مراقبتهای مهم تابستانه در درختان پسته

مراقبتهای مهم تابستانه در درختان پسته

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: jmlzdh_mhmmd@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

مهمترین دوران مراقبت تابستانه درختان پسته از بازه زمانی بمغز رفتن یا پر شدن مغز یا دانه (Filling kernel period) در پسته حدودا از برج 4 (تیرماه به بعد) شروع می شود. این دوره تا زمانی که مغز پسته به انتها یا کمال برسد ادامه می یابد. علاوه بر بحث تغذیه یا بالانسینگ مناسب عناصر در دوره پر شدن دانه در تابستان مواردی همچون مبارزه با آفت شیره خشک و همچنین آبیاری مکفی و مناسب در این برحه زمانی دارای اهمیت فوق العاده بالایی است. در مورد شیره خشک یا پسیل پسته هر گونه سهل انگاری در مبارزه در تابستان و در دوره پر شدن مغز تاثیرات بسیار منفی از جمله پوکی دانه ها را در پی خواهد داشت. اگر شیره خشک در حالت طغیانی باشد و مبارزه ای با آن در دوره به مغز رفتن نشود خسارات بسیار شدید خواهند بود. علاوه بر پوکی دانه ها فرو ریختن گره های زایشی سال آینده یکی دیگر از نتایج عدم مبارزه با شیره خشک در تابستان است. علاوه بر شیره خشک آفات دیگر نیز باید در تابستان مدیریت شوند و گر نه خسارتزا خواهند بود. در مورد سن ها (bugs) مبارزه و مراقبت تا قبل از سخت شدن پوسته استخوانی دانه ها اهمیت بسیار اساسی دارد. نکته فراموش شده در مورد مبارزه با سن ها خسارت آنها روی اصطلاحا سازهای خوشه هاست (ساز در اصطلاح محلی به کل خوشه بغیر از دانه های پسته اطلاق می شود). فرو رفتن نیش سن ها (bugs) موجب انتقال مواد آنزیمی مضر براق حشرات سن به داخل بافت خوشه ها و خشکی و ریزش آنها خواهد شد. سن ها در انتقال بیماری ماسوی پسته ناشی از قارچ Stigmatomycosis هم دخالت داشته و موجب خسارت میشود. میزان جذب پتاسیم (K) و نیتروژن (N) در دوران پر شدن مغز در تابستان در بیشینه حد خود خواهد رسید. مقدار جذب نیتروژن (N) در دوران پر شدن مغز در تابستان در سالهای on حدود 35 درصد بیشتر از سالهای off برآورد شده است. در سالهای off بیشینه مقدار نیتروژن (N) صرف ایجاد شاخ و برگ (Canopy) و قسمتهای رویشی درختان پسته می شود و معمولا چون در سالهای off مقدار جذب نیتروژن پایین تر است زردی های برگی ناشی از کمبود نیتروژن (N) کمتر مشاهده می شود. اما در سالهای On که بیشینه مصرف ازت (N) برای پر شدن مغز مورد نیاز است زردی های برگی ناشی از کمبود ازت (N) بسیار محسوس تر هستند. کوددهی مکفی با استفاده از کودهای نیتروژنه در سالهای On در کاهش زردی های برگی در تابستان و در دوران پر شدن دانه بسیار تاثیر گذار خواهد بود. البته مواردی از زردی های برگی ناشی از کمبود ازت (N) در درختان پسته با وجود کوددهی مکفی کودهای نیتروژنه توسط کشاورزان گزارش شده اند که جالب و تا حدی گیج کننده بنظر می رسند و باید کار تحقیقاتی وسیعتر ی در این زمینه صورت گیرد. در کدر علاوه بر کنترل مناسب آفات در دوره پر شدن دانه مباحث تغذیه ای هم در دوره زمانی پر شدن دانه ها اهمیت اساسی دارند. عناصر نیتروژن (N)، پتاسیم (K) و بور (B) در دوره پر شدن مغز در درختان پسته بسیار مهم هستند و نقش اساسی در پر شدن دانه ها در پسته ایفا می کنند. نقش عنصر پتاسیم (K) در پر شدن مغز در تابستان بسیار مهم ارزیابی شده است. افزایش خندانی، کاهش پوکی و افزایش وزن دانه ها از اثرات دادن کودهای پتاسیمی مکفی در تابستان بویژه دوران پر شدن مغز در درختان پسته است. میزان نیاز آبی درختان پسته در دوره بمغز رفتن دانه ها نسبت به سایر بازه های زمانی بیشتر است و درختان نباید در دوره پر شدن مغز دچار استرس شوند. کمبودهای روی (Zn) و بور (B)، آبیاری ناکافی، ادامه یافتن هوای خنک دوره بمغز رفتن پسته موجب افزایش درصد مقدار ناخندانی (split nut percentages) در پسته خواهد شد. در دوره بمغز رفتن اگر خاک دارای نفوذپذیری کم باشد مصرف گچ (gypsum) بمقدار 1 تا 2 تن در هکتار قابل توصیه است. نفوذناپذیری خاک بویژه در اواسط تابستان می تواند موجب افزایش رطوبت خاک و شیوع بیماریهایی مانند گموز در باغات پسته شود این مساله بویژه در مورد باغاتی که دارای سیستم آبیاری غرقابی و حجم ریشه فوق العاده بالا هستند اهمیت اساسی دارد. مقدار مناسب آبیاری درختان پسته در تابستان بسیار مهم است و در پاره ای از موارد باغدارای فکر می کنند که در تابستان باید آبیاری سنگین در باغات انجام شود و این در حالی است که بهترین روش آبیاری تابستانه در سیستم فعلی باغات پسته کرمان آبیاری سبک در تابستان است نه آبیاری سنگین. آبیاری سنگین در تابستان نتنها موجب تهی شدن عناصر در ناحیه تارهای کشنده یا محیط اطراف در درختان پسته خواهد شد (زرد شدن درختان) هزینه های سنگینی را هم در پی خواهد داشت بنابراین باید عاقل بود و از آبیاری سنگین در تابستان خودداری کرد. هرس شدید ریشه ها و زیر و رو کردن کلی خاک اطراف ریشه های درختان پسته (شخم عمیق) بخصوص در درختانی که از کمبود آب رنج می برند کار بسیار خطرناک و غیر عاقلانه ای است چون موجب آسیب به ریشه های فعال در درختان پسته خواهد شد. یک نکته بسیار مهم که معمولا کشاورزان پسته کار قدیمی در تابستان رعایت می کردند ندادن کودهای نیتروژنه بیش از حد به درختان بود چون دادن کودهای نیتروژنه بخصوص از اواسط تابستان به بعد و رشد بیش از حد شاخ و برگ در درختان پسته نتنها گره های زایشی بوجود آمده در همان سال که در سال آینده ممکن است مولد خوشه باشند را می ریزد بلکه ممکن است موجب پوکی پسته ها در همان سال شود.

/ 1 نظر / 208 بازدید
عباسلو

سلام مهندس در مورد مقدار مصرف سولفات امونیوم و سولفات بتاسیم در زمینهای شور و زمان ابیاری 60 روز لطفا توضیح دهید