خشکسالی های کم سابقه در باغات پسته بوده است. علاوه بر خشکسالی در سال 2015 پوکی بالای محصول تولید شده امریکا هم مشکل جدی بود. بهر روی  این خشکسالی ها موجب بروز و شیوع بیماریهای جدیدی در درختان پسته شده شد. این امراض قارچی بودند. در طی تحقیقی که در یو سی دیویس روی این امراض انجام شد از سال 2015 تعداد 40 باغ پسته و 2000 درخت در منطقه سان خواکین کالفیرنیا که علایم بیماری را نشان می دادند مورد بررسی قرار گرفتند. شانکر یا زخم در تنه ها و شاخه های درختان پسته در درختان پسته بین 15 تا 20 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. علایم بیماری ها بصورت قهوه ای شدن و سیاه شدن پوست تنه درختان، تغییر رنگ در آوندها، نکروزیس چوب و سرخشکیدگی بودند. پاتوژن های قارچی مختلفی از محل شانکرها و زخم ها و ...جداسازی شد از جمله قارچهای Neofusicoccum mediterraneum، Diaporthe ambigua ، Schizophyllum commune، Phaeoacremonium mortoniae ، Colletotrichum gloeosporioides، . Neofusicoccum mediterraneum و قارچ Cytospora .  قارچ فوما Phoma که در کالیفرنیا جداسازی شد در Arizona هم از محل شانکرها در درختان پسته بعنوان عامل بیماری جداسازی شده بود. در درختانی که دچار پوسیدگی یقه یا طوقه بودند از محل زخم ها صمغ به بیرون تراوش می کرد. در پاره ای از موارد خشک شدن و مرگ درختان نیز گزارش شد. در بررسی های بعدی از محل شانکرها قارچ   Phytophthora niederhauserii  و گونه های مختلفی از قارچ Fusarium نیز جداسازی شدند. در این تحقیق قارچ  Phytophthora niederhauserii  برای اولین بار بعنوان عامل پوسیدگی طوقه در درختان پسته از کالیفرنیا معرفی و گزارش شد. بررسی ها در طی بهار و تابستان 2015 در منطقه سان خواکین کالیفرنیا انجام شد و نشان داد این منظقه پتانسیل خوبی برای بروز بیماریهای جدید در درختان پسته بخصوص در دوره های خشکسالی را داراست. در طی این بررسی ساقه، ریشه، شاخه، برگها و حتی میوه های مشکوک به بیماری مورد بازرسی قرار گرفتند. بررسی ها بصورت تصادفی و از روی علایمی همچون سرخشکیدگی- dieback، شانکر یا زخم- cankers، پوسیدگی طوقه و ریشه- root and crown rots، برگریزی- defoliation، پژمردگی- wilting، لکه برگی و لکه روی میوه- fruit and leaf spots، زردی- chlorosis، زخم- lesions، دفرمیش برگها و ..... انجام شد. نمونه ها برای ارزیابی به آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی منتقل شدند. ابتدا از حد فاصل بافت سالم و بافت آلوده برشهایی زده شد و برای ضد عفونی نمونه ها در محلول 10 درصد ضد عفونی کننده به مدت 2 دقیقه قرار داده شدند. از قطعات نکروزه هم باید روی محیط کشت Acidified Potato Dextrose Aga یا APDA هم کشت صورت می گرفت که ابتدا باید قطعات نکروزه ضد عفونی و خشک می شدند و بعد داخل محیط کشت یا پتری دیش به مدت 4 الی 7 روز در دمای 24 درجه سانتی گراد قرار داده شدند. بهر روی اگر آلودگی در نمونه ها موجود باشد کلنی قارچ بعد از چند روز بخوبی روی محیط کشت رشد پیدا خواهد کرد. بعد از رشد کلنی قارچ باید پروسه تک اسپور کردن انجام شود تا از خلوص استوک اطمنیان حاصل شود. نمونه های تک اسپوره و خالص شده از قارچها می بایست مورد بررسی های مولکولی قرار می گرفتند و اولین قدم استخراج DNA از قارچها است. از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز یا PCR نمونه ها تکثیر شدند تا مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل از طریق نرم افزارها قرار بگیرند- University of California, Davis- در مورد تست اثبات بیماریزایی هم مطالعاتی صورت گرفت در مورد قارچهای جداساری شده از محل شانکرها 6 ایزوله قارچی شناسایی شد. برای تلقیح ایزوله های قارچی برای اثبات بیماریزایی اقدام شد. این مطالعه نشان داد که درختان پسته استعداد ابتلا به انواع امراض قارچی را در کالیفرنیا دارا هستند. بخصوص در دوره های خشکسالی و کم آبی که موجب ضعف درخت میشود شانس ابتلا به بیماریهای قارچی مهیا میشود. در این مطالعه قارچهایی روی درختان پسته اثبات بیماری زایی و جداسازی شد که قبلا جداسازی و مطالعه نشده بودند.  برخی از قارچهای ایجاد کننده امراض در نباتات مختلف بشدت گرما دوست هستند. گاها دما و خشکی موجب پیشرفت برخی از امراض قارچی در درختان پسته میشود در مورد درختان پسته در ایران هم متاسفانه شدت خسارت در مورد سرخشکیدگی ها و شانکرها بالاست و مسلما با قارچهایی درگیر هستیم که بیشتر گرما دوست هستند مانند ناتراسیا.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٢
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED