آشنایی با بیماریها پسته در کالیفرنیا

 

                                 آشنایی با  بیماریها  پسته در کالیفرنیا

 

(Pistachio diseases in California)

 

ترجمه و تنظیم: محمد جمالیزاده تاج آبادی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تهران

 

Email:Jmlzdh_mhmmd@yahoo.com

 

بیماری بلایت آلترناریایی(Alternaria Late Blight)

 

عامل بیماری: Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Alternaria  arborescens (فرم غیر جنسی) و Stemphyllium spp(فرم جنسی) 

علایم بیماری: ایجاد زخم های ریز سیاه رنگ(قطر 1 میلی متر) روی پهنک برگها  که ممکن است زاویه دار یا گرد باشند. این لکه ها روی برگها و دانه ها در درختهای ماده و نرمشاهده می شوند(شکل 1)، در زمان رسیدن میوه  لکه های کوچک(1  تا 2 میلی متر) و یا لکه های بزرگ(تا 5 میلی متر) ممکن است روی فرابر میوه(Epicarp) تشکیل شود. معمولا این لکه ها دارای حاشیه قرمز زرشکی هستند. قارچ عامل بیماری تولید اسپورهای سیاه رنگ روی برگها، دمبرگ و پهنک می کند، ایجاد ناحیه سیاه رنگ روی میوه می تواند موجب اضمحلال دانه ها شود.

 

خسارت: بیماری موجب آلوده شدن دانه ها و ریزش زود هنگام برگها می شود که در هنگام برداشت مشکلات زیادی را ایجاد می کند. بعلاوه قارچ می تواند سطح داخلی پوسته و درونبر میوه(Endocarp) را کلونیزه کند. معمولا لکه ها روی برگها و میوه های کولتیوارهای Kerman و  Red Aleppoایجاد می شوند اما روی برگهای درختهای نر کولتیوارهای Peter, ، 02-16، 02-18 نیز ایجاد می شوند.

مدیریت مبارزه با بیماری: باغهایی که متراکم تر هستند نسبت به باغهای کم تراکم بیشتر مستعد بیماری بلایت آلترناریایی  هستند. میوه های آفتاب سوخته بیشتر از میوه های سالم در معرض بیماری هستند. میوه های رسیده را باید بدون تاخیر برداشت شوند. اجتناب از آبیاری سطحی و استفاده از آبیاری زیر سطحی موجب کاهش قابل ملاحظه بیماری می شود. استفاده از قارچ کش ها در زمان مناسب(Pyraclostrobin، Azoxystrobin) در کنترل بیماری موثر است.

                                                                                        

بیماری پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه((Armillaria root rot

عامل بیماری: Armillaria mellea

علایم بیماری: قارچ عامل بیماری موجب پوسیده شدن ریشه ها و ایجاد رشته های میسیلیومی سفید متمایل به زرد بین پوست تنه و چوب درخت می شود. قارچ تولید ریزومرف های(Rhizomorphs) قهوه ای متمایل به سیاه روی سطح ریشه می کند. این بیماری شیوع فراوانی ندارد. قارچ می تواند روی ریشه های مرده بقا داشته باشد(شکل 2)

مدیریت مبارزه با بیماری: مبارزه با بیماری مشکل است. بهترین راه استفاده از پایه های مقاوم است. مطالعات نشان داده که پایه Pistacia terebinthus و هیبریدهای P. atlantica x P. integerrima نسبت به بیماری مقاوم هستند اما P. atlantica  و P. integerrima نسبت به بیماری حساسند. استفاده از قارچ کش هایی مانند Methyl bromide نیز می تواند در کنترل بیماری موثر باشد.

 

بیماری بلایت شکوفه و جوانه( (Blossom and shoot blight

عامل بیماری: Botrytis cinerea(فرم غیر جنسی) و Botryotinia fuckeliana(فرم جنسی)

علایم بیماری: این بیماری در اوایل بهار شیوع دارد. علایم اولیه به صورت بروز پژمردگی در شکوفه های نازک درختان بروز پیدا می کند. شکوفه های جوان از بین می روند در حالیکه برگها به آنها اتصال دارند به این حالت اصطلاحا Flagging گفته می شود(شکل 3)

خسارت:بیماری بیشتر در درختهای ماده بروز پیدا می کند مخصوصا کولتیوارهای 02-16  و . 02-18 قارچ عامل بیماری وارد گل می شود و به چوب حمله می کند و موجب ایجاد شانکر(canker) در شکوفه ها می شود. شانکر ها ممکن است به هم اتصال پیدا نمایند و طولشان به 25 سانتی متر هم برسد. زخم های دایره ای شکل بزرگ روی  پهنک برگ توسعه پیدا می کنند و ممکن است برگ را از بین ببرند. بارندگی آخر فصل می تواند موجب آلوده شدن خوشه ها شود.

مدیریت مبارزه با بیماری: رعایت بهداشت زراعی موجب کاهش مایه اولیه بیماری(Primary inoculum ) خواهد شد  بنابراین هرس قسمت های آلوده و معدوم کردن آنها موجب کاهش آلودگی می شود. مبارزه شیمیایی هم با استفاده از قارچ کش هایی مانند Fenhexamid،Pyraclostrobin ، Cyprodinil و .. انجام می شود.

 

 

 

کپک های میوه(Fruit molds )

عوامل بیماری: Alternaria alternata،  Stemphyllium sp.، Cladosporium herbarum، Aspergillus flavus، A. melleus، A. niger، A ochraceous، A. parasiticus

علایم بیماری: در شرایط رطوبتی بالا و در هنگام رسیدن میوه پسته قارچهای ذکر شده می توانند پسته ها را کلونیزه کرده و موجب فساد آنها شوند. قارچAlternaria  موجب تخریب فرابر(Epicarp ) میوه می شود. قارچ عامل بیماری موجب ایجاد لکه های سیاه رنگ ریز یا درشت روی پوسته میوه می شود که می تواند کل میوه را در بر گیرد. بسته به میزان کلونیزاسیون قارچ، Alternaria alternate می تواند موجب کاهش کیفیت میوه، سیاه شدن و حتی  از بین بردن مغز میوه شود. Aspergillus niger باعث ایجاد زنگار می شود که  پوست میوه را روشن متمایل به زرد می کند. اگر پوست کنار زده شود اسپورهای سیاه رنگ  پودر مانند مشخص می شوند(شکل 4). حشرات اغلب  در  کلونیزه شدن دانه ها توسط قارچ Aspergillusمشارکت دارند. آلودگی دانه ها به Aspergillus flavus ممکن است موجب تولید aflatoxin شود.

  مدیریت مبارزه با بیماری: پیشگیری در دوره رسیدن میوه از ابزارهای مهم کنترل بیماری است. اجتناب از تنش آبی در دوره رشد و تکامل میوه، موجب عدم بروز شکافتن پوسته  میوه و هجوم آفت navel orange worm به دانه ها شده و نهایتا موجب کاهش آلودگی می شود. کاهش جمعیت آفت موجب کاهش آلودگی به قارچهای  Aspergillus flavusو Aspergillus parasiticus  و کاهش میزان aflatoxin می شود. مبارزه شیمیایی با این بیماری پیشنهاد نشده است.

 

 

بیماری سفیدک پودری(Powdery mildew )

عامل بیماری: Oidium sp.

علایم بیماری: در این بیماری برگها ابتدا زرد رنگ  و سپس قهوه ای شده  و نهایتا از بین می روند. بافتهای آلوده از شکل طبیعی خارج شده و بد شکل می شوند. این علایم روی دمبرگ و جوانه ها نیز مشاهده می شوند(شکل 5). این بیماری معمولا در کولتیوار Trabonella مشاهده می شود. کولتیوار Red Aleppo نسبت به کولتیوار Keraman حساس تر است.

مدیریت مبارزه با بیماری: وقوع بیماری در باغهای پسته بندرت اتفاق می افتد و غیر معمول است. مبارزه ای برای این بیماری پیشنهاد نشده است.

 

بیماری ماسو((Stigmatomycosis

عامل بیماری: syn. Nematospora coryli)) Eremothecium coryli و Aureobasidium pullulans

علایم بیماری: در این بیماری مغز پسته حالت بدبو، ترشیده و آبکی پیدا می کند. بیماری ماسو سه مشخصه عمده دارد که عبارتند از مغزهای تیره رنگ  که به خوبی تشکیل نشده اند، مغزهایی که به خوبی تشکیل شده اند و پوسته را پر کرده اند اما مغز حالت بدبو، ترشیده و آبکی دارد و مغزهایی که حفره پوسته را به خوبی پر کرده اند اما حالت غیر طبیعی و ژله ای مانند دارند(شکل 6). قارچها یا مخمرهایی که موجب بیماری ماسو پسته می شوند همراه سن ها هستند. سن ها حشراتی از دسته Hemiptera(نیم بالان) و از خانواده های  Pentatomidae و Coreidae هستند. نیم بالان(Hemiptera) از آفت های  رایج در باغهای پسته محسوب می شوند. تغذیه سن ها از مغزهای آلوده به قارچ Nematospora موجب  انتقال عامل بیماری از دانه های آلوده به سالم می شود

مدیریت مبارزه با بیماری: کاربرد قارچکش ها موجب کنترل موثر بیماری نمی شود اما به هر حال مبارزه با سن های ناقل عامل بیماری موجب کنترل رضایت بخش بیماری خواهد شد.

 

بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی(Verticillium wilt )

عامل بیماری: Verticillium dahliae

علایم بیماری: بیماری ورتیسیلیومی موجب خشک شدن سریع و مرگ در یک یا تعداد بیشتری از شاخه های بالایی درخت یا کل  درخت می شود. این بیماری معمولا در اواخر بهار یا اوایل تابستان اتفاق می افتد. نخستین علایم به صورت  زردی و خشک شدن برگها روی شاخه های آلوده است(شکل 7). در برخی از موارد برگها کوچک و لاغر شده و شروع به ریزش می کنند اما توسعه بیماری به آهستگی در عرض چندین سال  صورت می گیرد تا زمانی که درخت بازده اقتصادی خودش را از دست بدهد و یا نابود شود. زوال تدریجی موجب کاهش یافت تدریجی قدرت گیاه و کاهش یافتن رشد و بازده درختان می شود که به تدریج موجب کاهش یافتن سایه انداز) Canopy ) درخت می شود. قارچ عامل بیماری(Verticillium dahliae ) ریشه و بافتهای آوندی انتقال دهنده آب در گیاهان حساس را مورد هجوم قرار می دهد. درختان پسته در تمام مراحل رشد می توانند مورد هجوم قارچ قرار بگیرند. بیماری بیشتر در نیمه جنوبی منطقه San joaquin  شیوع دارد و درختان پسته را مورد حمله قرار می دهد. در این مناطق قبلا زراعتهای گوجه، کتان، لیمو و سیب زمینی وجود داشته است. قارچ عامل بیماری تولید میکرواسکلروت(Microsclerotia) می کند که می تواند چندین سال در خاک زنده بماند. به محض رشد گیاه حساس در زمین میکرواسکلروت جوانه زنی کرده و موجب آلودگی گیاهان می شوند. قارچ سیستم آوندی گیاه را مورد حمله قرار می دهد و موجب مسدود شدن آوندهای چوبی می شود و اختلال و قطع جریان آب در آوندهای چوبی را به دنبال خواهد داشت که در نتیجه آن آب نمی تواند از ریشه به سمت قسمت های هوایی حرکت کند. اگر برش عرضی از شاخه های مرده یا در حال مرگ فراهم شود حلقه های  تیره رنگ ممکن است در آوندهای چوبی مشاهده شود.

مدیریت مبارزه با بیماری: بهترین را مبارزه با بیماری استفاده از پایه های مقاوم است. پایه های Pioneer Gold ، Pistacia integerrim  یا  (P. atlantica x P. integerrima)UCB I نسبت به بیماری مقاومند. پایه های   Pistacia atlantica و P. terebinthus نسبت به بیماری بسیار حساسند. برای احداث باغ در خاکهایی که جمعیت بالای قارچ عامل بیماری را دارند از روش گازدهی(Fumigation ) با Methyl bromide استفاده می شود. گازدهی موجب کاهش دادن مایه اولیه(Inoculum ) قارچ عامل بیماری می شود. آفتابدهی خاک(Soil solarization ) نیز باعث از بین بردن میکرواسکلروتها در خاک و نهایتا کاهش بیماری می شود. در این روش مالچ های پلاستیکی را به مدت چندین هفته در تابستان روی زمین های شخم خورده،  در معرض تابش نور خورشید  قرار می دهند. استفاده از این روش در باغهای پسته با محدودیت همراه است چون پوشش مناسب خاک با استفاده از مالچ های پلاستیکی به سختی امکان پذیر است.

 

بیماریهای نماتدی(Nematodes )

عوامل بیماری: Paratylenchus hamatus، Pratylenchus neglectus ، Xiphinema americanum، Meloidogyne spp.

علایم بیماری: نماتدها  موجوداتی میکروسکپی، کرمی شکل و دارای بدن بدون بند هستند و در محیط های گوناگونی زندگی می کنند. نماتد های پارازیت گیاهی از ریشه های گیاهان تغذیه می کنند. نماتدها ریشه های گیاهان را سوراخ و محتویات سلولهای گیاهی را استفاده از استایلت (Stylet) می مکند. نماتدهای ذکر شده در بالا در باغهای پسته کالیفرنیا شناسایی شده اند اما خسارتی از آنها روی پسته گزارش نشده است. قضاوت درمورد بیماریهای نماتدی پسته از روی  علایم ایجاد شده  روی درخت درست نیست. خاک و ریشه های مشکوک باید به آزمایشگاه آورده شوند و با روش های دقیق آزمایشگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

مدیریت مبارزه با بیماری: چون که نماتدها جزو عوامل خسارت زا در باغهای کالیفرنیا محسوب نمی شوند روش مبازره ای با این عوامل توصیه نشده است. پایه Pistachia vera به عنوان پایه حساس به نماتدهای مولد گره(Meloidogyne spp.) معرفی شده اما اخیرا  پایه های  P. atlantica، P. terrebinthus و P. integerrima به عنوان پایه های مقاوم نسبت به نماتد های مولد گره و زخم معرفی شده اند.

+


دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED