معرفی ترکیبات جدید کلات کننده

معرفی ترکیبات جدید کلات کننده

امیر زنده دل

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

کمبود مواد غذایی در گیاهان در خاکهای از جمله  قلیایی و اسیدی  و خاکهای فرسایش یافته وجود دارد. این کمبودها سبب کاهش فتوسنتز و تولید پروتیین میشود که نهایتا کمیت و کیفیت محصول را کاهش میدهد. براساس توافقی که در فرهنگ واژگان مقررات کودی در اتحادیه اروپا وجود دارد کمپلکس ها به ماده ای اطلاق میشود که قادر است به یک فلز متصل شود(منگنز روی و اهن ... در مورد ریزمغذی های کشاورزی) و سبب پایداری و جذب توسط گیاه شود. بعضی خصوصیات خاک مانند  پی اچ، شوری و رقابت برخی عناصر غذایی سبب تثبیت ریزمغدی ها در خاک میشود. کمپلکسها قادراند از فعالیت نامطلوب این عوامل به خاطر پایداری بالایی که دارنند اجتناب کنند. تغذیه ازطریق محلول پاشی یکی از موثرترین روشهای در اصلاح کمبود موادغذایی در گیاهانی است که تحت تنش محیطی یا کمبود مواد غذایی درخاک هستند جذب مواد غذایی از طریق برگ اساسا از طریق اپیدرم به وسیله پدیده انتشارانجام میشود که به خاطر شیب غلظت بین سطح برگ و اپیدرم درونی ایجاد میشود موقعی که ماده غذایی به سیتوپلاسم سلولهای اپیدرمی وارد میشود حرکت آن تقریبا سریع به نظر میرسد اصلی ترین مانعی که ماده غذایی باید از آن عبور کند کوتیکول است. خواص فیزیکو شیمیایی ماده غذایی نیز ازجمله سایز و قطبیت هم درصد جذب را کنترل میکند.  استفاده از کلاتهای مصنوعی(ترکیباتی قویتر که با بیش از یک پیوند به فلز متصل میشوند) مشتق شده از یک پلی امینو کاربوکسیلیک اسیدعمومی ترین و موثرترین روش برای برطرف کردن زردی ناشی از کمبود اهن است درحالیکه این روش برای غلبه بر کمبود روی منگنز و مس بی تاثیر است. این واقعیت به دلیل تشابه پلی امینو کربوکسیلیک اسیدها به سیدروفورها است که کلات کننده طبیعی ساخته شده توسط گیاهان برای جذب آهن در خاک است. ترکیباتی که منشا طبیعی دارند و قابلیت ترکیب (تک دندانه ای) یا کلات (چند دندانه ای) با فلزات را دارند جایگزینهای مناسب تری برای کلاتهای مصنوعی (ای دی تی ا-ای دی دی اچ آ-ای دی دی اچ اس ا  و....) جهت رفع کمبود ریز مغدی ها هستند. اما با وجود استفاده گسترده آنها هنوز دانش کمی در مورد نحوه کار وعملکرد انها در کشاورزی دردست است.  این ترکیبات طبیعی و کلاتها عبارتند از: امینواسیدها،  سیترتها، لیگنوسولفوناتها، گلوکونیک اسید، هپتاگلوکونیک اسید و... تمام ترکیبات منگنز، مس، روی و اهن (بجز اهن همراه با امینواسیید) درمحلول به مدت طولانی پایدار باقی میمانند. گلوکونیک اسید یک ترکیب ارگانیک است این ماده در pH خنثی تشکیل یون گلوکونات میدهد. نمکهای گلوکونیک اسید بانام گلوکوناتها شناخته می شوند. گلوکونیک اسید نمک های گلوکونات و استرهای گلوکونات در طبیعت به وفور تشکیل میشوند زیرا این ترکیبات از اکسیداسیون گلوکوز ناشی میشوند. گلوکونیک اسید میتواند ریزمغدی ها را ترکیب یا کلات کنند اما به دلیل مسایل قانونی فقط در ریز مغدی های کاتیونی مانند مگنز مس روی و اهن استفاده میشوند.  این ماده یک افزودنی مجاز در صنایع غذایی و دیگر صنایع است. اتانول امین که 2- امینواتانول یا مونواتانول امین (به اختصار ای تی آ  یا  ام ای آ) نیز نامیده میشود یک ترکیب شیمیایی ارگانیک است. این ملکول هم یک آمین اولیه است و هم یک الکل اولیه (به دلیل یک گروه هیدروکسیل) اتانول امین یک ماده ویسکوز بدون کلر با بویی شبیه امونیاک است مشتقات آن  در طبیعت گسترده است مثل لیپیدها. اتانول امین ها شامل گروهی از امینوالکل ها هستند که میتوانند اسید بوریک، منگنز، مس و... را کلات کنند. اتانول امین یک کلات کننده است که برای کلات کردن بور براساس قوانین اتحادیه اروپا قابل استفاده است. تمام منابع بوری که برای استفاده کشاورزی به فرم محلول استفاده میشوند از بوریک اسید است. این ماده به فرم محلول در پی اچ زیر 10 پلیمراز میشود در نتیجه باید ازیک کلات استفاده شود تا بوریک اسید را تثبیت  وآن واکنش را بلوکه کند. به دلیل غلظت بالای آن ماده در محلول واینکه پی اچ محلول جهت جلوگیری از واکنش پلیمراز باید بیشتر از 8 باشد تنها ترکیب یا کلات قابل استفاده مونواتانول امین، دی اتانول امین یا تری اتانول امین است. علاوه بر آن بور در صورتیکه کلات نشود نمیتواند توسط گیاه جذب شود زیرا جابجایی آن در اوند ابکش باید به فرم کلاته باشد (با قندها .گلوکونات .اتانول امین و ...) گیاهان میتوانند کلاتها ی گلوکونیک اسید و اتانول امین را متابولیزه کنند. گلوکونیک اسید یک گلوکوزاکسیداز است درنتیجه یک ردکتاز (یک انزیم طبیعی) میتواند انرا  به گلوکز کاهش دهد گلوکز به سادگی جذب و توسط بافت اوندی گیاه جابجا میشود. اتانول امین کمی پیچیده تر است زیرا یک سرین امینواسید بدون گروه کربوکسیلیک است. اتانول امین دومین گروه فراوان برای فسفولیپیدها است موادی که در غشاهای بیولوزیکی یافت میشوند مثل فسفاتیدیل اتانول امین.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۸
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED