آشنایی و مبارزه با پسیل پسته (شیره خشک)

  

 آشنایی و مبارزه با پسیل پسته (شیره خشک)

انتخاب و تنظیم: مهندس محمد جمالیزاده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

Email: Jmlzdh_mhmmd@yahoo.com

هشدار: هرگونه استفاده از این مطالب باید با اجازه نویسنده یا ذکر منبع باشد

نام آفت: پسیل پسته (شیره خشک)- (hom: psyllidae) Agonoscena  pistaciae-

این آفت هم به پسته اهلی و هم  وحشی خسارت فراوانی میزند. این حشره عسلک فراوانی دفع مینماید که به سرعت در مجاورت هوا خشک شده و سفید میشود به همین لحاظ این آفت را به زبان محلی شیره خشک مینامند.

زیست شناسی (Life cycle)

حشرات کامل زمستان گذران پسیل از اوایل فروردین ماه روی درختان مستقر میشوند. این حشرات نسب به حشرات کامل تابستانه قدرت پرواز بیشتری داشته، آلودگی گسترده تری در باغها ایجاد میکنند. پس از جفتگیری به محض باز شدن جوانههای خوشه و برگ روی آنها تخمریزی مینمایند. تخمها به تعداد ۵۰ تا ۶۰ عدد، به صورت انفرادی یا دستهای و به اشکل مختلف مانند نیم دایره، مارپیچ و غیره در سطح برگ و بیشتر نزدیک به رگبرگها گذاشته میشوند. تخمها معمولاً ۵ تا ۱۰ روز بعد تفریخ میشوند.  پورهها از اوایل اردیبهشت شروع به فعالیت و تغذیه میکنند. طول دوره پورگی معمولاً ۲۰ روز بوده و حشرات کامل نسل اول از اواخر دهه دوم اردیبهشت ماه به تعداد زیاد در باغ ظاهر میشوند. ارقام مختلف پسته نسبت به آلودگی پسیل پسته حساسیت متفاوت دارند. به طور کلی هر چه برگ درختان نازک تر، لطیف تر، پهنتر و بزرگتر باشد گرایش بیشتری برای جذب حشرات کامل پسیل و تخمریزی ایجاد میکنند. رقم اکبری نسبت به سایر ارقام حساستر و رقم اوحدی مقاوم تر است.

خسارت

پورههای نسل دوم از اوایل خرداد تا اواخر دهه دوم خرداد فعالیت و تغذیه میکنند. تحمل درختان در این زمان نسبت به سایر نسلها در برابر خسارت پوره کمتر است. زیرا رشد رویشی درختان پایان یافته و میوه شروع به مغز رفتن کرده و جوانهها ظاهراً شکل کاملی یافته اند. در نتیجه خسارت آفت باعث پوکی و ریزش برگ و جوانه میشود. پورههای پسیل با فرو بردن خرطوم در سطح برگها از شیره گیاهی تغذیه میکنند. مواد پروتئینی شیره گیاهی را جذب نموده و مواد قندی را به صورت شیره دفع مینمایند. این مواد قندی در مجاورت هوا خشک شده و به آن شکرک می گویند. این مواد چسبنده باعث جذب گرد و خاک شده و شاخه و برگهای درختان را بد منظره می کند . از دست رفتن شیره گیاهی باعث ضعف عمومی درختان پسته و ریزش برگها، جوانهها، دانهای کوچک و افزایش درصد پوکی و دهان بستگی میوه میشود. خسارت پورههای پسیل پسته روی درختان در دو زمان بیشتر از سایر مواقع سال است. یکی در خرداد ماه که باعث ریزش برگها، خوشهها، جوانهها و افزایش میزان پوکی و دیگری در مردادماه که باعث افزایش ناخندانی می شود. در صورتیکه جمعیت آفت پسیل حالت طغیانی پدیدا کند شدیداً تداخل نسل اتفاق افتاده و نمیتوان تاریخ مشخص برای مراحل زندگی و نسلها اعلام نمود. در شرایط معمولی در نیمه اول هر ماه مرحله پورگی و نیمه دوم هر ماه حشرات کامل در باغها وجود دارند. از نیمه دوم شهریور ماه به تدریج حشرات کامل زمستان گذران در میان جمعیت آفت ظاهر میشود. این حشرات در شکاف درختان، زیر پوستکها، لابهلای کلوخهها، شکاف دیوارها و ساختمانهای قدیمی اطراف باغها زمستان گذرانی میکنند. این آفت در سال ۵ تا ۶ نسل ایجاد می کند.

هنگام شیوع آفت پسیل پسته در باغها نباید اعمال زیر را بکار برد

1- اجرای نوبت اول سم پاشی یا سم پاشی در زمان گلدهی: این سم پاشی علیه آفاتی مانند پروانه چوبخوار پسته، پروانه میوه خوار، شپشکهای پسته، زنجره شیره تر و غیره انجام میشود. چنانچه در این سمپاشی از سمومی استفاده شود که روی آفت پسیل تأثیر نداشته باشند باعث افزایش مقاومت و رشد جمعیت پسیل میگردد.

2- چنانچه در نوبت اول از سمومی استفاده شود که باعث تحریک تخمریزی پسیل و کوتاهتر شدن طول دوره یک نسل گردد (مانند سموم تیودیکارب، متاسیستوکس و فنتیون) پسیل طغیان خواهد کرد.

3- سم پاشی مکرر و اختلاط سموم با هم که باعث حذف کامل دشمنان طبیعی و افزایش جمعیت آفات پسته میشود.

4- اگر از سمومی علیه پسیل پسته استفاده شود که تأثیر کافی در میزان تلفات آفت نداشته باشد (مانند زولون) باعث افزایش جمعیت میشود.

5- چنانچه سم پاشی باغ در زمانی انجام شود که تمام مراحل زندگی آفت اعم از تخم، پوره و حشره کامل دیده میشود و همچنین شکرک زیادی در سطح برگها تولید شده باشد تأثیر سم کاهش پیدا میکند و بعد از مدتی جمعیت آفت افزایش پیدا میکند.

6- استفاده زیاد از کودهای شیمایی ازته مخصوصاً اوره و سولفات آمونیوم در ماههای گرم سال در سطوح کرتها و همچنین کود شیمیایی کلرورپتاسیم شرایط را برای ازدیاد جمعیت فراهم میکند.

7- استفاده از کود مرغی به تنهایی و به مقدار زیاد نیز باعث افزایش جمعیت پسیل میگردد.

8- فقیر بودن خاک از نظر مواد غذایی و نامناسب بودن بافت خاک نیز از عوامل افزایش جمعیت است، خاکهای شنی و خاکهای رسی و سخت به دلیل عدم جذب و نگهداری رطوبت به اندازه کافی به علت طولانی بودن دوره آبیاری سریعتر به آفت آلوده میگردند.

9- کشت متراکم درختان و رعایت نکردن فواصل مناسب و عملیات هرس

10-  وجود علفهای هرز زیاد از خردادماه به بعد در باغ+

کنتــــرل (Control) پسیل پسته

 استفاده از کارتهای چسبنده زرد رنگ

کارتهای زرد رنگ مورد استفاده در باغهای پسته از جنس‌های مختلف و عمدتاً از جنس پلی اتیلن و پی وی سی است. اندازه کارتها ۲۰×۱۰ سانتیمتر به قطر نیم تا ۱ میلیمتر و به وزن حدود ۱۵ گرم است. سطح کارتها به وسیله چسب مخصوص که از مواد پولی بوتن‌ها همراه با واکس مخصوص و یا اس تی پی و یا مواد دیگری که حالت چسبندگی خود را ۱۰ تا ۱۵ روز حفظ نمایند آغشته می‌گردد. حشرات کامل پسیل به طرف رنگ زرد جلب و به تعداد زیاد به سطح کارتها می‌چسبند. شکار انبوه حشرات باید قبل از تخمریزی در سطح برگها انجام شود تا از تولید نسل بعدی آفت جلوگیری به عمل آید. در هر هکتار ۱۰۰ تا ۴۰۰ عدد کارت به کار می‌رود. محل نصب کارت در سمت بیرونی تاج و به ارتفاع نصف تاج در جهت‌های مختلف است. دو نوبت کارت‌گذاری در سال کافی به نظر می‌رسد. یکی در دهه دوم فروردین ماه که این نوبت آفت زنجره پسته را نیز کنترل می‌کند و دیگری در نیمه دوم تیرماه می‌باشد. پس از پایان دوره کارت‌گذاری باید کارت‌ها را از روی درختان جمع‌آوری و سطح آنها را در صورت استفاده از چسب مخصوص توسط آب گرم همراه با مقدار کمی الکل اتیلیک و در صورت استفاده از اس تی پی با دستمال آغشته به چند قطره نفت تمیز کرد.

 

استفاده از دشمنان طبیعی

پسیل پسته دارای دشمنان طبیعی گوناگونی است که مهمترین آن زنبور پارازیتوئید psyllaephagus pistaciae از خانواده encyrtidae است. این زنبور پارازیتوئید همزمان با ظهور پوره‌های نسل اول در باغها ظاهر و به پوره‌های پسیل به خصوص در سنین ۴ و ۵ حمله نموده و آنها را پارازیته می‌کند.

مبارزه با استفاده ازعملیات زراعی

۱ـ شخم زمستانه و پاشکنی درختان ۲ـ کوددهی و چاله زنی ۳ـ اصلاح بافت خاک ۴ـ آبیاری مناسب ۵ـ تغذیه مناسب ۶ـ رعایت فاصله کشت و تراکم ۷ـ هرس ۸ـ مبازه با علفهای هرز

کنترل شیمیایی

دارتون یا مارشال به نسبت ۲ تا ۲٫۵ در هزار یا مایع ظرفشویی به نسبت ۳ در هزار به تنهایی پوره‌های پسیل پسته را کشته و از بین می‌برد، همچنین تا حدودی روی تخم نیز تأثیر دارد. آمیتراز و کنسالت خاصیت ناباروری حشرات کامل را دارد. از مخلوط کردن مایع ظرفشویی با سموم خودداری شود زیرا pH آن قلیایی است و باعث کاهش تأثیر کشندگی سموم می‌گردد. در صورت امکان از اواسط مرداد به بعد سمپاشی انجام نگیرد.

- آمیتراز(مایتاک) EC 20% و ۱٫۵- ۱ در هزار

- ایمیداکلوپراید(کونفیدور) SC 35% و ۴/. در هزار

- فلوفنوکسورون(کاسکید) DC 5% و ۵/. در هزار

- هگزافلومورون(کنسالت) EC 10% و ۷/.- ۵/. در هزار

- دارتون EC 21.7% و ۱٫۵ دهزار

- اندوسولفان EC 35% و ۱٫۵ درهزار

- انویدور

- کالیپسو

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED