علایم برگی برخی از کمبودهای تغذیه ای پسته

علایم برگی برخی از کمبودهای تغذیه ای پسته

انتخاب و تنظیم: مهندس محمد جمالیزاده - کارشناس ارشد گیاهپزشکی

 

Email:jmlzdh_mhmmd@yahoo.com

برگرفته از

Afrousheh, M., Ardalan, M., Hokmabadi, H., Afrousheh, H. 2010. Visual deficiency and multi-deficiency symptoms of macro and micro nutrients element in pistachio seedling (Pistacia vera). Options Méditerranéennes. XIV GREMPA Meeting on Pistachios and Almonds. Page 37-52.

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد  

کمبود نیتروژن (N) در برگهای مسن تر

 کمبود نیتروژن (N) در برگهای نورسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمبود منیزیوم (Mg) در برگهای جوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوختگی حاشیه برگ در اثر کمبود پتاسیم (K)

کمبود آهن (Fe) در برگهای جوان  

 

 

 

 

 

کمبود مولبیدن (Mo) در برگها

 

کمبود توامان آهن (Fe) و نیتروژن (N)

 

 

 

 

 

 

 

کمبود توامان آهن (Fe) و مولیبدن (Mo)

 

 

 

 

 

 

 

+


دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED