کود اوره با پوشش گوگردی راه حل کاهش پرت(drift) اوره در مناطق پسته کاری کرمان

کود اوره با پوشش گوگردی راه حل کاهش پرت(drift) اوره در مناطق پسته کاری کرمان

 

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده تاج آبادی

فارغ التحصیل کارشناس ارشد مهندسی گیاهپزشکی دانشگاه تهران

                              

 

بطورکلی کودهای ازته به خصوص اوره پس ازمصرف درخاک ، توانائی نگهداری ماده مغذی نیتروژن محتوی درخود را نداشته و به سادگی از بین می روند. عواملی که باعث از بین رفتن ماده مغذی در خاک می شوند عبارتند از:

1-  شستشوی نیتروژن توسط آب (Leaching) که در این حالت نیترات آماده جذب توسط آب به نقاط غیر قابل دسترس ریشه درختان منتقل می شود.

2- پدیده دی نیتریفیکاسیون(Denitrification) که توسط نوعی باکتری به نام (Denitrifying) صورت می گیرد. این باکتری نیتروژن یونیزه (یعنی نیتریت و نیترات)  که بهترین شکل قابل جذب برای گیاه است را تبدیل به گاز ازت (N2) می کند که به سرعت خاک را ترک نموده و از دست می رود .

3- تبخیر (Volatilization) که در خاکهایی با pH   بالا و آب و هوای گرم (شرایط پسته کاری های کرمان) آمونیوم به آمونیاک گازی تبدیل و از محیط خارج می شود.

4-  اکسیداسیون و احیاء که تحت شرایط مناسب یونهای آماده جذب گیاه در اثر اکسیداسیون و احیاء از محیط خارج می شوند.

همچنین اشکال ترکیبی نیتروژن مثل اوره توسط آنزیم  اوره آز (Urease)، باکتری های موجود در خاک و همینطور توسط آب هیدرولیز شده و به نیتروژن آمونیاکی تبدیل می شوند . نیتروژن آمونیاکی توسط نوع دیگری باکتری بنام  نیتروزموناس (Nitrosomonas) و نیتروباکتر (Nitrobacter)  به شکل یونیزه تبدیل می گردد که آنهم تحت فرآیند  دی نیتریفیکاسیون  تلف می شود. 

کود اوره با پوشش گوگردی (SCU) به عنوان یک نوع کود آهسته رهش که دارای راندمان بالا و مزایای بسیار زیادی برای خاک و گیاهان است ، در صنایع کشاورزی  کاربرد زیادی دارد. اخیراً در کشور ما نیز با توجه به راندمان پایین کود شیمیایی اوره اتلاف آن ، آلودگی شدید خاکها و منابع زیرزمینی آب به نیترات و نیتریت ، کاهش جذب عناصر ریزمغذی بدلیل بالابودن PH خاکها واستفاده از این نوع کود برای تمام اراضی کشاورزی به خصوص باغات پسته توصیه شده است . زیرا صرف نظر از مزایای فوق گوگرد نیز به عنوان یک ماده حیاتی در ساختمان پروتئین ها ، به عنوان کاهنده PH خاکها و در نتیجه ایجاد شرایط جذب عنصر ریز مغذی خصوصا آهن و روی که مردم کشور ما در فقدان میزان آهن و روی رکورد دار می باشند! ! دارد .

 در کشور ما سالانه بیش از یک میلیون و ششصد هزار تن اوره جهت تامین نیاز ازت گیاهان در صنایع کشاورزی استفاده می شود. متاسفانه باتوجه به راندمان پایین آن(اتلاف بیش از پنجاه درصد ازت) ، کشاورزان مجبورند جهت تامین نیاز گیاهان مقادیر بیشتری کود استفاده نمایند. البته ازدست دادن این مقدار ازکود نه تنها باعث اتلاف هزینه های بسیار زیادی می شود بلکه بخاطر وجود بیوره و همچنین تشکیل نمکها و کمپلکسهای دیگر در خاک، کاهش راندمان خاک و آلودگی شدید آن ( سفت شدن خاکها) و آلودگی منابع زیر زمینی آب  را نیز بدنبال دارد. از طرفی با توجه به نقش ارزشمند گوگرد در کشاورزی خصوصا در کشور ما که بیش از نود درصد از زمینهای کشاورزی آهکی و باpH   بالا بوده و این مسئله با عث کاهش راندمان جذب عناصر ریز مغذی که از اهمیت بالایی در رشد و نمو گیاهان برخوردار می باشند ، استفاده از کودهای اوره با پوشش گوگردی از هر دو جهت باعث افزایش راندمان کشاورزی کشور خواهد شد.

همچنین با توجه به فرآیند اوره با پوشش گوگردی با تغییر پارامتر های عملیاتی و شرایط فرآیندی و استفاده از سیلنت های مختلف، امکان تولید محصولات اوره با پوشش گوگردی با درصدهای مختلف گوگرد و سرعت انحلالهای متفاوت وجود دارد و بررسی ها مشخص کرده است که استفاده از اوره با پوشش گوگردی با حداقل کیفیت (حداکثر سرعت انحلال هفت روزه) به مراتب مفیدتر و کاراتر از اوره ( با سرعت انحلال پنجاه ثانیه ای) می باشد.

 لذا بنظر اینجانب با توجه به تاکید وزارت محترم جهاد کشاورزی در خصوص کاربرد گسترده گوگرد ،  استفاده از کود اوره با پوشش گوگردی با در صد پوشش های متفاوت (سرعت انحلالهای متفاوت) به تنهایی و یا بصورت مخلوط با اوره جهت تامین بموقع ازت مورد نیاز پسته در دوره رشد از کاربرد اوره مناسب تر خواهد بود. این مسئله اگر بصورت دقیق بررسی و براساس نوع کشت و نیاز های آن در طی دوره رشد(نیاز هر گیاه به عناصر مغذی متفاوت است)، شرایط آب و هوایی منطقه و آنالیز دقیق خاک اعمال گردد ،  باعث افزایش چشمگیر راندمان محصول ، بهبود کیفی خصوصیات خاک ، جلوگیری از آلودگی منابع آب و کاهش مصرف اوره می گردد و باتوجه به پرداخت یارانه جهت کود اوره از لحاظ اقتصادی کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد شد. لذا لزوم ترویج و آشنایی کشاورزان با کود اوره با پوشش گوگردی و همچنین تعیین استاندارهای لازم جهت تولید و مصرف آن در سطحی وسیع در نقاط مختلف کشور و با توجه به نوع کشت ضروری بنظر می رسد.

 

 

 

+


دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED