» دورمکس برطرف کننده نیاز سرمایی درختان پسته :: ۱۳٩٦/٢/۱٩
» دست گربه به فضای مجازی نمی رسد میگه بو میده!! :: ۱۳٩٦/۱/۸
» برنامه محلولپاشی فروست درختان در کالیفرنیا :: ۱۳٩٥/۱٢/٧
» انفوریک اسید N-Phuric :: ۱۳٩٥/۱۱/٢
» روغن های ولک برای مصرف در باغات پسته :: ۱۳٩٥/۸/۱٥
» افت جهانی قیمت پسته و اظهارات عجیب برخی :: ۱۳٩٥/٧/۱٠
» Glyphosate ‘not likely to cause cancer to humans :: ۱۳٩٥/٦/۳٠
» بیماریهای پسته شایع شده در دوره خشکسالی اخیر کالیفرنیا :: ۱۳٩٥/٥/٢
» Good chill hours are no assurance of pistachio crop size :: ۱۳٩٥/٤/٤
» T grafting in pistachio trees :: ۱۳٩٥/۳/٦
» Identification, management of leaffooted bug :: ۱۳٩٥/٢/٢
» Gill’s mealybug in pistachio, does the spray pay? :: ۱۳٩٥/۱/٩
» شاخص شوری salt index در مورد کودها :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» سم قارچ کش آلیت-فوزیتیل آلومینیوم و سخت گیری کشورهای :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» پرورش انار در کالیفرنیا-بخش سوم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» پرورش انار در کالیفرنیا-بخش اول :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» Agricultural drones: the new farmers' market :: ۱۳٩٤/۸/۱
» Paramount predicts 1 billion pound pistachio mark by 2020 :: ۱۳٩٤/٧/۳
» Estenoborus perrisi آفت خطرناک شیوع یافته در باغات پسته :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» How to lure a pest of pistachio, almond and walnut :: ۱۳٩٤/٤/۳
» وضعیت امسال باغات پسته-بهار 94 :: ۱۳٩٤/۳/٤
» اختلاط سموم و کودها :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» اهمیت گرده افشانی در باغات پسته ایران (pollination) :: ۱۳٩٤/۱/۳
» عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته در سال زراعی جاری-قسمت فینال :: ۱۳٩۳/۱٢/۱
» باز هم درد دل :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» تجارت پسته بخش مهم صنعت پسته ایران :: ۱۳٩۳/٩/٤
» مدیریت عنصر نیتروژن(N) در باغات پسته-بخش نخست :: ۱۳٩۳/۸/٩
» سونامی آفت کش ها در ایران-بخش نخست!! :: ۱۳٩۳/٧/٦
» آیا در مورد سم مونتو می توان با قاطعیت نظر داد؟ :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» کاسه داغ تر از آش در بحران کم آبی در باغات پسته!! :: ۱۳٩۳/٥/۸
» سم مونتو و حواشی آن :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» مدیریت مقاومت نسبت به علفکش ها در باغات پسته :: ۱۳٩۳/۳/٢٥
» بیواکستراکت Bio-Extracts-عصاره کودهای مرغی بخش دوم :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» بیواکستراکت Bio-Extracts-عصاره کودهای مرغی بخش اول :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» خشکسالی و مشکلات تولید پسته در California در سال زراعی 2014 میلادی :: ۱۳٩۳/۳/٦
» مدیریت صحیح باغات پسته :: ۱۳٩۳/۳/٤
» نقش ارزشمند سولوپتاس ها SOP در بهبود خصوصیات کمی و کیفی در درختان پسته :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» از فرش تا عرش با پول دزدی!! :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» سم فروشی یا بقالی!! :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» ورمی کمپوست ها و کمک به بهبود شرایط فیزیکو شیمیایی خاک در باغات پسته :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» خوشه هایی که نبستند!! :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» نقش مهم تغییرات اقلیمی و آب و هوایی روی درختان پسته :: ۱۳٩۳/٢/۸
» حکایت غم بار پیر دخترانی که تا آخر عمر بدون شوهر می مانند !! و والدینی که با دخت :: ۱۳٩۳/٢/٢
» سفید پسته فیض آباد مه ولات درختانی استثنایی :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» اهمیت محلولپاشی بهاره جوانه ها در درختان پسته-بخش دوم :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» اهمیت محلولپاشی بهاره جوانه ها در درختان پسته :: ۱۳٩۳/۱/٥
» برآمد باد صبح و بوی نوروز -----به کام دوستان و بخت پیروز :: ۱۳٩۳/۱/٢
» خشکسالی و کم آبی امسال و تاثیر آن روی صنعت پسته California :: ۱۳٩۳/۱/۱
» اسرار و رازهای خوب و بدی که در زندگی خیلی انسانها وجود دارند!! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» اهمیت آمار صحیح در برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه مدت صنعت پسته ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» مدرک بدستان بیسواد! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» سال on و Off در درختان پسته، نکات و ملاحظات-بخش اول :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» لزوم بومی سازی و تجاری سازی نهاده های کشاورزی با کیفیت و کم خطر در ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» بیماری سپتوریوز (Septoria leaf spot) در پسته :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» کلاتها و اهمیت ویژه کودهای کلاته در تغذیه درختان پسته :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» افراد غیر متخصص و کشاورزان بی خبر! :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» بازدید کوتاه از باغات پسته بافق یزد :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» آرزو بر جوانان عیب نیست ! :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» اصلاح و تغییر پیوند در درختان پسته- بخش دوم :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» اصلاح و تغییر پیوند در درختان پسته- بخش نخست :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» افت قیمت پسته، فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و باغداران پسته :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» سودهای کلان برای تولید کنندگان و فروشندگان کودهای ارگانیک، ناآگاهی مصرف کنندگان! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» تاثیر سورفوکتانتها و افزودنی ها روی کارآیی علف کش های بعد از برداشت-قسمت آخر :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» کودها و سموم بی کیفیت و تقلبی تولید داخل و ضرورت حذف سوپسید کودهای کشاورزی در ای :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» تاثیر سورفوکتانتها و افزودنی ها روی کارآیی علف کش های بعد از برداشت-قسمت سوم :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» نکاتی که در مورد خریدن کودهای پلت مرغی باید مد نظر باشند؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» درد دل های خودمانی در مورد وبلاگ :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» تاثیر افزودنیها و سورفوکتانتها روی کارآیی علف کش های بعد از کاشت- قسمت دوم :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» تاثیر افزودنیها و سورفوکتانتها روی کارآیی علف کش های بعد از کاشت- قسمت اول شناخت :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» اولین سمینار جامع آموزشی پسته در شیراز و ناگفته های من :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» ادعاهای بزرگ غیر قابل باور :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» آزمایشات خاک، برگ و آب در درختان پسته :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» سرخشکیدگی درختان پسته (dieback canker) مدیریت مبارزه با بیماری :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» سرخشکیدگی درختان پسته (dieback canker) مهمترین بیماری حال حاضردرختان پسته در کر :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» سرخشکیدگی درختان پسته (dieback canker) مهمترین بیماری حال حاضردرختان پسته در کر :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» بررسی انواع روش های کود دهی در باغات پسته- بخش دوم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» بررسی انواع روش های کود دهی در باغات پسته- بخش اول :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» سرقت ادبی و علمی :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» مقایسه واریته های پسته ایرانی از نظر شدت زادآوری :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» استفاده از قارچ کش ها برای کنترل بیماری سرخشکیدگی درختان پسته :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» تقلید کورکورانه" درست کردن ابرو یا کور کردن چشم!! :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» سالها دل طلب جام جم از ما می کرد- آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد! :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» نگاهی به "سمینار دوره آموزشی جامع پسته" برگزار شده توسط انجمن پسته ایر :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» هیاهوی ورمی کمپوست! بخش دوم :: ۱۳٩٢/٩/٢
» هیاهوی ورمی کمپوست!! آیا ورمی کمپوست می تواند به حد لازم در تغذیه درختان پسته مو :: ۱۳٩٢/٩/۱
» بازدید از باغات پسته شهرستان راور :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» خرده مالکان باغات پسته خرجشان بیشتر از دخلشان است؟ :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» استرس شدید گرمایی درختان پسته، اتفاقی مشابه در باغات ایران و کالیفرنیا-سال 2013 :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» مونتو (Movento) بعنوان یک نماتد کش!! :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» فیض آباد مه ولات قطب مستعد پسته خیز ایران :: ۱۳٩٢/۸/۱٠
» ناسپاسی و منت گذاری برخی از باغداران، نومید شدن کارشناسان دلسوز :: ۱۳٩٢/۸/٥
» کلسیم (Ca)، عنصری سرنوشت ساز در درختان پسته-قسمت سوم-کاربرد :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» کلسیم (Ca)، عنصری سرنوشت ساز در درختان پسته-قسمت دوم-مزایا :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» کلسیم (Ca)، عنصری سرنوشت ساز در درختان پسته-قسمت اول، فیزیولوژی جذب و انتقال کلس :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» سیستم تحقیقات بسته پسته در ایران :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» تغذیه درختان پسته در مرحله بعد از برداشت محصول :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» تولید پسته ارگانیک در ایران،دورنما، مزایا، مشکلات-بخش دوم :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» تولید پسته ارگانیک در ایران،دورنما، مزایا، مشکلات-بخش نخست :: ۱۳٩٢/٧/۸
» وابستگی کامل اقتصاد مناطق پسته خیز به پسته :: ۱۳٩٢/٧/٢
» اهمیت نظارت کارشناسان خبره در باغات پسته :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» 4 نتیجه مهم محلولپاشی باغات پسته :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» عدم احترام به مالکیت فکری و معنوی :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» دلالان کاسبان اصلی صنعت پسته ایران :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» اوضاع فعلی باغات پسته :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» بررسی تأثیر محلول پاشی پلی آمین های آزاد بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی پسته رقم کله :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» بررسی تأثیر محلول پاشی پلی آمین های آزاد بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی پسته رقم کله :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» پوکی فوق العاده بالای پسته در سال جاری و کاهش 50 درصدی تولید پسته :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» نقدی بر مقاله" پراکنش بیماری سرخشکیدگی درختان پسته در استان خراسان رضوی و ک :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» کیفیت آب آبیاری مشکل بزرگ در باغات پسته در استان کرمان :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» سم مونتو (Movento) و برداشتن باری بزرگ از دوش کشاورزان :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» نکاتی قابل توجه در مورد سم مونتو(Movento) از زبان مهندس امیر زنده دل کارشناس فنی :: ۱۳٩٢/٦/٦
» عضو حزب باد :: ۱۳٩٢/٦/۱
» فلزات سنگین و خطرات وجود غلظت بالای آنها در کودهای کشاورزی مورد مصرف در باغات پ :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» اهمیت محلولپاشی امینواسیدها در درختان پسته :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» سم مونتو (Movento) و تاثیر مثبت آن در کنترل پسیل پسته :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» توجه به پسته بعنوان محصولی ارز آور در دولت تدبیر و امید و هشدار در مورد کاهش صاد :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» سقط جنین و سوختن مغز در اثر گرمای فوق العاده در تابستان :: ۱۳٩٢/٥/۱۸
» درسی بزرگ از استادی بزرگ :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» توصیه های مهم مرداد و شهریور در باغات پسته :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» بهترین فرمول برای محلولپاشی در دوره پر شدن مغز چیست؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» نکات قابل توجه در مورد سال آور و سال نیاور در درختان پسته :: ۱۳٩٢/٥/٩
» تحقیقات تجربی در باغات پسته بسیار کاربردی تر از تحقیقات لابراتوراری هستند؟! :: ۱۳٩٢/٥/۸
» گزارشی از وضعیت عمومی سموم مورد استفاده در باغات پسته در سال زراعی 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٧
» ارتباط مستقیم دما با شیوع و طغیان پسیل پسته :: ۱۳٩٢/٥/٥
» 10 نکته کلیدی راجع به بیماری سرخشکیدگی درختان پسته :: ۱۳٩٢/٥/٤
» هزینه نکردن کافی برای باغات پسته یکی از علل اضمحلال درختان :: ۱۳٩٢/٥/٢
» هنر نزد کرمانیان است و بس!! :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» حسادت و بلاهت خواننده نماها :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» اندر مزمت تملق و چاپلوسی :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» دادن کود اوره در اوج فصل گرما در تابستان امری غیر صحیح و حتی مضر است!! :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» تراژدی تحقیقات پسته در ایران!! :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» خلاصه شده کتاب" مدیریت تلفیقی پسیل معمولی پسته در خراسان رضوی" نوشته م :: ۱۳٩٢/٤/۸
» خلاصه شده کتاب مدیریت تلفیقی پسیل معمولی پسته در خراسان رضوی :: ۱۳٩٢/٤/٦
» هر چه کنی بخود کنی!! :: ۱۳٩٢/٤/۳
» اوضاع رقت بار توزیع کودهای یارانه ای در مناطق پسته کاری :: ۱۳٩٢/٤/٢
» اهمیت نیتروژن و اسیدهای آمینه در دوره پر شدن مغز در پسته :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» جداسازی اکتینومیست از دانه های پسته خشکیده در مروست استان یزد :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» رواج سم کلروپریفوس (chlorpyrifos) برای کنترل پسیل در باغات پسته :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» مبارزه غیر اصولی با آفات پسته فاجعه بزرگ برای محیط زیست و سلامتی انسان :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» همه چیز در مورد علف کش پاراکوات (paraquat ( :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» شیادان سم فروش، نابودی باغات پسته :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» مروری بر علف کش گلیفوسیت :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» دشت قزوین بهشت پسته کاری ایران :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» بررسی علل تنک شدن بهاره خوشه ها در درختان پسته :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» ناسازگاری سموم و کودهای محلولپاشی-بخش دوم :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» ناسازگاری سموم و کودهای محلولپاشی-بخش اول :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» استامی پرید، گفته ها، ناگفته ها، هشدارها :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» "ترکیدن دانه های پسته در فصل بهار" مشکل فیزیولوژیکی جدید در درختان پست :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» تمامی محصولات مصرفی مردم سمی است/تولید محصولات ارگانیکی در کشور کذب محض است :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» بازدید از باغات احمدآباد اردکان یزد :: ۱۳٩٢/٢/٩
» مکانیزم و اهمیت فوق العاده تغذیه برگی (محلولپاشی) در درختان پسته-بخش چهارم :: ۱۳٩٢/٢/٢
» مکانیزم و اهمیت فوق العاده تغذیه برگی (محلولپاشی) در درختان پسته-بخش سوم :: ۱۳٩٢/٢/۱
» مکانیزم و اهمیت فوق العاده تغذیه برگی (محلولپاشی) در درختان پسته-بخش سوم :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» مکانیزم و اهمیت فوق العاده تغذیه برگی (محلولپاشی) در درختان پسته-بخش دوم :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» مکانیزم و اهمیت فوق العاده تغذیه برگی (محلولپاشی) در درختان پسته-بخش اول :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
» گرده افشانی دستی در درختان پسته :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» مفهوم ظرفیت تبادل کاتیونی (Cation Exchange Capacity) :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» بریدن درختان پسته مسن مریض، آینده نگری یا حماقت :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
» غالبیت انتهایی (Apical dominance) در درختان پسته :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» برخی از اشتباهات رایج کشاورزان در فصل بهار :: ۱۳٩٢/۱/٩
» مدیریت صحیح کودهای ازته در باغات پسته :: ۱۳٩٢/۱/۳
» تحلیل وضعیت عناصر ماکرو در درختان پسته در طول فصل رشد :: ۱۳٩٢/۱/٢
» بررسی تاثیر پاشش برگی میکرونوترینتها در بهار روی تراکم جمعیت پسیل پسته در باغات :: ۱۳٩٢/۱/۱
» نقدی بر مقاله هیومیک اسید از تبلیغات تا واقعیت چاپ شده در ماهنامه داخلی انجمن پس :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» آیا پاشیدن اکسی کلرور مس برای درختان دارای سرخشکیدگی کارساز است?? :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» مواد هیومیکی و نقش آنها در محلولپاشی و کاربرد خاکی بمنظور افزایش راندمان جذب عنا :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» اثرات بازدارنده و تحریک کننده عناصر در خاک :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» محلولپاشی صحیح و استاندارد در باغات پسته :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» حمایت موثر دولتمرد ایرانی از کشاورزی آمریکا :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» تاثیر کاربرد اتفن (Ethephon) در اوایل فصل رشد روی گلدهی، رشد و تشکیل میوه در پست :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» مطالعه وضعیت برخی از عناصر در درختان پسته- قسمت سوم :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» مطالعه وضعیت برخی از عناصر در درختان پسته- قسمت دوم :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» مطالعه وضعیت برخی از عناصر در درختان پسته-قسمت اول :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» بی صاحبی پسته در ایران، لزوم تاسیس وزارت پسته در ایران :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» روغن های ولک حقیقت تلخ :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» تشکر از دوستان :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» سیستم تف مالی مدیریتی در باغات پسته ایران :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» نیاز سرمایی در پسته :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» بررسی فاکتورهای محیطی تاثیرگذار در محلولپاشی (تغذیه برگی) در باغات پسته :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» ممنوعیت صادرات پسته پاداش دولت به زحمتکشان پسته کار!! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» بازدید از باغات پسته مروست یزد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» ارتباط بین عنصر پتاسیم با بیماریهای مهم در درختان پسته :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» محلولپاشی بهاره باغات پسته بازه زمانی طلایی برای بهبود وضعیت کمی و کیفی درختان پ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» نهاده های بی کیفیت و کم کیفیت، ناآگاهی کشاورزان پسته کار، سود کلان کلاهبرداران و :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» نقش باکتریهای تیوباسیلوس در افزایش راندمان کودهای مورد استفاده در باغات پسته :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» نمایی دقیق به اینتراکشن های مهم گچ خام و مسایل مربوط به آن در خاک باغات پسته :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» مفهوم SAR :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» نکاتی درباره باغداری صحیح پسته :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» آفات پروانه ای مهم باغات پسته ایران :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» مکانیسم های ایجاد مقاومت در حشرات نسبت به آفتکشها :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» نکاتی مهم در مورد کودهای پلت مرغی و مصرف آنها در باغات پسته :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» مقاومت (Resistance) نسبت به آفتکش ها، علت اصلی طغیان آفات (پسیل پسته) در باغات پ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» بررسی نکاتی که باید در سم پاشی رعایت شوند :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» مدارا با درختان پسته مریض دارای سرخشکیدگی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» معرفی آفت کش های غیر شیمیایی و امکان استفاده از آنها برای کنترل آفات درختان پسته :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» معرفی آفت کش های غیر شیمیایی و امکان استفاده از آنها برای کنترل آفات درختان پسته :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» معرفی آفت کش های غیر شیمیایی و امکان استفاده از آنها برای کنترل آفات درختان پسته :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» آیا درختان پسته دارای عواطف و احساسات هستند؟! :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» لزوم تشکیل مرکز تحقیقات پسته خصوصی در ایران :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» بررسی تغییرات انرژی در لارو پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا) در طول دوره کمون زمستا :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» آشنایی با قارچکش های مورد مصرف در باغات پسته کالیفرنیا :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» خلاصه ای از "کتاب جوندگان باغهای پسته" نوشته مهدی جلاییان و همکاران-ان :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» محصولات کشاورزی سرطان‌زا شده‌اند/ فرصت سه ماهه مجلس به وزیر کشاورزی :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» شیوع، گسترش و خسارت شدید شپشکها در باغات پسته در فصل زمستان در سالیان اخیر :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» آسانترین راه تولید کودهای کمپوستی در باغات پسته :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» تولید کودهای کمپوستی (compost) ارزانترین راه تغذیه باغات پسته :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» بررسی تحلیلی اثر دو حشره کش آدمیرال (Pyriproxyfen) و پستانال (Chlorfluazuron) بر :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» نقش مبارزه زراعی زمستانه در کنترل تلفیقی آفات و بیماریها در باغات پسته :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» علف کش گلیفوسیت و مصرف بهینه آن :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» مروری بر عنصر گوگرد(S)، منابع، اهمیت و کاربرد آن در باغات پسته-بخش دوم :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» مروری بر عنصر گوگرد(S)، منابع، اهمیت و کاربرد آن در باغات پسته-بخش اول :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» مکانیسم فیزیولوژیکی تنش شوری در درختان پسته :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» بررسی مهمترین مشکلات فیزیولوژیکی در درختان پسته-بخش دوم :: ۱۳٩۱/٩/٩
» بررسی مهمترین مشکلات فیزیولوژیکی در درختان پسته-بخش اول :: ۱۳٩۱/٩/٦
» بررسی نقش و اهمیت هورمونهای گیاهی در درختان پسته –بخش دوم :: ۱۳٩۱/٩/٤
» نبود فرهنگ صحیح باغداری پسته، اجحاف بزرگ در حق منابع طبیعی خدادای :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» مقایسه باغات پسته ایران و آمریکا، افسوس دلسوزان صنعت پسته :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» بررسی نقش و اهمیت هورمونهای گیاهی در درختان پسته –بخش اول :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» گلایه از حسودان و بدخواهان :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» آیا میتوان سال آور و نیاور را در درختان پسته محو کرد !! :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» مقایسه سرخشکیدگی درختان پسته در استرالیا و ایران :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» انکار حقیقت یا پذیرفتن آن بحث اینجاست؟افول پسته داری و پسته کاری در استان کرمان! :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» نقدی کوتاه بر بیماری های مهم خاکزاد درختان پسته در ایران :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» عدم کارآیی مناسب درختان نر پسته در باورسازی گلهای ماده-بررسی کلی-آخرین دستاوردها :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» ارتباط بین تغذیه (کوددهی) درختان پسته با میزان تراکم جمعیت آفت شیره خشک (Agonosc :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» سال آور (On) و سال نیاور (Off) در پسته- معرفی کلی :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» سرنوشت کودهای سولفات آمونیوم و اوره در خاک باغات پسته :: ۱۳٩۱/۸/۸
» تاثیر کلسیم در کاهش اثرات منفی تنش شوری در نهال پسته :: ۱۳٩۱/۸/٤
» سرخشکیدگی (die back ) درختان پسته، عامل اصلی نابودی درختان Ohadi در استان کرمان- :: ۱۳٩۱/۸/٢
» سرخشکیدگی (die back ) درختان پسته، عامل اصلی نابودی درختان Ohadi در استان کرمان :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» نکاتی در مورد آبیاری درختان پسته-بخش دوم :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» نکاتی در مورد آبیاری درختان پسته-بخش اول :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» صنعت بهتر است یا کشاورزی :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» هرس درختان پسته، مفید یا مضر :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» هشدار مهم: حمله آفات ثانویه به درختان پسته :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» ضرورت استفاده از کودهای N, P, K بمنظور تغذیه موثر باغات پسته-بخش دوم تکنولوژی تو :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» ضرورت استفاده از کودهای N, P, K بمنظور تغذیه موثر باغات پسته-بخش اول :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» کودهای پلت شده مرغی، بسته های شکیل و فریبنده، سودمند یا تقلبی و بدون کیفیت :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» اشک شوق پیرمرد زحمتکش پسته کار بزرگترین پاداش زندگی من :: ۱۳٩۱/٧/٩
» بررسی اجمالی عوارض ایجاد شده روی پوست دانه های پسته :: ۱۳٩۱/٧/٥
» من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد :: ۱۳٩۱/٧/٢
» رد مصاحبه اینجانب با VOA :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» اقتصاد کشاورز پسته کار، اولویت اول :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» آفات انباری در پسته :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» باغات پسته کرمان در حال نابودی هستند! :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» حذف سو پسیدهای دولتی کود ضرورت فوری در مناطق پسته کاری :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» پیشگیری از افلاتوکسین (Aflatoxin) در پسته- توصیه ها-بخش دوم :: ۱۳٩۱/٦/٧
» پیشگیری از افلاتوکسین (Aflatoxin) در پسته- توصیه ها-بخش اول :: ۱۳٩۱/٦/٢
» ضرورت ساماندهی تولید، توزیع و مصرف سموم آفتکش در باغات پسته ایران :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» خلاصه ای از عنصر نیتروژن (N) و توصیه های مربوط به آن در باغات پسته :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» محلولپاشی (تغذیه برگی) درختان پسته :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» پاراکوات (paraquat (علف کشی سودمند برای کنترل علفهای هرز باغات پسته :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» تکنولوژی ای ام (EM technology) افزایش جمعیت میکروبی محیط ریشه و برگ، تولید پسته :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» تکنولوژی ای ام (EM technology) افزایش جمعیت میکروبی محیط ریشه و برگ، تولید پسته :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» حقایقی در مورد مبارزه با شیره خشک (پسیل پسته) :: ۱۳٩۱/٥/۸
» مروری بر موجودات مفید محیط شاخ و برگ درختان پسته-بخش دوم :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» مروری بر موجودات مفید محیط شاخ و برگ درختان پسته-بخش اول :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» نگاهی دقیق تر به پسیل پسته و مبارزه با آن :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» گذاری بر پیوند و مسایل مربوط به آن در باغات پسته ایران :: ۱۳٩۱/٤/۱
» آبکود (Fertigation) و امکان استفاده از آن بمنظور تغذیه درختان پسته :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» تقابل عناصر غذایی در خاک :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» مراقبتهای مهم تابستانه در درختان پسته :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» کودهای رهش کنترل (Controlled-release fertilizers) و قابلیت استفاده از آنها در با :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» کودهای رهش کنترل (Controlled-release fertilizers) و قابلیت استفاده از آنها در با :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» مروری بر جذب برگی، توزیع و انتقال عنصر روی (Zn) در پسته :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» Surround WP بخش دوم، نتایج اثبات شده کاربرد در باغات پسته California :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» Surround WP افقی تازه جهت مبارزه با آفات و کاهش تنش ها در درختان پسته-بخش اول :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» پارازیتوییدهای شب پره پوستخوار میوه پسته :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» کودهای حاوی جلبکهای دریایی (Seaweeds)، تاثیرات و مصرف آنها در باغات پسته-قسمت دو :: ۱۳٩۱/۳/٩
» کودهای حاوی جلبکهای دریایی (Seaweeds)، تاثیرات و مصرف آنها در باغات پسته-قسمت او :: ۱۳٩۱/۳/۸
» سم پاش های الکترواستاتیکی و ضرورت کاربرد آنها در باغات پسته :: ۱۳٩۱/۳/۸
» سمپاشی با «ریکا» و صابون دلیل ریزش برگ درختان پسته :: ۱۳٩۱/۳/٧
» حقایقی در مورد هگزافلورومون (کنسالت) :: ۱۳٩۱/۳/٦
» صابونها و شوینده هایی که بهمراه سموم آفت کش بمنظور کنترل بهتر آفات در باغات پسته :: ۱۳٩۱/۳/٥
» مروری بر صابونها و شوینده های شیمیایی که همراه سموم آفت کش بمنظور کنترل بهتر آفا :: ۱۳٩۱/۳/٤
» آشنایی و مبارزه با سن قرمز (lygaeus pandurus) در باغات پسته :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» تغذیه درختان پسته از طریق برگ، فوری، موثر و مقرون بصرفه از نظر اقتصادی-بخش دوم :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» تغذیه درختان پسته از طریق برگ، فوری، موثر و مقرون بصرفه از نظر اقتصادی-بخش اول :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
» چو ایران نباشد تن من مباد :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» ترکیب سولفات آمونیوم و اوره بهترین فرمول کود ازته برای مصرف در باغات پسته :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» احتمال ارتباط شادابی درختان پسته در سال زراعی 91-92 با رعد و برق زیاد بهاره :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» معایب کاربرد زغال سنگ در کشاورزی و باغات پسته :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» عوارض نامشخص در باغات پسته، ضعف مفرط مراکز تحقیقات کشاورزی، نابودی تدریجی صنعت پ :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» پرت (Drift) در سم پاشی و مدیرت آن :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» انتقادات بر طرح ناظرین کشاورزی در مناطق پسته خیز استان کرمان :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» مواد هیومیکی و نقش آنها در افزایش عملکرد و بهبود فاکتورهای تغذیه ای در درختان پس :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» بازدید اجمالی از مناطق و باغات پسته دشت قزوین (بویین زهرا) :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» مواد هیومیکی و نقش آنها در افزایش عملکرد و بهبود فاکتورهای تغذیه ای در درختان پس :: ۱۳٩۱/٢/٩
» اندر حکایت فوجی مایت (Fujimite®) :: ۱۳٩۱/٢/٧
» مواد هیومیکی و نقش آنها در افزایش عملکرد و بهبود فاکتورهای تغذیه ای در درختان پس :: ۱۳٩۱/٢/٦
» مواد هیومیکی و نقش آنها در افزایش عملکرد و بهبود فاکتورهای تغذیه ای در درختان پس :: ۱۳٩۱/٢/٥
» از کشاورزی (پسته کاری) ما تا کشاورزی (پسته کاری) دیگران نوشته: دکتر نعمت احمدی :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» بیماری های نماتدی در پسته :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» آشنایی با علفهای هرز مهم باغات پسته و مبارزه با آنها :: ۱۳٩۱/۱/٦
» آیا توسعه دانشکده های کشاورزی در ایران ضروری است!؟ :: ۱۳٩۱/۱/۳
» فاجعه عظیم انسانی مسولان در خوابند!! "سرطان در مرکز تولید پسته ایران" :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» آبیاری مکفی بهاره باغات کلید رفع عارضه زود خندانی و شکافتن پوسته دانه ها (" :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» تعداد بازدیدکنندگان این وبلاگ از مرز 20000 بازدید گذشت!!!!!!! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» گرده افشانی مصنوعی در باغات پسته :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» آیا خر را می توان ملا کرد؟؟ کارشناسان ترویج کشاورزی کجا هستند؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» هورمون تراپی در درختان پسته :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» نکاتی علمی و مهم راجع به غیر اقتصادی و بی نتیجه بود کاربرد روغن های ولک در باغات :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» توضیحات آقای دکتر حسن داروغه در مورد مطلب درج شده در وبلاگ " استفاده از :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» استفاده از فرمون (Pheromones) برای مبارزه با پروانه چوبخوار پسته(Kermania pistac :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» تکنولوژی تولید کودهای پایه مرغی غنی شده مورد استفاده در باغات پسته :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» مباشرین دزد مصیبت عظمی در باغات پسته :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» آشنایی با عناصر مورد استفاده در تغذیه درختان پسته و اهمیت آنها در بازدهی بیشتر ب :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» ضربه ای دیگر بر پیکر نیمه جان تحقیقات کشاورزی در ایران :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» آشنایی با عنصر پتاسیم (K) و کودهای پتاسیمی در باغات پسته :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» بسی رنج بردم در این سال سی! !.....نکاتی راجع وبلاگ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» کنترل بیولوژیکی پسیل پسته یا آب در هاون کوفتن :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» مروری بر گچ خام و مزایای استفاده از آن در باغات پسته :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» سر در گمی کشاورزان پسته کار – باور کردن دم خروس یا قسم حضرت عباس :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» بحران بالا رفتن هزینه تولید در صنعت پسته داری ایران :: ۱۳٩٠/٩/۱٤
» کشاورزی و پسته کاری قربانی سیاستهای صنعتی دولتی :: ۱۳٩٠/٩/٧
» مسمومیت کلر(Cl) در باغات پسته :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» کودهای فرآوری شده پلت (pellete) در باغات پسته :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» توزیع کودهای جدید (به اصطلاح بیولوژیکی) توسط سازمان های دولتی و توهین به شعور کش :: ۱۳٩٠/۸/٩
» ضرورت استفاده از گچ خام برای اصلاح خاک و رفع مسمومیتها در باغات پسته :: ۱۳٩٠/۸/۸
» چالکود در باغات پسته :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» مدیریت مسمومیت ها و شوری در باغات پسته :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» اطلاعیه شماره 36 مورخه 28/06/1390 ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاو :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» تغذیه درختان پسته در مرحله پس از برداشت حقیقت فراموش شده :: ۱۳٩٠/٧/٧
» عدم توجه به صنایع تبدیلی پسته زیان بزرگ برای اقتصاد مناطق پسته کاری :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» فاجعه سموم اکسیرهای مرگ در باغات پسته :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» راهبردهای مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در کنترل جوندگان مضر کشاورزی :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» اطلاعیه شماره 25 مورخ 17/02/90 ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاورزی :: ۱۳٩٠/٦/۱
» دورنمای مبارزه بیولوژیک با آفات پسته :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» بیسکایا(Byscaya®) سم جدید شرکت Bayer Crop Science برای مبارزه با پسیل پسته :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» حشرات مفیدی که بعلت سم پاشی های بی رویه در باغات پسته نابود شدند :: ۱۳٩٠/٥/٤
» تاثیر PH (اسیدیته) در کارآیی سموم مورد استفاده در باغات پسته :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» گزارش عملکرد کودهای Agri Humic، Zn-Mn Amino و Fertigrain شرکت Agri Tecno اسپانیا :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» سموم پایروتیروییدی مورد استفاده برعلیه آفات پسته :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» معرفی اجمالی سموم مورد استفاده بر علیه پسیل پسته (شیره خشک) :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» مسمومیت کلر(Cl)، سدیم (Na) و B (بور) در باغات پسته :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» کیفیت کودهای کشاورزی مورد استفاده در باغات پسته :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» حقایقی در مورد استامی پرید (acetamipride) :: ۱۳٩٠/٢/۱٥
» نگاهی به وضعیت آشفته توزیع و مصرف سموم در باغات پسته :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» توضیحات فنی و جوابیه کارشناسان شرکت Bayer Crop Science در مورد مطلب درج شده در و :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» سرخرطومی پسته آفت نوظهور مناطق پسته کاری کرمان :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» سم پاشی بهاره در باغهای پسته - مزایا و معایب :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» آشنایی و مبارزه با پسیل پسته (شیره خشک) :: ۱۳٩٠/۱/۱
» تغذیه درختان پسته در New Mexico :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» تاثیر کود دهی پتاسیم روی بازدهی درختان پسته در کالیفرنیا :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» آشنایی و مبارزه با زنجره(شیره تر) پسته :: ۱۳۸٩/۱٢/۱
» مقایسه بیولوژی و نحوه خسارت دو پروانه پوستخوار در مناطق پسته کاری ایران و آمریکا :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» علایم کمبود برخی عناصر میکرو و ماکرو در درختان پسته :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» اثرات کودهای حاوی اسید آمینه روی باردهی درختان پسته :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» مدیریت کوددهی عناصر ماکرو درختان پسته در سالهای پربار و کم بار :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» استفاده از روغن ولک (Volk Oil) برای مبارزه با آفات درختان پسته سود یا زیان؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» باز هم مشکلات صنعت پسته کاری کرمان :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» آیا با روش سنتی پسته کاری و پسته داری مقرون به صرفه است؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» محلول پاشی موثرترین و کم خرج ترین راه نجات باغهای پسته :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» مشکلات صنعت پسته کاری ایران :: ۱۳۸٩/٦/٢٩

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED