/ 1 نظر / 79 بازدید
امین

ضمن تشکر به استحضار میرسانم بور در سنتز اوراسیل و تشکیل UTP که مهمترین کو آنزید در تشکیل سوکروز و تشکیلات جداره سلولی است مشارکت میکند. کمبود بور به دلیل کاهش تولید ریبو نوکلئوتید در مناطق کم آب اثر بسیار شدیدتری میگذارد. ولی باید مواظب اثرات سمی این عنصر نیز بود و کشاورزان عزیز به توصیه مذکور بر بسته بندی و کارشناسان محلی توجه کافی را مبذول نمایند. ترکیب مناسب 10% ازت، 1% اکسید منیزیم، 15% اکسید کلسیم و 0.2% بر که از کلسیم نیترات و اوره غنی شده بدست میآید. دی سدیم اکتا بورات تترا هیدرات و اسید بوریک از منابع محلول بور هستند که در کودهای کشاورزی بکار میروند.