مزایای کودهای کمپوستی(Compost) در تغذیه درختان پسته

مزایای کودهای کمپوستی(Compost) در تغذیه درختان پسته

 

 محمد جمالیزاده

 

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی( بیماری شناسی گیاهی) دانشگاه تهران

Email:Jmlzdh_mhmmd@yahoo.com

 

امروزه به خوبی ثابت شده که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی به سرعت موجب تخریب بافت و ساختمان خاک شده است به همین دلیل درکشورهای توسعه یافته، کشاورزی ارگانیک(Organic Agriculture) در سرلوحه برنامه ریزی ها و جهت گیری های سیاستهای مربوط به بخش کشاورزی قرار گرفته است. تحقیقات مفصل دانشمندان علم خاکشناسی کشاورزی مشخص کرده اند که قدرت باروری و حاصلخیزی خاک وابستگی کامل به مواد آلی موجود در خاک دارد(1). متاسفانه سطح مواد آلی در خاکهای کشاورزی کشور از جمله مناطق پسته کاری عمدتا کمتر از یک درصد است(2). هر قدر درصد مواد آلی در خاک بالاتر باشد ظرفیت جذب و نگهداری آب و عناصر مورد نیاز گیاهان در خاک بیشتر خواهد شد. در مناطقی مانند شهرستان زرند که شدیدا دچار محدودیت کمی و کیفی منابع آب آبیاری هستند بالا بردن مواد آلی خاک با استفاده از کودهای آلی از جمله کودهای کمپوستی(Compost) موجب بالا بردن قدرت جذب آب و بهبود دادن ساختار و بافت خاک خواهند شد. کودهای آلی کمپوستی(Compost) دارای ارزش تغذیه ای فراوانی برای محصولات کشاورزی از جمله پسته هستند و مصرف آنها گامی موثر در روند توسعه کشاورزی پایدارو حفظ محیط زیست می باشد

 کودهای کمپوستی(Compost) عمدتا از طریق بازیافت مواد زاید شهری(زباله) در دستگاههای مجهز و پیشرفته صورت می گیرد و طی فرآیندهای کاملا صنعتی و بهداشتی تولید می شوند. برای  غنی کردن کودهای کمپوستی(Compost)، مواد معدنی از جمله عناصر پرمصرف(نیتروژن، پتاسیم و...) و کم مصرف(روی، مس، آهن و .....) را به آنها اضافه می کنند. افزودن مواد معدنی به کودهای کمپوستی(Compost) موجب افزایش کیفیت و کمیت این کودها می شود. با توجه به حرارت بالای ایجاد شده در طی مرحله فرآوری، این گونه کودها کاملا عاری  از عوامل بیماریزا و انگلهای گیاهی و جانوری هستند و با اطمینان کامل می توانند به مصرف برسند. مزایای استفاده از کودهای کمپوستی(Compost) در مناطق پسته کاری را می توان به صورت زیر خلاصه کرد

 1- افزایش قدرت زهکشی خاک و کمک به توسعه ریشه 2- افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت خاک 3- بهبود تهویه و کمک به توسعه ریشه 4- جلوگیری از شسته شدن و تلفات کودهای شیمیایی 5- افزایش مقاومت گیاه به نسبت به آفات و بیماریها 6- کاهش فرسایش خاک و افزایش استحکام ساختمان خاک 7- افزایش جمعیت میکروارگانیسم ها و جانوران مفید خاک  8- کمک به تبادل بهتر عناصر غذایی در ریزوسفر(Rhizospher) خاک  9- فراهم کردن مقادیر نسبتا مناسبی از عناصر غذایی به خصوص عناصر کم مصرف(Fe ، Zn ، Cu و .....) 10- کمک به بهبود شرایط نامناسب خاکهای شنی و رسی 11- بافر نمودنpH خاک   12- افزایش قدرت خاک در تثبیت و غیر قابل استفاده شدن عناصر فلزی سنگین (3)

 

منابع اصلی

 

1-Foly, B.G. and Cooperland, I.R .2002. Paper mill residual and compost effect on soil physical properties in an irrigated vegetable rotation . Journal of environmental quality, 38, 54-52

 

 2- مبانی علوم خاک در ارتباط با گیاه و محیط. تالیف دکتر منوپهر زرین کفش. انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی. 1376.

 

3-Rynk, R. 1992. On farm composting hand book, NRAES, pbu.54.

+


دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED