رزومه مهندس محمد جمالیزاده

 

 رزومه

محمد جمالیزاده تاج آبادی متولد 12/2/1360- استان کرمان(شهرستان زرند)،  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد(مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی- بیماری شناسی گیاهی) دانشگاه تهران .

 -   فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی کشاورزی(گیاهپزشکی) دانشگاه شهید باهنرکرمان

-  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی(plant pathology) دانشگاه تهران 


- عنوان پایان نامه تحصیلی- کنترل بیولوژیک قارچ Botyrtis maliعامل کپک خاکستری میوه سیب با استفاده از باکتریهای آنتاگونیست جنس Bacillus

 

-Biological control of Botrytis mali  the casualagent of gray mold on apple  by  Bacillus antagonists-

مقالات چاپ شده در ژورنالهای بین المللی ( international journals (ISI)

 

-Jamalizadeh, M., H.R. Etebarian, H. Aminian and A. Alizade, 2008. Biological control of gray mold on apple fruits by Bacillus licheniformis (EN74-1). Phytoparasitica, 36: 23-29.

 

-Jamalizadeh, M., H.R. Etebarian, H. Aminian and A. Alizadeh, 2009. Integrated control of gray mould on apple using Bacillus spp. in combination with sodium bicarbonate. Annals of Microbiology. 59: 745-747.

 

- Jamalizadeh, M., H.R. Etebarian, H. Aminian and A. Alizadeh, 2009. EVALUATION OF BACILLUS SPP. AS POTENTIAL BIOCONTROL AGENT FOR POSTHARVEST GRAY MOLD CONTROL ON GOLDEN DELICIOUS APPLE IN IRAN. Journal of plant protection research. 49: 405-410.

 

- Jamalizadeh, M., H.R. Etebarian, H. Aminian and A. Alizadeh, 2010. Biological control of Botrytis mali on apple fruit by use of Bacillus bacteria, isolated from the rhizosphere of wheat. Archives of Phytopathology and Plant Protection. 18: 1836-1845.

 

- Jamalizadeh, M., H.R. Etebarian, H. Aminian and A. Alizadeh, 201١. A Review of Mechanism of Action of Biological Control Antagonists in Control of Postharvest Diseases of Fruits. Eppo Bulletin, 41: 65-71. 

- Jamalizadeh, M., H.R. Etebarian, P.L. Sholberg , D.T. O’Gorman, S. Stokes, H. Aminian and A. Alizadeh. 2010. Biological control of Botrytis mali on Apple fruits  by the use of Bacillus spp. in vivo and vitro studies. 2010. Accepted for publication in African Journal of Microbiology Research- in edition procces.

مقالات ارایه شده به سمینارها کنگره های بین المللی

-Papers presented to congresses and/or published on proceedings- 

- Jamalizadeh, M., Etebarian, H. R. and Alizadeh, A. Biological control of Botrytis mali on Apple using Bacillus subtilis, isolated from Apples. Proceedigs of the third asian conference on plant pathology, Yogyakarta, Indonesia agust, 20-24, 2007. Page 255-256.

 

- Jamalizadeh, M., Etebarian, H. R. and Alizadeh, A. 2007. CHANGES IN PEROXIDASE ACTIVITY IN APPLE INOCULATED WITH BIOCONTROL  AGENT  BACILLUS SPP. AGAINST  BOTRYTIS MALI . 16th Biennial APPS Conference Back to Basics: Managing Plant Disease Adelaide Convention Centre South Australia24-27 September 2007. Page 6-8. 

+


دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED